Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Służby zagraniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AN2-2SZG
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Służby zagraniczne
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia administracji-przedm.specjalizacyjne-specjalizacja administracja rządowa
Administracja Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Założenia (opisowo):

W ramach przedmiotu odbywa się prezentacja rozwoju form dyplomatycznych, zasad nawiązywania i rozwijania stosunków dyplomatycznych oraz charakterystyka instytucji wewnętrznych i zewnętrznych państwa do spraw stosunków międzynarodowych.

Założeniem jest zapoznanie studentów z podstawami prawa

dyplomatycznego i konsularnego, polityką zagraniczną państwa, dyplomacją

bilateralną i wielostronną, organizacją służby dyplomatycznej i konsularnej,

protokołem dyplomatycznym, negocjacjami i korespondencją dyplomatyczną

oraz aktami dyplomacji.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Pełny opis:

1. Analiza podstawowych aktów prawa krajowego dotycząca organizacji służby

zagranicznej w Polsce.

2. Organy wewnętrzne i zewnętrzne państw w stosunkach międzynarodowych.

3. Ustanowienie stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

4. Organy państwa do spraw realizacji stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

5. Funkcje dyplomatyczne i konsularne.

6. Początek i koniec pełnienia funkcji dyplomatycznych i konsularnych.

7. Przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne.

8. Akty dyplomacji, język dyplomatyczny, kurtuazja międzynarodowa, etykieta i protokół dyplomatyczny, korespondencja dyplomatyczna

9. Podstawowe zasady etykiety i protokołu dyplomatycznego.

10. Etykieta dyplomatyczna w kontaktach z przedstawicielami obcych państw.

11. Przyjęcia dyplomatyczne

12. Etykieta ubraniowa w dyplomacji

13. Etykieta żałobna

Literatura:

J. Sutor, Etykieta dyplomatyczna z elementami protokołu i ceremoniałów, Warszawa 2016,

J. Sutor Prawo dyplomatyczne i Konsularne, Warszawa 2019

B. Surmacz (red.), Nowe oblicza dyplomacji, Lublin 2013,

J. Jaskiernia, Dyplomacja Parlamentarna, Toruń 2022

Efekty uczenia się:

W zakresie wiedzy:

- student zna główne tendencje rozwojowe prawa dyplomatycznego i konsularnego-KP7_WG5,

- student rozumie prawne i inne uwarunkowania działalności zawodowej w sektorze służb zagranicznych- KP7_WK2,

W zakresie umiejętności:

- student potrafi prowadzić debatę i dyskusję w zakresie kwestii związanych

z prawem dyplomatycznym i konsularnym )KP7_UK2,

W zakresie kompetencji społecznych

- student jest zdolny do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej

z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb

społecznych związanych z funkcjonowaniem

administracji publicznej, w tym:

− rozwijania dorobku zawodu urzędnika,

funkcjonariusza publicznego,

− podtrzymywania etosu zawodu urzędnika,

funkcjonariusza publicznego,

− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej

urzędnika, funkcjonariusza publicznego oraz działania

na rzecz przestrzegania tych zasad- KP7_KR1

Metody i kryteria oceniania:

1. praca w grupach nad opracowaniem jednego wybranego zagadnienia i zaprezentowanie go podczas zajęć- 10 pkt, 5 pkt forma i 5 pkt treść.

skala ocen:

6- dst

7- dst plus

8 - db

9 - db plus

10- bdb

Oceniana jest cała grupa.

Warunkiem uzyskania oceny z zaliczenia jest obecność na zajęciach. Student może mieć jedną nieusprawiedliwiona nieobecność. Pozostałe należy zaliczyć na dyżurze.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kun-Buczko
Prowadzący grup: Magdalena Kun-Buczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu odbywa się prezentacja rozwoju form dyplomatycznych, zasad nawiązywania i rozwijania stosunków dyplomatycznych oraz charakterystyka instytucji wewnętrznych i zewnętrznych państwa do spraw stosunków międzynarodowych.

