Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustrój samorządu terytorialnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-1UST
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustrój samorządu terytorialnego
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj.1 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Konstytucyjny system organów państwowych 0700-AS1-1KSO
Nauka o administracji 0700-AS1-1NAI

Założenia (lista przedmiotów):

Konstytucyjny system organów państwowych 0700-AS1-1KSO
Nauka o administracji 0700-AS1-1NAI

Założenia (opisowo):

Przedstawienie podstawowych założeń ustrojowych samorządu terytorialnego w Polsce zarówno w znaczeniu autonomii jak i decentralizacji administracji.

Przedstawienie szczegółowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania organów stanowiących, organów wykonawczych oraz struktury organizacyjnej gminy, powiatu i województwa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych założeń ustrojowych samorządu terytorialnego w Polsce zarówno w znaczeniu autonomii jak i decentralizacji administracji.

Przedstawienie szczegółowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania organów stanowiących, organów wykonawczych oraz struktury organizacyjnej gminy, powiatu i województwa.

Wyjaśnienie problematyki zadań publicznych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, oraz metod i form ich realizacji.

Przedstawienie problematyki nadzoru nad samorządem terytorialnym (organy nadzoru, środki nadzoru, procedura nadzorcza).

Pełny opis:

Profil studiów - studia I stopnia

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok I/sem. 2

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 40 godzin wykładu (w tym 20 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS – 5 pkt

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 40 godz. (w tym 20 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 53 godz., egzamin 2 godz. Razem: 125 godzin, co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – np. nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

1. Pojęcie samorządu terytorialnego. Historia samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie (2 godz.)

2. Konstytucyjne (Konstytucja RP) oraz międzynarodowe (EKSL) uregulowania kształtujące ustrój samorządu terytorialnego (2 godz.)

3. Zadania samorządu terytorialnego – pojęcie, podział zadań na własne i zlecone, zadania powierzone, zasady realizacji zadań publicznych przez j.s.t. (4 godz.)

4. Tryb określania obowiązków samorządu terytorialnego. Przekazywanie kompetencji. Porozumienia komunalne. Związek międzygminny i związki powiatów. Kontrakt terytorialny. Korzystanie przez samorząd z form prawa prywatnego (2 godz.)

5. Struktury samorządu terytorialnego w Polsce - gminy, powiaty, województwa, obszary metropolitarne (2 godz.)

6. Formy demokracji bezpośredniej w działalności samorządu terytorialnego – referendum lokalne, wybory, konsultacje społeczne (4 godz.)

7. Organy jednostek samorządu terytorialnego – klasyfikacja organów i tryb wyboru, tryb powoływania i odwoływania organów stanowiących, status radnego (2 godz.)

8. Ustrój gminy. Organy stanowiące i wykonawcze gminy – zadania i kompetencje. Jednostki pomocnicze gminy i ich organy (4 godz.)

9. Ustrój powiatu. Koncepcja powiatu samorządowego. Organy powiatu. Starostwo powiatowe. Miasta na prawach powiatu (3 godz.)

10. Ustrój województwa samorządowego. Pojęcie regionu. Organy województwa (3 godz.)

11. Pracownicy samorządowi (2 godz.)

12. Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego (2 godz.)

13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego (2 godz.)

14. Mienie powiatów, gmin i województw. Pojęcie mienia samorządowego. Zarządzanie mieniem, formy prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny (2 godz.)

15. Nadzór nad samorządem terytorialnym – cele, funkcje i kryteria nadzoru. Organy nadzoru. Środki nadzoru. Odpowiedzialność samorządu terytorialnego (4 godz.).

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

1. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016

2. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2015

3. K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

4. Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2013

5. Prawo samorządu terytorialnego (red. M. Chmaj), warszawa 2013

6. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2004.

7. P. Chmielnicki, Akty nadzoru na działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

8. D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007,

9. J. P. Tarno (red), Samorząd terytorialny w Polsce, LexisNexis 2004

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego

i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej) - KP6_WG3

UMIEJĘTNOŚCI

- potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i rozwiązywać złożone problemy z zakresu funkcjonowania administracji samorządowej oraz

innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych w obszarze działalności administracji publicznej - KP6_UW2

- potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych w obszarach tematycznych związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej - KP6_UO2

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych, współorganizowania działalności na rzecz społeczności lokalnych podejmując czynności w obszarze problematyki prawa administracyjnego oraz przedmiotu działania administracji samorządowej - KP6_KO1

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia: egzamin pisemny lub ustny lub ocena za aktywność studenta w formie zdalnej.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

Formy zaliczenia przedmiotu:

- rozwiązanie zadań na platformie e-learning jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

- egzamin pisemny (test jednokrotnego wyboru). Warunkiem zaliczenia jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań testu.

