Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System budżetowy samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN1-3BST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System budżetowy samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-przedmioty fakultatywne
Administracja Niestacjonarna 3 rok 1 stopnia sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest prezentacja najistotniejszych zagadnień praktycznych z zakresu funkcjonowania systemu budżetowego w JST. Studenci zapoznają się z instytucjonalno-prawnymi oraz innymi (w tym ekonomicznymi) czynnikami decydującymi o budowie systemu budżetowego JST, a tym samym wpływającymi na formy prowadzenia gospodarki budżetowej. W trakcie zajęć omówione zostaną kategorie, a w ich ramach - poszczególne rodzaje instrumentów, stosowanych w samorządowej gospodarce budżetowej. Scharakteryzowane zostaną zasadnicze etapy jej prowadzenia (przykładowo: planowanie i programowanie finansowe, pobieranie dochodów i dokonywanie wydatków, zarządzanie długiem) oraz kryteria i formy nadzoru i kontroli finansowej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok III/sem. 6.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin wykładu (w tym 6 godz. zdalnych synchronicznie).

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godz. (6 godz. zdalnych synchronicznie), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Zalecany wykaz aktów prawnych:

1) Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r.

2) Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (ufp.)

Zalecana literatura podstawowa:

1) Salachna J. (red.), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego (seria Meritum), Warszawa 2023

2) Ruśkowski E., Finanse publiczne i prawo finansowe. Instrumenty prawnofinansowe i warunki ich stosowania, Białystok 2018

Zalecana literatura uzupełniająca:

1) Salachna J., Tyniewicki M. (red.), Finanse publiczne. Komentarz, Warszawa 2024

2) Ruśkowski E., Kontrola finansów publicznych, Białystok 2021

3) Salachna J.M. (red.), Stelmaszczyk K., Tyniewicki M., Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego, Gdańsk 2019

Efekty uczenia się:

WIEDZA,

Absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanych stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej - KA6_WG2

- podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze administracji publicznej - KA6_WK2

UMIEJĘTNOŚCI,

Absolwent potrafi:

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) związanej z funkcjonowaniem administracji publicznej - KA6_UK1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE,

Absolwent jest gotów do:

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych ról zawodowych w administracji publicznej, w tym: przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych; dbałość o dorobek i tradycje zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego - KA6_KR1

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne lub ustne.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lotko
Prowadzący grup: Ewa Lotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Lotko
Prowadzący grup: Ewa Lotko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)