Założeniem jest zapoznanie studentów z podstawami prawa

dyplomatycznego i konsularnego, polityką zagraniczną państwa, dyplomacją

bilateralną i wielostronną, organizacją służby dyplomatycznej i konsularnej,

protokołem dyplomatycznym, negocjacjami i korespondencją dyplomatyczną

oraz aktami dyplomacji.

Pełny opis:

1. Analiza podstawowych aktów prawa krajowego dotycząca organizacji służby

zagranicznej w Polsce.

2. Organy wewnętrzne i zewnętrzne państw w stosunkach międzynarodowych.

3. Ustanowienie stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

4. Organy państwa do spraw realizacji stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

5. Funkcje dyplomatyczne i konsularne.

6. Początek i koniec pełnienia funkcji dyplomatycznych i konsularnych.

7. Przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne.

8. Akty dyplomacji, język dyplomatyczny, kurtuazja międzynarodowa, etykieta i protokół dyplomatyczny, korespondencja dyplomatyczna

9. Podstawowe zasady etykiety i protokołu dyplomatycznego.

10. Etykieta dyplomatyczna w kontaktach z przedstawicielami obcych państw.

11. Przyjęcia dyplomatyczne

12. Etykieta ubraniowa w dyplomacji

13. Etykieta żałobna

Literatura:

J. Sutor, Etykieta dyplomatyczna z elementami protokołu i ceremoniałów, Warszawa 2016,

J. Sutor Prawo dyplomatyczne i Konsularne, Warszawa 2019

B. Surmacz (red.), Nowe oblicza dyplomacji, Lublin 2013,

J. Jaskiernia, Dyplomacja Parlamentarna, Toruń 2022

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kun-Buczko
Prowadzący grup: Magdalena Kun-Buczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu odbywa się prezentacja rozwoju form dyplomatycznych, zasad nawiązywania i rozwijania stosunków dyplomatycznych oraz charakterystyka instytucji wewnętrznych i zewnętrznych państwa do spraw stosunków międzynarodowych.

Założeniem jest zapoznanie studentów z podstawami prawa

dyplomatycznego i konsularnego, polityką zagraniczną państwa, dyplomacją

bilateralną i wielostronną, organizacją służby dyplomatycznej i konsularnej,

protokołem dyplomatycznym, negocjacjami i korespondencją dyplomatyczną

oraz aktami dyplomacji.

Pełny opis:

1. Analiza podstawowych aktów prawa krajowego dotycząca organizacji służby

zagranicznej w Polsce.

2. Organy wewnętrzne i zewnętrzne państw w stosunkach międzynarodowych.

3. Ustanowienie stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

4. Organy państwa do spraw realizacji stosunków dyplomatycznych i konsularnych.

5. Funkcje dyplomatyczne i konsularne.

6. Początek i koniec pełnienia funkcji dyplomatycznych i konsularnych.

7. Przywileje i immunitety dyplomatyczne i konsularne.

8. Akty dyplomacji, język dyplomatyczny, kurtuazja międzynarodowa, etykieta i protokół dyplomatyczny, korespondencja dyplomatyczna

9. Podstawowe zasady etykiety i protokołu dyplomatycznego.

10. Etykieta dyplomatyczna w kontaktach z przedstawicielami obcych państw.

11. Przyjęcia dyplomatyczne

12. Etykieta ubraniowa w dyplomacji

13. Etykieta żałobna

Literatura:

J. Sutor, Etykieta dyplomatyczna z elementami protokołu i ceremoniałów, Warszawa 2016,

J. Sutor Prawo dyplomatyczne i Konsularne, Warszawa 2019

B. Surmacz (red.), Nowe oblicza dyplomacji, Lublin 2013,

J. Jaskiernia, Dyplomacja Parlamentarna, Toruń 2022

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)