Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Proces decyzyjny w administracji samorządowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-2KD Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proces decyzyjny w administracji samorządowej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia administracji-przedm.specjalizacyjne-specjalizacja administracja świadcząca
ADM.Stacj.2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalistyczne

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest prezentacja celów, funkcji i reguł decydowania w administracji samorządowej oraz zapoznanie studentów z systemem zadań, rodzajów, form i narzędzi przydatnych w decyzyjnej działalności samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalizacyjny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/semestr - rok II/sem. III (zimowy)/adm. II st.

wymagania wstępne: - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godzin konwersatorium (w tym również zdalnie w czasie rzeczywistym oraz e - leraning - 7 godzin).

Metody dydaktyczne - wykład połączony z dyskusją, konsultacje.

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 15 godzin konwersatorium, przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 - godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami - 17 godz., (zaliczenie odbywa się w ramach zajęć). Razem godzin 50, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 25 godzin, co odpowiada 1 pkt. ECTS.

Literatura:

literatura podstawowa:

1. Ernest Knosala, Zarys teorii decyzji w nauce administracji, Warszawa 2011.

2. Ernest Knosala, Zarys nauki administracji, Warszawa, Warszawa 2010.

3. Z. Leoński, Nauka administracji, Warszawa 2010,

Literatura uzupełniająca:

1. M. Kulesza, D. Sześciło, Polityka administracyjna i zarządzanie publiczne, Warszawa 2013

2. Ludwik Habuda, Transformacyjne decyzje i decyzyjne procesy, Wrocław 2005.

J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2016.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

KA7_WK1, absolwent zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji w zakresie dotyczącym prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej

Umiejętności:

KA7_UW2, absolwent umie wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego)

– absolwent potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– absolwent posiada umiejęność doboru oraz stosowania właściwych metod wykładni prawa administracyjnego i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych.

KA7_UW4, absolwent potrafi formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami badawczymi z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej.

Kompetencje społeczne:

KA7_KO3, absolwent posiada umiejętność myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy

Metody i kryteria oceniania:

Konwersatorium: zaliczenie pisemne (test) z uwzględnieniem wykonania zadań w e-lerningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Pietrasz
Prowadzący grup: Piotr Pietrasz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Wenclik
Prowadzący grup: Małgorzata Wenclik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.