Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 360-MS2-2MNUM
Kod Erasmus / ISCED: 11.104 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne
Jednostka: Wydział Matematyki
Grupy: MF2 2 rok sem. zimowy Matematyka spec. finansowa - 2 stopień
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Założenia i cele przedmiotu: Zapoznanie z wybranymi metodami analizy numerycznej i algebry. Wskazanie praktycznych zastosowań.

Pełny opis:

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Przedmiot obowiązkowy

Dziedzina: nauki ścisłe i przyrodnicze, dyscyplina: matematyka

Rok studiów: 2, semestr: 3

Prerekwizyty: brak

wykład 15 godz. laboratorium 30 godz.

Metody dydaktyczne: wykłady, konsultacje, praca nad projektem, praca nad wystąpieniem, praca nad literaturą, rozwiązywanie zadań domowych, dyskusje w grupach problemowych.

Punkty ECTS: 5

Bilans nakładu pracy studenta:

udział w wykładach15x2h = 15h

udział w laboratoriach 7x4h + 2h(instruktażu) = 30h

przygotowanie do zajęć 12x3h = 36h

dokończenie rozwiązywania zadań rozpoczętych na ćwiczeniach i opracowanie w domu notatek po odbytych zajęciach (wykładach, ćwiczeniach) 7x2h = 14h

udział w konsultacjach 5x1h = 5h

realizacja średniej wielkości projektów 40h = 40h

przygotowanie do egzaminu i udział w nim 12h + 3h = 15h

Wskaźniki ilościowe

nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego: 53 godzin, 2 ECTS"

Literatura:

Literatura podstawowa:

Demidowicz B.L., Maron I.A. – Metody numeryczne, t.1

Demidowicz B.L., Maron I.A., Szuwałowa E.J. – Metody numeryczne, t.2

Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J. – Metody numeryczne

Kincaid D., Cheney W. – Analiza numeryczna

Literatura uzupełniająca:

Björck A., Dahlquist G. – Metody numeryczne

Dryja M., Jankowscy J. I M. – Przegląd metod i algorytmów numerycznych, t.2

Jankowscy J. I M. – Przegląd metod numerycznych, t. 1

Stoer J., Bulirsch R. – Wstęp do analizy numerycznej

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia w ramach realizacji przedmiotu:

Zna wybrane metody przybliżonego rozwiązywania układów równań liniowych i nieliniowych.K_W08, K_W10, K_K01

Potrafi obliczać wyznaczniki i wyznaczać macierz odwrotną.K_W04, K_W08, K_W10, K_K01

Zna wybrane metody wyznaczania wartości własnych i wektorów własnych macierzy.K_W04, K_W07, K_W08, K_W10, K_K01

Potrafi sformułować zagadnienie aproksymacji, zna wybrane metody aproksymacji.K_W08, K_W10, K_U19, K_K01

Zna wybrane metody rachunku całkowego, potrafi obliczać kwadratury dla przedziału skończonego i nieskończonego.K_W08, K_W10, K_U05, K_U19, K_K01

Potrafi rozwiązywać numerycznie równania różniczkowe zwyczajne i bardzo proste równania cząstkowe.K_W04, K_W07, K_W08,K_U05, K_U06, K_U16, K_U19, K_K01

Potrafi rozwiązywać problemy używając pakietu oprogramowania matematycznego.K_W12, K_K01, K_U20, K_K08

Metody i kryteria oceniania:

Ogólna forma zaliczenia: zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Szajewska
Prowadzący grup: Marzena Szajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzena Szajewska
Prowadzący grup: Marzena Szajewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)