Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-1LJN Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st. studia administracji-przedmioty lektoratowe
ADM.Stacj.1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
obowiązkowe lektoraty

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość języka niemieckiego: słownictwa ogólnego, struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie B2, umożliwiającym kontynuowanie nauki na poziomie B2+

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Celem lektoratu jest wykształcenie umiejętności czynnego posługiwania się językiem obcym w sytuacjach codziennej komunikacji, a także umiejętności rozumienia i stosowania terminologii z dziedziny nauk prawniczych.

Pełny opis:

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

dziedzina nauk humanistycznych

dyscyplina - językoznawstwo

rok studiów /semestr - rok 1/semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin lektoratu.

Punkty ECTS - 3

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz.,

przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34 godz. Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

Literatura:

Koithan Uthe, Schmitz Hellen, Tanja Sieber , Ralf Sonntag, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch mit DVD, Stuttgart 2018

Koithan Uthe, Schmitz Hellen, Tanja Sieber , Ralf Sonntag, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Kursbuch mit, Langenscheidt 2018

Perlmann-Balme Michaela, Schwalb Susanne, Orth-Chambach Jutta, Sicher in Alltag und Beruf, Hueber 2018

Balme-Perlmann Michaela, Schwalb Susanne, Weers Dörte, em neu, Abscllusskurs ,Hueber, 2012

Grabowska Małgorzata, Sychowska-Piotrkowicz Monika, Grundwortschatz Grundwortschatz Recht, Niemiecki dla prawników. Poltext 2016

Ganczar Maciej, Rogowska Barbara, Prawo. Język niemiecki. Ćwiczenia i

słownictwo specjalistyczne. , Hueber, 2009

Efekty uczenia się:

KA7_UK3: absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz zna terminologię prawniczą.

KA7_UK1: absolwent potrafi komunikować się na tematy związane z prawem administracyjnym ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.

KA7_WG2: absolwent zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, instrumenty i terminologię nauk prawnych, w szczególności w obszarze prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego)

KA7_KR1: absolwent jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej, w tym:

− rozwijania dorobku zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego,

− podtrzymywania etosu zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego,

− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej urzędnika, funkcjonariusza publicznego oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad.

Metody i kryteria oceniania:

1. Regularna obecność na zajęciach – bez usprawiedliwienia można opuścić 1 zajęcia w semestrze

2. Aktywność na zajęciach.

3. Praca własna studenta:

- przygotowanie do zajęć (prace domowe) i prac/zadań sprawdzających opanowanie realizowanego materiału,

- opracowanie językowe wybranego przez siebie artykułu o tematyce związanej z ww. dziedzinami (dla chętnych, dodatkowo oceniane).

4. Zaliczenie na ocenę minimum dostateczną prac/zadań sprawdzających opanowanie realizowanego materiału.

Punktacja, skala ocen

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Lektorat kończy się egzaminem ustnym. Egzamin ustny polega na ustnej wypowiedzi w parach lub indywidualnie na jeden z ośmiu tematów opracowanych na podstawie tekstów specjalistycznych omówionych na zajęciach oraz na interakcji z egzaminatorem.

Studenta obowiązuje znajomość treści oraz słownictwa zawartego w tekstach.

Oprócz poprawności i płynności językowej, ocenie podlega umiejętność przedstawienia zagadnienia w sposób spójny i logiczny, prowadzenia dyskusji, wyrażenia opinii na dany temat i jej uzasadnienia, udzielania odpowiedzi na zadane pytania, oraz znajomość słownictwa specjalistycznego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

1. lektorat języka niemieckiego na studiach 2 stopnia prowadzony jest w grupie międzywydziałowej.

2. W semestrze zimowym r. ak. 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej na platformie blackboard collaborate

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig, Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

1. lektorat języka niemieckiego na studiach 2 stopnia prowadzony jest w grupie międzywydziałowej.

2. W semestrze zimowym r. ak. 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej na platformie blackboard collaborate

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

1. lektorat języka niemieckiego na studiach 2 stopnia prowadzony jest w grupie międzywydziałowej.

2. W semestrze zimowym r. ak. 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej na platformie blackboard collaborate

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.