Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Źródła konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 350-MS1-2ZKO
Kod Erasmus / ISCED: 14.602 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Źródła konfliktów wewnętrznych i międzynarodowych
Jednostka: Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Grupy: 3L stac.I st.studia stosunków międzynarodowych - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Daniel Boćkowski
Prowadzący grup: Daniel Boćkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zbudowanie umiejętności wyszukiwania i analizowania zjawisk wpływających na bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne aktorów państwowych i niepaństwowych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest wyposażenie studentów w umiejętność krytycznego myślenia i analizowania zjawisk, które wpływają na powstawanie zagrożeń na poziomie lokalnym oraz globalnym a także wyrobienia sobie świadomości jak te zjawiska mogą wpływać na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa. Student będzie potrafił wskazać różnorodne zagrożenia o charakterze asymetrycznym z uzasadnieniem, które z nich zależą od czynników religijnych, które od czynników społecznych, ekonomicznych bądź kulturowych

Ponadto w trakcie zajęć poprzez case study przeanalizowane zostaną źródła konfliktów, ich siła oddziaływania, zależność od sytuacji społecznej, politycznej, ekonomicznej. Dodatkowo włączone zostanie w całą narracje znaczenie współczesnych mediów oraz cyberprzestrzeni.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach – 30h Studiowanie literatury i przygotowanie do zajęć – 25h Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 1h Realizacja zadań projektowych - 0h Przygotowanie do zaliczenia – 20h i obecność na zaliczeniu – 1h

Literatura:

Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń, red. Janusz Symonides, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2010 (wybrane rozdziały)

Zagrożenia asymetryczne we współczesnym świecie, red. Małgorzata Rąkiewicz, AFB, Łódź 2012 (wybrane fragmenty)

Robert Łoś, Jacek Reginia-Zacharski, Współczesne konflikty zbrojne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010;

Krzysztof Kubiak, Wojny, konflikty zbrojne i punkty zapalne na świecie, TRIO, Warszawa 2007;

Tomasz Aleksandrowicz, Kluczowe megatrendy w bezpieczeństwie państwa w XXI wieku, Difin, Warszawa 2020

Tomasz Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2014

Robert Ratajczak, Nowoczesne wojny informacyjne, Difin, Warszawa 2016

Robert Borkowski, Terroryzm ponowoczesny. Studium z antropologii polityki, Adam Marszałek, Toruń 2011

Vledimir Volkoff, Krótka historia dezinformacji. Od konia trojańskiego do Internetu, Wrocław 2022

Współczesne ekstremizmy. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, red. W. Pływaczewski, Olsztyn 2014, http://uwm.edu.pl/kryminalistyka/sites/default/files/uploads/wspolczesne-ekstremizmy.-geneza-przejawy-przeciwdzialanie.pdf

Stosunek do szczepień ochronnych: sceptycyzm wobec nauki, Warszawa 2021, https://www.ipwc.pw.edu.pl/pliki/IPWC-LXXVI.pdf#page=11

Małgorzata Kamińska, Migracja jako niebezpieczny komponent globalizacji [w:] Humanizacja pracy, 3-4 (301-302) 2020 ( LII ), http://humanizacja-pracy.pl/witryna/2021.06/Humanizacja%203-4%202020.pdf#page=40

Platforma przeciwdziałania dezinformacji - budowanie odporności społecznej, Warszawa 2021, https://www.researchgate.net/profile/Filip-Bryjka/publication/351124139_PLATFORMA_PRZECIWDZIALANIA_DEZINFORMACJI_-_BUDOWANIE_ODPORNOSCI_SPOLECZNEJ_BADANIA_I_EDUKACJA/links/608941a82fb9097c0c135ddd/PLATFORMA-PRZECIWDZIALANIA-DEZINFORMACJI-BUDOWANIE-ODPORNOSCI-SPOLECZNEJ-BADANIA-I-EDUKACJA.pdf#page=61

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)