Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawa i wolności oraz obowiązki człowieka i obywatela w RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN1-1PWR Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Prawa i wolności oraz obowiązki człowieka i obywatela w RP
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty fakultatywne
Administracja Niestacjonarna 1 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej. Studenci są zapoznawani z podstawową terminologią w dziedzinie praw człowieka oraz sposobami regulacji konstytucyjnej i ustawowej praw człowieka, z najważniejszymi aktami prawa międzynarodowego oraz konstytucyjną regulacją statusu jednostki w Rzeczypospolitej Polskiej. Student potrafi wskazać treść oraz zakres i środki ochrony jednostki w RP.

Skrócony opis:

Wykłady obejmujące podstawowy zakres programu nauczania przedmiotu, w tym także prezentację praktyki ustrojowej. Zachęcanie studentów do wykorzystywania różnych form samokształcenia (literatura prawnoustrojowa, publicystyka prasowa, internet). Wykorzystywanie platformy e-learningowej Blackboard - w zakresie zamieszczania przez prowadzących zajęcia określonych materiałów źródłowych, opracowanych zagadnień, kazusów itp.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. letni.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych 15 godzin wykładu (w tym 7 godz. e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład, e-learning, konsultacje.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 40 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 29,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Hołda J., Hołda Z. i inni Prawa człowieka. Zarys wykładu, Warszawa 2008.

B.Banaszak, A.Bisztyga i inni, System ochrony praw człowieka, Kraków 2005.

Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, red. M. Chmaj, Warszawa 2008.

Malinowska I., Ochrona praw i wolności w Polsce, Warszawa 2009.

Kuźniar R., Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2008.

Prawa człowieka. Wybrane zagadnienia i problemy, red. L. Koba, W. Wacławczyk, Warszawa 2009.

Gronowska B., Jasudowicz T., Prawa człowieka i ich ochrona. Podręcznik dla studentów prawa i administracji, Toruń 2005.

B. Banaszak, A. Bisztyga, K. Complak, M. Jabłoński, R. Wieruszewski, K. Wójtowicz, System ochrony praw człowieka, Kraków 2003.

Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, red. B. Banaszak i A. Preisner, Warszawa 2002.

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej (KA6_WG2).

Absolwent potrafi:

- brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z administracją publiczną i regulowanych przez prawo administracyjne – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich (KA6_UK2),

- współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych powiązanych z funkcjonowaniem administracji publicznej (KA6_UO2).

Absolwent jest gotów do:

- wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego podejmując czynności w obszarze problematyki prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej (KA6_KO1).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie oceny zdobytej wiedzy, stosowanie do ilości punktów uzyskanych z zaliczenia pisemnego (składającego się z pytań różnego rodzaju: test pojedynczego wyboru, test uzupełnień, pytania opisowe) oraz punktów uzyskanych z zadań towarzyszących modułom elearningowym.

Test końcowy może być przeprowadzany na platformie Blackboard.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jackiewicz
Prowadzący grup: Andrzej Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Galicki
Prowadzący grup: Jarosław Galicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.