Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Etyka w administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN1-3SEMEAP
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Etyka w administracji publicznej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia administracji-seminaria
Administracja Niestacjonarna 3 rok 1 stopnia sem. letni
Administracja Niestacjonarna 3 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Zdobycie pogłębionej wiedzy z określonego obszaru badawczego, zastosowania właściwych kryteriów opracowania problematyki badawczej, wyboru oraz określenia adekwatnych metod prowadzenia badań naukowych w odniesieniu do różnych problemów badawczych, planowania oraz realizacji prac naukowo-badawczych, a także rozwiązywania pojawiających się w tych procesach problemów praktycznych. Celem nadrzędnym jest finalne przygotowanie studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V i VI.

Wymagania wstępne - zaliczenie proseminarium.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin seminarium.

Metody dydaktyczne – dyskusja moderowana, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. przygotowanie do zajęć 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 20 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowywania pracy dyplomowej, Toruń 2008,

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006,

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004,

B. Wierzbicki (red.), Praca magisterska od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent:

- ma podstawową wiedzę o charakterze nauk z zakresu administracji i prawa oraz ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk - K_W01,

- zna podstawową terminologię właściwą dla administracji - K_W02,

- zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych związanych z administracją, pozwalające opisywać organy publiczne, struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące - K_W07,

- zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - K_W11.

Umiejętności, absolwent:

- właściwie posługuje się podstawową terminologią związaną z administracją - K_U02,

- posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dotyczących zagadnień szczegółowych związanych z administracją, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł - K_U11.

Kompetencje społeczne:

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania z zakresu administracji - K_K03,

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności - K_K06.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena udziału w dyskusjach moderowanych, odpowiedzi na pytania prowadzącego, ocena, najpierw istotnych fragmentów, ostatecznie całej pracy dyplomowej w szczególności pod kątem poprawności języka prawniczego, logiczności prowadzenia wywodu, poprawności formalnej tekstu, struktury i układu pracy, zgodności treści z tytułem pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)