Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie cz.4

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-HS2-2MGR4
Kod Erasmus / ISCED: 08.451 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie cz.4
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 2L stac.II st.studia historyczne - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Wymagania (lista przedmiotów):

Historia starożytna 350-HS1-1HST
Historia wczesnego chrześcijaństwa 350-HS1-1HWC

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest zdobycie przez studentów umiejętności tworzenia pracy badawczej spełniającej kryteria pracy magisterskiej z zakresu historii starożytnej lub historii Bizancjum.

Pełny opis:

Uwieńczeniem studiów magisterskich jest przygotowanie pracy magisterskiej. Na niniejszym seminarium student przygotowuje pracę magisterską z zakresu historii starożytnej lub historii Bizancjum. Tematyka prac magisterskich może być zróżnicowana i obejmować zarówno zagadnienia z historii politycznej, jak i społecznej czy religijnej. Podstawowym kryterium jest oparcie pracy o analizę źródła lub źródeł z epoki (antycznych bądź bizantyńskich), z uwzględnieniem źródeł późniejszych odwołujących się do danych analizowanego problemu. Dlatego też w trakcie seminarium praca studenta koncentruje się na właściwej hermeneutyce źródła pisanego (z uwzględnieniem źródeł niepisanych), ale również zakłada pozyskanie umiejętności prowadzenia kwerend bibliotecznych, umiejętności znajdowania literatury naukowej zarówno w tradycyjnej formie drukowanej, jak i w zasobach internetowych.

Kolejną umiejętnością, którą student udoskonala w trakcie seminarium jest właściwe przygotowanie pracy magisterskiej pod względem technicznym, a zatem umiejętne przygotowanie bibliografii i aparatu naukowego (przypisy).

W trakcie prac seminaryjnych poruszane są również zagadnienia związane z etyką zawodu historyka - uczciwość badawcza, zachowanie obiektywności, świadome unikanie powielania prac innych badaczy itd.

W czwartym semestrze seminarium praca studenta koncentruje się na finalizacji pracy magisterskiej.

Profil studiów ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Rodzaj przedmiotu obowiązkowe

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki humanistyczne, historia

Rok studiów/semestr II/ sem. letni

30 godzin seminarium, 4 punkty ECTS

Literatura:

J. Topolski, Wprowadzenie do historii, Poznań 2001

B. Miśkiewicz, Wstęp do badań historycznych, wiele wydań.

W. Moszczeńska, Metodologii historii zarys krytyczny, Warszawa 1977

Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, red. E. Domańska, Poznań 2010

Opracowania związane z tematem prac magisterskich

Efekty uczenia się:

KP7_WG1 - absolwent w pogłębionym stopniu uporządkowane fakty i zjawiska z zakresu historii, prowadzące do specjalizacji w wybranych obszarach badań historycznych

KP7_WG4 - absolwent zna w pogłębionym stopniu zagadnienia historii powszechnej na poziomie zaawansowanym w zakresie przynajmniej jednej epoki historycznej związanej ze specjalizacją badawczą oraz dorobek historiografii w tym zakresie

KP7_WG6 - absolwent zna w pogłębionym stopniu metody krytyki, analizy i interpretacji różnorodnych źródeł, rozumiejąc ich przydatność w badaniach historycznych

KP7_WG7 - absolwent zna w pogłębionym stopniu metody i sposoby tłumaczenia tekstów dotyczących zagadnień historycznych przynajmniej z jednego języka obcego nowożytnego i tekstów źródłowych w języku właściwym dla badanej dziedziny

KP7_WG10 - absolwent zna w pogłębionym stopniu wiedzę z zakresu metodologii historii

KP7_WK4 - absolwent zna dogłębnie zasady ochrony praw własności intelektualnej na potrzeby przygotowywanej pracy magisterskiej i innych projektów

KP7_UW1 - absolwent potrafi samodzielnie zdobywać i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności badawcze w sposób uporządkowany i systematyczny, wykorzystując nowoczesne techniki pozyskiwania, klasyfikowania i analizowania informacji

KP7_UW2 - absolwent potrafi formułować tematy badawcze; stosując metody i techniki badań w zakresie wybranej dziedziny historii oraz posługując się teoriami i paradygmatami badawczymi

KP7_UW3 - absolwent potrafi analizować, interpretować i wykorzystywać dla potrzeb własnych badań teksty historiograficzne, teksty źródłowe oraz inne nośniki pamięci, przeprowadzając ich pogłębioną krytykę

KP7_UW6 - absolwent potrafi przygotować w języku ojczystym tekst naukowy (w tym pracę dyplomową) z aparatem krytycznym, poprawnie stosując różnorodne formy pisarstwa historycznego

KP7_UK3 - absolwent potrafi zaprezentować swój dorobek naukowy (m.in. na egzaminie magisterskim)

KP7_KK2 - absolwent jest zdolny do okazywania zrozumienia dla świata wartości i postaw ludzi w różnych okresach i kontekstach historycznych

KP7_KR2 - absolwent jest zdolny do ciągłego rozwoju swoich zainteresowań i kompetencji fachowych, społecznych i kulturalnych

Metody i kryteria oceniania:

Ocena aktywności w trakcie zajęć; ocena postępów przygotowania pracy; ocena kolejnych części przygotowanej pracy; dopuszczalne trzy nieobecności na zajęciach; zaliczenie nieobecności w formie ustnej lub pisemnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Dajnowicz, Rafał Kosiński, Cezary Kuklo, Karol Łopatecki, Eugeniusz Mironowicz, Joanna Sadowska, Jan Snopko, Wojciech Śleszyński
Prowadzący grup: Małgorzata Dajnowicz, Rafał Kosiński, Cezary Kuklo, Karol Łopatecki, Eugeniusz Mironowicz, Joanna Sadowska, Jan Snopko, Wojciech Śleszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Ostatni, czwarty, semestr seminarium licencjackiego przeznaczony jest na finalizowanie pracy magisterskiej i prezentacje na seminarium kolejnych jej rozdziałów.

Literatura:

Literatura jest dobierana indywidualnie w zależności od tematu pracy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)