Zaliczenie na ocenę.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych założeń ustrojowych samorządu terytorialnego w Polsce zarówno w znaczeniu autonomii jak i decentralizacji administracji.

Przedstawienie szczegółowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania organów stanowiących, organów wykonawczych oraz struktury organizacyjnej gminy, powiatu i województwa.

Wyjaśnienie problematyki zadań publicznych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, oraz metod i form ich realizacji.

Przedstawienie problematyki nadzoru nad samorządem terytorialnym (organy nadzoru, środki nadzoru, procedura nadzorcza).

Pełny opis:

1. Pojęcie samorządu terytorialnego. Historia samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie (2 godz.)

2. Konstytucyjne (Konstytucja RP) oraz międzynarodowe (EKSL) uregulowania kształtujące ustrój samorządu terytorialnego (2 godz.)

3. Zadania samorządu terytorialnego – pojęcie, podział zadań na własne i zlecone, zadania powierzone, zasady realizacji zadań publicznych przez j.s.t. (4 godz.)

4. Tryb określania obowiązków samorządu terytorialnego. Przekazywanie kompetencji. Porozumienia komunalne. Związek międzygminny i związki powiatów. Kontrakt terytorialny. Korzystanie przez samorząd z form prawa prywatnego (2 godz.)

5. Struktury samorządu terytorialnego w Polsce - gminy, powiaty, województwa, obszary metropolitarne (2 godz.)

6. Formy demokracji bezpośredniej w działalności samorządu terytorialnego – referendum lokalne, wybory, konsultacje społeczne (4 godz.)

7. Organy jednostek samorządu terytorialnego – klasyfikacja organów i tryb wyboru, tryb powoływania i odwoływania organów stanowiących, status radnego (2 godz.)

8. Ustrój gminy. Organy stanowiące i wykonawcze gminy – zadania i kompetencje. Jednostki pomocnicze gminy i ich organy (4 godz.)

9. Ustrój powiatu. Koncepcja powiatu samorządowego. Organy powiatu. Starostwo powiatowe. Miasta na prawach powiatu (3 godz.)

10. Ustrój województwa samorządowego. Pojęcie regionu. Organy województwa (3 godz.)

11. Pracownicy samorządowi (2 godz.)

12. Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego (2 godz.)

13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego (2 godz.)

14. Mienie powiatów, gmin i województw. Pojęcie mienia samorządowego. Zarządzanie mieniem, formy prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny (2 godz.)

15. Nadzór nad samorządem terytorialnym – cele, funkcje i kryteria nadzoru. Organy nadzoru. Środki nadzoru. Odpowiedzialność samorządu terytorialnego (4 godz.).

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

1. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016

2. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014

3. K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

4. Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2005

5. Prawo samorządu terytorialnego (red. M. Chmaj), warszawa 2013

6. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2004.

7. P. Chmielnicki, Akty nadzoru na działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

8. D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007,

9. J. P. Tarno (red), Samorząd terytorialny w Polsce, LexisNexis 2004

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych założeń ustrojowych samorządu terytorialnego w Polsce zarówno w znaczeniu autonomii jak i decentralizacji administracji.

Przedstawienie szczegółowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania organów stanowiących, organów wykonawczych oraz struktury organizacyjnej gminy, powiatu i województwa.

Wyjaśnienie problematyki zadań publicznych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, oraz metod i form ich realizacji.

Przedstawienie problematyki nadzoru nad samorządem terytorialnym (organy nadzoru, środki nadzoru, procedura nadzorcza).

Pełny opis:

1. Pojęcie samorządu terytorialnego. Historia samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie (2 godz.)

2. Konstytucyjne (Konstytucja RP) oraz międzynarodowe (EKSL) uregulowania kształtujące ustrój samorządu terytorialnego (2 godz.)

3. Zadania samorządu terytorialnego – pojęcie, podział zadań na własne i zlecone, zadania powierzone, zasady realizacji zadań publicznych przez j.s.t. (4 godz.)

4. Tryb określania obowiązków samorządu terytorialnego. Przekazywanie kompetencji. Porozumienia komunalne. Związek międzygminny i związki powiatów. Kontrakt terytorialny. Korzystanie przez samorząd z form prawa prywatnego (2 godz.)

5. Struktury samorządu terytorialnego w Polsce - gminy, powiaty, województwa, obszary metropolitarne (2 godz.)

6. Formy demokracji bezpośredniej w działalności samorządu terytorialnego – referendum lokalne, wybory, konsultacje społeczne (4 godz.)

7. Organy jednostek samorządu terytorialnego – klasyfikacja organów i tryb wyboru, tryb powoływania i odwoływania organów stanowiących, status radnego (2 godz.)

8. Ustrój gminy. Organy stanowiące i wykonawcze gminy – zadania i kompetencje. Jednostki pomocnicze gminy i ich organy (4 godz.)

