Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Etyka w administracji publicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS1-3SEMEPA
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Etyka w administracji publicznej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia administracji-seminaria
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Założeniem seminarium jest finalne przygotowanie studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu dyplomowego

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem seminarium jest pomoc studentowi w przygotowaniu pracy licencjackiej oraz złożenia odpowiednich egzaminów w tym zakresie. Celem głównym jest pogłębienie wiedzy w dziedzinie metodologii pisania prac licencjackich, planu pracy oraz efektywnego poszukiwania materiałów wraz z weryfikacją właściwych działań studenta.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V i VI.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 60 godzin seminarium, w tym 30 godz. zdalnie synchronicznie.

Metody dydaktyczne – dyskusja moderowana w grupie lub indywidualnie, metoda heurystyczna, metoda problemowa.

Punkty ECTS – 4.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 60 godz., przygotowanie do zajęć 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 15 godz . Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

1. E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

2. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Warszawa 2008.

3. Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

4. P. Lech, Podstawowe zasady pisania pracy dyplomowej, Sopot 2010.

5. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.2. A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2004.

6. Z. Szkutnik, Metodyka pisania prac dyplomowych, Poznań 2005.

7. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz funkcjonowania administracji publicznej w perspektywie etycznej - KA6_WK1.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwijać złożone i nietypowe problemy z zakresu funkcjonowania administracji publicznej w perspektywie etycznej oraz innowacyjnie wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez właściwy dobór źródeł prawnych z zakresu prawa administracyjnego (aktów prawnych, dorobku doktryny i orzecznictwa sądowo administracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji - KA6_UW1,

- brać udział w debacie w obszarach tematycznych związanych z administracją publiczną i regulowanych przez prawo administracyjne – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich z perspektywy etycznej - KA6_UK2.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu z zakresu prawa administracyjnego i etyki oraz przedmiotu działania administracji publicznej w perspektywie etycznej - KA6_KK3.

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja ciągła podczas zajęć, ocena aktywności na zajęciach zdalnych, regularne przedstawianie postępów nad pracą licencjacką, złożenie w wymaganym terminie pracy licencjackiej.

Warunkiem zaliczenia seminarium jest regularna obecność na zajęciach. Dopuszczalna jest nieobecność na dwóch zajęciach - po jednej w każdym semestrze.

Zaliczenie na ocenę w skali od 2 do 5.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)