Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Etyka w administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN1-2PROEPA
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Etyka w administracji publicznej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-seminaria
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć w pierwszym roku seminarium są dyskusje nad wyborem tematu pracy licencjackiej, następnie jego wybór oraz przygotowanie planu pracy i bibliografii.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stajonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów - rok II/sem. IV

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godzin seminarium

Metody dydaktyczne - konsultacje, dyskusje

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godzin; przygotowanie do zajęć 25 godzin; udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10 godzin. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Boć: Jak pisać pracę magisterską, Wrocław 2003.

2. Pułło: Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

3. J. Apanowicz: Zarys metodologii prac dyplomowych i magisterskich z organizacji i zarządzania, Gdynia 1997.

Literatura uzupełniająca:

1.J. Mąjchrzak: Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji, Poznań 1999.

2. E. Niedzielska: Mały poradnik autora i recenzenta pracy akademickiej, Wrocław 1993.

3. Prace licencjackie i magisterskie, pod red. E. Ruśkowskiego, Siedlce 2002.

4. J. Jura, J. Roszczypała: Metodyka przygotowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich, Warszawa 2000.

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy absolwent zna i rozumie:

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KA6_WK1;

W zakresie umiejętności absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: – właściwy dobór źródeł pranych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - KA6_UW1;

- brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z administracją publiczną i regulowanych przez prawo administracyjne – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich - KA6_UK2;

W zakresie kompetencji absolwent jest gotów do:

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - KA6_KK3.

Metody i kryteria oceniania:

ocenie podlega pisemna i ustna prezentacja założeń (w tym metodologicznych) przyszłej pracy licencjackiej, głównie w drodze prezentacji planu oraz bibliografii. Obecność na zajęciach. W sem. letnim aktywność internetowa polegająca na przesyłaniu planów, bibliografii oraz przygotowanych odpowiedzi na pytania na obronę w formie maila.

Zaliczenie na podstawie ustalonego tematu oraz planu pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)