Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Publiczne prawo konkurencji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-AS2-2PPK Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Publiczne prawo konkurencji
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st. studia administracji-przedmioty obowiązkowe
ADM.Stacj.2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie podstawowej wiedzy na temat zagadnień publicznego prawa konkurencji, ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia, zasad i źródeł tego prawa. Celem wykładu jest przybliżenie i wyjaśnienie podstawowych regulacji prawnych z zakresu ochrony konkurencji w interesie publicznym.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr: rok II/ sem. III

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 30 godz. wykładu (w tym 15 godz. e-learningu)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym 15 godz. e-learningu), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 34 godz., egzamin 1 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów

Inne ustawy wskazane na wykładzie

C. Banasiński (red.), Polskie prawo antymonopolowe. Zarys wykładu, wyd. Wolters Kluwer 2018.

Literatura uzupełniająca:

A. Piszcz, Sankcje w prawie antymonopolowym, Białystok 2013.

P. Korycińska-Rządca, Ochrona tajemnic strony postępowania antymonopolowego w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, wyd. C.H. Beck 2020.

Efekty uczenia się:

WIEDZA absolwent:

- zna i rozumie wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy szczegółowej dotyczące prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz działania administracji publicznej - KA7_WG4

- zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - KA7_WK3

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent:

- potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– właściwy dobór źródeł prawa administracyjnego (aktów normatywnych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowoadministracyjnego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji - KA7_UW1

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent:

- jest gotów do krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa administracyjnego (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania administracji publicznej - KA7_KK1

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny/ustny z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Korycińska-Rządca
Prowadzący grup: Paulina Korycińska-Rządca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Piszcz
Prowadzący grup: Anna Piszcz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.