Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System budżetowy samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN1-3BST Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System budżetowy samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty fakultatywne
Administracja Niestacjonarna 3 rok 1 stopnia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja najistotniejszych zagadnień praktycznych z zakresu funkcjonowania systemu budżetowego w JST. Studenci zapoznają się z instytucjonalno-prawnymi oraz innymi (w tym ekonomicznymi) czynnikami decydującymi o budowie systemu budżetowego JST, a tym samym wpływającymi na formy prowadzenia gospodarki budżetowej. W trakcie zajęć omówione zostaną kategorie, a w ich ramach - poszczególne rodzaje instrumentów, stosowanych w samorządowej gospodarce budżetowej. Scharakteryzowane zostaną zasadnicze etapy jej prowadzenia (przykładowo: planowanie i programowanie finansowe, pobieranie dochodów i dokonywanie wydatków, zarządzanie długiem) oraz kryteria i formy nadzoru i kontroli finansowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok III/sem. 6.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu (w tym 5 godz.synchronicznych i 3 asynchroniczne).

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (w tym 5 synchronicznie i 3 asynchronicznie), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 25 godz. Razem: 77,5 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Zalecana literatura podstawowa:

1) Salachna J.M. (red.), Budżet samorządowy i wieloletnia prognoza finansowa. Projektowanie, wykonywanie, sprawozdawczość, Gdańsk 2014

2) Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawnofinansowy, Warszawa 2012

3) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018

4) Ruśkowski E. Salachna J.M., Finanse lokalne po akcesji, Warszawa 2007

5) Zalewski A. (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2007

6) Poniatowicz M., Salachna J.M., Perło D., Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego, Warszawa 2010

Zalecana literatura uzupełniająca:

1) Salachna J.M. (red.), Stelmaszczyk K., Tyniewicki M., Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2019

2) Salachna J.M., Granice samodzielności legislacyjnej jednostek samorządu terytorialnego. Studium prawnofinansowe na gruncie ustrojowym, Gdańsk 2012

3) Dylewski M., Planowanie budżetowe w podsektorze samorządowym, Difin, Warszawa 2007

4) Salachna J.M., Odpowiedzialność za nieprzestrzeganie procedury tworzenia i wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, Warszawa 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA,

Absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu zasady, terminologię i instrumenty nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowanie administracji publicznej - KA6_WG2;

- podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej - KA6_WK2;

UMIEJĘTNOŚCI,

Absolwent potrafi:

- brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z administracją publiczną i regulowanych przez prawo administracyjne, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich - KA6_UK1;

KOMPETENCJE SPOŁECZNE,

Absolwent jest gotów do:

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych w administracji publicznej, w tym przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

- dbałości o tradycję i dorobek zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego - KA6-KR1.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe - zaliczenie w formie testu (I etap) i zaliczenie ustne (II etap).

Zaliczenie końcowe odbędzie się w dwóch etapach:

Etap I - pisemny: czas trwania: do 40 minut, rozwiązanie testu składającego się z co najmniej 40-u pytań. Łącznie do uzyskania 40 punktów

Etap II – ustny, nieobowiązkowy – odpowiedź na 4 pytania sformułowane na podstawie listy zagadnień podanej studentom do wiadomości wcześniej. Za każdą odpowiedź można uzyskać max. 10 pkt

Można uzyskać do 40 punktów za realizację zadań e-learningowych i za aktywność w ramach zajęć.

Skala ocen pozytywnych:

90-120 bdb

70-89 db+

60-69 db

50-59 dst+

40-49 dst

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Woltanowski
Prowadzący grup: Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Woltanowski
Prowadzący grup: Piotr Woltanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Tyniewicki
Prowadzący grup: Marcin Tyniewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.