Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza matematyczna III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-FS1-2AM3
Kod Erasmus / ISCED: 11.102 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analiza matematyczna III
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MF1 2 rok sem. zimowy Matematyka spec. finansowa - 1 stopień
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna II 360-FS1-1AM2

Założenia (lista przedmiotów):

Analiza matematyczna II 360-FS1-1AM2

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Przedmiot poświęcony jest analizie funkcji wielu zmiennych.

Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych. Funkcje uwikłane. Ekstrema warunkowe. Twierdzenie o odwzorowaniu odwrotnym.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: Analiza matematyczna II

wykład 45 godz. ćwiczenia 60 godz.

Metody kształcenia: wykłady, ćwiczenia rachunkowe,

konsultacje, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań

domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Sposoby weryfikacji: egzamin pisemny/ustny; serie

kartkówek; kolokwium/kolokwia; domowe prace

rachunkowe/problemowe; prezentacje rozwiązań zadań

na zajęciach; obserwacja ciągła aktywności studenta;

Punkty ECTS: 7

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x3h = 45h

udział w ćwiczeniach 15x4h = 60h

przygotowanie do zajęć 15x2h = 30h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 15x2h = 30h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 20h + 4h = 24h

Literatura:

1. W. Rudin, "Podstawy analizy matematycznej'', Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1998,

2. K. Maurin, "Analiza " część pierwsza, PWN, Warszawa 1977,

3.M. Spivak, "Analiza na rozmaitościach ", Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2005,

4. L. Schwartz ''Kurs analizy matematycznej'',PWN, Warszawa 1980,

5. A .Birkholc,''Analiza matematyczna. Funkcje wielu zmiennych'',Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe pojęcia oraz metody nowoczesnego rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych rzeczywistych, ze szczególnym uwzględnieniem badania ekstremów lokalnych, globalnych warunkowych i związanych i dowiaduje się jak te działy analizy matematycznej są wykorzystywane w ekonomii. KA6_WG01, KA6_WG02, KA6_WG03, KA6_WG05

Umie wykorzystywać twierdzenia i metody rachunku różniczkowego funkcji wielu zmiennych w zagadnieniach związanych z optymalizacją oraz poszukiwaniem ekstremów lokalnych i globalnych, podając precyzyjne uzasadnienia poprawności swoich rozumowań. KA6_WG02, KA6_WG03, KA6_UW07, KA6_UW24

Umie sprawdzić istnienie funkcji zadanych za pomocą nieliniowych układów równań (funkcji uwikłanych) oraz potrafi obliczać pochodne i znajdować ekstrema takich funkcji. KA6_WG02, KA6_WG03, KA6_UW24

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dobrogowska
Prowadzący grup: Alina Dobrogowska, Aneta Sliżewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Dobrogowska
Prowadzący grup: Alina Dobrogowska, Karolina Wojciechowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)