9. Ustrój powiatu. Koncepcja powiatu samorządowego. Organy powiatu. Starostwo powiatowe. Miasta na prawach powiatu (3 godz.)

10. Ustrój województwa samorządowego. Pojęcie regionu. Organy województwa (3 godz.)

11. Pracownicy samorządowi (2 godz.)

12. Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego (2 godz.)

13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego (2 godz.)

14. Mienie powiatów, gmin i województw. Pojęcie mienia samorządowego. Zarządzanie mieniem, formy prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny (2 godz.)

15. Nadzór nad samorządem terytorialnym – cele, funkcje i kryteria nadzoru. Organy nadzoru. Środki nadzoru. Odpowiedzialność samorządu terytorialnego (4 godz.).

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

1. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016

2. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014

3. K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

4. Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2005

5. Prawo samorządu terytorialnego (red. M. Chmaj), warszawa 2013

6. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2004.

7. P. Chmielnicki, Akty nadzoru na działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

8. D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007,

9. J. P. Tarno (red), Samorząd terytorialny w Polsce, LexisNexis 2004

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedstawienie podstawowych założeń ustrojowych samorządu terytorialnego w Polsce zarówno w znaczeniu autonomii jak i decentralizacji administracji.

Przedstawienie szczegółowych rozwiązań dotyczących funkcjonowania organów stanowiących, organów wykonawczych oraz struktury organizacyjnej gminy, powiatu i województwa.

Wyjaśnienie problematyki zadań publicznych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, oraz metod i form ich realizacji.

Przedstawienie problematyki nadzoru nad samorządem terytorialnym (organy nadzoru, środki nadzoru, procedura nadzorcza).

Pełny opis:

1. Pojęcie samorządu terytorialnego. Historia samorządu terytorialnego w Polsce i na świecie (2 godz.)

2. Konstytucyjne (Konstytucja RP) oraz międzynarodowe (EKSL) uregulowania kształtujące ustrój samorządu terytorialnego (2 godz.)

3. Zadania samorządu terytorialnego – pojęcie, podział zadań na własne i zlecone, zadania powierzone, zasady realizacji zadań publicznych przez j.s.t. (4 godz.)

4. Tryb określania obowiązków samorządu terytorialnego. Przekazywanie kompetencji. Porozumienia komunalne. Związek międzygminny i związki powiatów. Kontrakt terytorialny. Korzystanie przez samorząd z form prawa prywatnego (2 godz.)

5. Struktury samorządu terytorialnego w Polsce - gminy, powiaty, województwa, obszary metropolitarne (2 godz.)

6. Formy demokracji bezpośredniej w działalności samorządu terytorialnego – referendum lokalne, wybory, konsultacje społeczne (4 godz.)

7. Organy jednostek samorządu terytorialnego – klasyfikacja organów i tryb wyboru, tryb powoływania i odwoływania organów stanowiących, status radnego (2 godz.)

8. Ustrój gminy. Organy stanowiące i wykonawcze gminy – zadania i kompetencje. Jednostki pomocnicze gminy i ich organy (4 godz.)

9. Ustrój powiatu. Koncepcja powiatu samorządowego. Organy powiatu. Starostwo powiatowe. Miasta na prawach powiatu (3 godz.)

10. Ustrój województwa samorządowego. Pojęcie regionu. Organy województwa (3 godz.)

11. Pracownicy samorządowi (2 godz.)

12. Akty prawa miejscowego samorządu terytorialnego (2 godz.)

13. Dochody jednostek samorządu terytorialnego (2 godz.)

14. Mienie powiatów, gmin i województw. Pojęcie mienia samorządowego. Zarządzanie mieniem, formy prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny (2 godz.)

15. Nadzór nad samorządem terytorialnym – cele, funkcje i kryteria nadzoru. Organy nadzoru. Środki nadzoru. Odpowiedzialność samorządu terytorialnego (4 godz.).

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

1. B. Dolnicki, Samorząd terytorialny, Warszawa 2016

2. H. Izdebski, Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności, Warszawa 2014

3. K. Bandarzewski, P. Chmielnicki, W. Kisiel, Prawo samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

4. Z. Bukowski, T. Jędrzejewski, P. Rączka, Ustrój samorządu terytorialnego, Toruń 2005

5. Prawo samorządu terytorialnego (red. M. Chmaj), warszawa 2013

6. Z. Leoński, Samorząd terytorialny w RP, Warszawa 2004.

7. P. Chmielnicki, Akty nadzoru na działalnością samorządu terytorialnego w Polsce, Warszawa 2006

8. D. Dąbek, Prawo miejscowe, Warszawa 2007,

9. J. P. Tarno (red), Samorząd terytorialny w Polsce, LexisNexis 2004

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)