Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Makro i mikroekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-1MIM
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Makro i mikroekonomia
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj.1 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Treść wykładów służy zapoznaniu studenta z aktualną wiedzą dotyczącą funkcjonowania gospodarki na poziomie mikro- i makroekonomicznym. Ich celem jest przedstawienie przydatnej wiedzy merytorycznej z zakresu mikro- i makroekonomii oraz wzbudzenie motywacji do zwiększenia starań w kierunku śledzenia zjawisk zachodzących w gospodarce.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina ekonomia i finanse.

Rok studiów/sem. - rok I /sem. I.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin wykładu (zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej).

Metody dydaktyczne (uwzględniają koncepcję projektowania uniwersalnego):

- wykład tradycyjny prowadzony z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej i metod aktywizujących (dyskusja; angażowanie studentów do zadawania pytań) zapewnia różnorodność i elastyczność w sposobie przekazywania wiedzy, a także angażowania studenta;

- konsultacje indywidualne wg harmonogramu konsultacji wykładowcy w zależności od potrzeb studenta.

Studenci ze szczególnymi potrzebami powinni poinformować na początku semestru o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Punkty ECTS – 3.

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach 30 godz.

Studiowanie literatury 19 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 4 godz.

Przygotowanie do egzaminu 20 godz.

Zaliczenie pisemne 2 godz.

Razem: 75 godzin

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 36 godzin, co odpowiada 1,4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 39 godz., co odpowiada 1,6 pkt ECTS.

W roku akademickim 2022/2023 w okresie od 7 stycznia do 6 lutego 2023 r. zajęcia dydaktyczne odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość przy użyciu platformy eduPortal w formach:

- synchronicznej (tj. zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej) - 8 godzin

- asynchronicznej (tj. e-learningu, jako zajęcia bez bezpośredniego udziału nauczycieli) - 2 godziny.

W roku akademickim wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 26 godzin, co odpowiada 1,04 pkt ECTS; nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 39 godz., co odpowiada 1,56 pkt ECTS; nakład pracy studenta w związku z zajęciami prowadzonymi z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 10 godz., co odpowiada 0,4 ECTS.

Literatura:

Literatura:

1. P. Krugman, R. Wells, Mikroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

2. P. Krugman, R. Wells, Makroekonomia, PWN, Warszawa 2020.

3. M. Raczkowska, J. Wrzesińska-Kowal, Podstawy mikroekonomii, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2020.

4. Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski (red.), PWN, Warszawa 2018.

5. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy, S. Marciniak (red.), PWN, Warszawa 2013.

6. Ekonomia dla prawników i nie tylko, M. Bednarski, J. Wiklin (red.), Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2008.

7. N.G. Mankiw, M.P. Taylor, Microeconomics, Cengage Learning EMEA, Andover 2017.

8. N.G. Mankiw, Macroeconomics, Macmillan Education, New York 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

KA6_WK2 absolwent zna i rozumie: (1) istotę nauki ekonomia, w tym jej miejsce w systemie nauk i relację do innych nauk społecznych; (2) funkcjonowanie podmiotów gospodarczych, rynku i państwa; teoretyczne podstawy kształtowania polityki gospodarczej i społecznej; (3) metody i narzędzia gromadzenia, przetwarzania, prezentacji danych właściwych dla dyscypliny ekonomia i finanse.

UMIEJĘTNOŚCI:

KA6_UW2, KP6_UU1 absolwent potrafi w stopniu podstawowym analizować oraz interpretować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk ekonomicznych; formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

KA6_KO3 absolwent jest gotowy do krytycznej analizy posiadanej wiedzy z zakresu ekonomii; uznawania znaczenia wiedzy ekonomicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Cykl zajęć kończy się zaliczeniem pisemnym w formie testu. Test składa się z pytań otwartych i zamkniętych, zadań.

Test uważa się za zaliczony przy uzyskaniu min. 51% poprawnych odpowiedzi. Ocena końcowa jest podwyższana o pół stopnia za zaangażowanie studenta tj. aktywny udział w dyskusjach.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność w 80% zajęć.

Forma zaliczenia uwzględnia koncepcję projektowania uniwersalnego: Studenci ze szczególnymi potrzebami powinni poinformować na początku semestru o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym ograniczeniach związanych z zaliczeniem pisemnym w celu ustalenia formy współpracy i zaliczenia przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drabarz
Prowadzący grup: Anna Drabarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drabarz
Prowadzący grup: Anna Drabarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gardocka-Jałowiec
Prowadzący grup: Anna Gardocka-Jałowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Gardocka-Jałowiec
Prowadzący grup: Anna Gardocka-Jałowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-20)