Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN1-2PROPAD
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-seminaria
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy licencjackiej. W związku z tym student powinien zapoznać się z zasadami analizy opracowań naukowych oraz wykorzystania ich w przygotowaniu pracy licencjackiej. Student zdobędzie pogłębioną wiedzę z wybranego obszaru badawczego i zostanie zapoznany z metodologią prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych. Zapozna się także z procesem planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywaniem pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy licencjackiej. W związku z tym student powinien zapoznać się z zasadami analizy opracowań naukowych oraz wykorzystania ich w przygotowaniu pracy licencjackiej. Student zdobędzie pogłębioną wiedzę z wybranego obszaru badawczego i zostanie zapoznany z metodologią prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych. Zapozna się także z procesem planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywaniem pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów: II/ semestr: III

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin proseminarium (w tym 7 godzin e-learning)

Metody dydaktyczne - proseminarium, dyskusja, prezentacje, konsultacje

Punkty ECTS - 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. e-leaning), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 35 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2 godz. Razem: 52 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz., co odpowiada 0,6 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 35 godz., co odpowiada 1,4 pkt ECTS

Literatura:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wydawnictwo Kolonia, Wrocław 2006

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007

Ch. Frakfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badań w naukach społecznych, Poznań 2001

W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999

E. Babie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004

K. Wójcik, Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Warszawa 2002

B. Wierzbicki (red.) Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Majchrzak, T. Mendel, Metoda pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KP6_WK1 - fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej; Sposób weryfikacji: zaliczenie ustne na podstawie referatu

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KP6_UW1 - wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł prawnych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji; Sposób weryfikacji: zaliczenie ustne na podstawie referatu

KP6_UK2 - brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z administracją publiczną i regulowanych przez prawo administracyjne – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich; Sposób weryfikacji: zaliczenie ustne na podstawie referatu

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów:

KP6_KK3 - zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej; Sposób weryfikacji: zaliczenie ustne na podstawie referatu

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne: praca w grupach, prezentacje, referaty, analiza, e-learning, konsultacje

Zaliczenie ustne.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wenclik, Mirosław Wincenciak
Prowadzący grup: Małgorzata Wenclik, Mirosław Wincenciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy dyplomowej, konstrukcji pracy dyplomowej wraz z jej aspektami formalnymi, a także wybór tematu i przygotowanie planu pracy licencjackiej

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne

Rak studiów: III/ semestr: V i IV

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin proseminarium

Metody dydaktyczne: proseminarium, konsultacje

konsultacje prowadzone w grupie lub – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie, również on - line (zdalnie)

Punkty ECTS - 2

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz., w tym 15 e-learningu ub praca zdalna, przygotowanie do zajęć oraz do napisania pracy licencjackiej 20 godz, udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wydawnictwo Kolonia, Wrocław 2006;

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Kulikowska-Kulesza
Prowadzący grup: Justyna Kulikowska-Kulesza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria licencjackie

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy licencjackiej. W związku z tym student powinien zapoznać się z zasadami analizy opracowań naukowych oraz wykorzystania ich w przygotowaniu pracy licencjackiej. Student zdobędzie pogłębioną wiedzę z wybranego obszaru badawczego i zostanie zapoznany z metodologią prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych. Zapozna się także z procesem planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywaniem pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rak studiów: II/ semestr: III

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin proseminarium (w tym 7 godzin e-learning)

Metody dydaktyczne - proseminarium, dyskusja, prezentacje, konsultacje

Punkty ECTS - 2 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. e-leaning), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 35 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 2 godz. Razem: 52 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 15 godz., co odpowiada 0,6 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 35 godz., co odpowiada 1,4 pkt ECTS

Literatura:

J. Boć, Jak pisać pracę magisterską, Wydawnictwo Kolonia, Wrocław 2006

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2007

Ch. Frakfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badań w naukach społecznych, Poznań 2001

W. Pytkowski, Organizacja badań i ocena prac naukowych, Warszawa 1985

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 1999

E. Babie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2004

K. Wójcik, Piszę pracę magisterską. Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), Warszawa 2002

B. Wierzbicki (red.) Praca magisterska - od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001

J. Majchrzak, T. Mendel, Metoda pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)