Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Służby, inspekcje i straże

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-1SIS
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Służby, inspekcje i straże
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty fakultatywne
ADM.Stacj.1 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy na temat inspekcji i straży w systemie administracji publicznej. Omawiane zagadnienia dotyczą zadań i kompetencji służb, inspekcji i straży.

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy na temat inspekcji i straży w systemie administracji publicznej. Omawiane zagadnienia dotyczą zadań i kompetencji służb, inspekcji i straży.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – fakultatywny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok 1 / sem. letni

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godzin konwersatorium (w tym 15 zdalnie asynchronicznie).

Metody dydaktyczne – konwersatorium

Punkty ECTS – 3

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godz. (w tym 15 godz. zdalnie asynchronicznie), przygotowanie do zajęć 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godzin, co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

W. Nowak, M. Nowak, Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Difin 2011,

A. Wawrzusiszyn, Wybrane problemy transgranicznego bezpieczeństwa Polski, Difin 2012,

M. Wierzbowski (red.), Prawo administracyjne, LexisNexis 2011.

B. Wiśniewski, Z. Piątek, Współczesny wymiar funkcjonowania straży granicznej, Wydawnictwo AON 2006

M. Paździor, B. Szmulik, Instytucje bezpieczeństwa narodowego, C.H. Beck, 2012,

J. Boć (red.), Prawo administracyjne, Kolonia Limited 2011.

Efekty uczenia się:

WIEDZA

KP6_WG1 - absolwent zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady i instytucje prawa administracyjnego i administracji publicznej

UMIEJĘTNOŚCI:

KP6_UO1 - absolwent potrafi planować i organizować pracę indywidualną oraz w ramach udziału w zespole w zakresie analizy problematyki administracji publicznej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

KP6_KO1 - absolwent jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego podejmując czynności w obszarze problematyki prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej

KP6_KO2 - absolwent jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego podejmując czynności w obszarze administracji publicznej

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja ciągła na zajęciach, praca w grupie, ocena aktywności na zajęciach e-learningowych, zaliczenie ustne lub pisemne.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kierznowski
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kierznowski
Prowadzący grup: Łukasz Kierznowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)