Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestępczość transgraniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-3PTR
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przestępczość transgraniczna
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty specjalizacyjne
Kryminologia Niestacjonarna 3 rok 1stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z interdyscyplinarną problematyką przestępczości transgranicznej. Szczególnie istotnej z punktu widzenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ze względu na jej położenie geograficzne, a także sytuację gospodarczą i polityczną (członkostwo w Unii Europejskiej oraz strefie Schengen).

Zajęcia mają za zadanie przede wszystkim pogłębić wiedzę studentów z zakresu wybranych zagadnień dotyczących problematyki przestępczości transgranicznej. Ma to zostać osiągnięte poprzez przygotowanie indywidualne lub w grupach prezentacji na zadany temat, które to będą podlegały ocenie merytorycznej przez prowadzącego, pod kątem wyczerpania tematu, formy jego przedstawienia, a także na podstawie dyskusji węzłowych problemów związanych z konkretnym tematem referatu.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – specjalizacyjny.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok III/sem. V

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 12 godzin konwersatorium (w tym 3 godz. zdalne synchroniczne i 1 godz. zdalne asynchroniczne).

Metody dydaktyczne – metoda konwersatoryjna, dyskusja moderowana, praca indywidualnie i w grupach, konsultacje.

Punkty ECTS – 2.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 12 godz. (w tym 3 godz. zajęcia zdalne synchroniczne i 1 godz. zajęcia zdalne asynchroniczne), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 14 godz., Razem: 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, Warszawa 2017.

M. Perkowska, Nielegalna migracja w Europie – aspekty prawne i kryminologiczne, TEKA Komisji Politologii i Stosunków Międzynarodowych 2017, nr 12/3, s. 59-75.

M. Perkowska , Przekroczenie granicy państwa wbrew przepisom jako forma nielegalnej migracji (w:) W. Pływaczewski, M. Ilnicki (red.) Ochrona praw człowieka w polityce migracyjnej Polski i Unii Europejskiej, Olsztyn 2016, s. 190-206.

M. Perkowska , Bezpieczeństwo granic Unii Europejskiej a stan zagrożenia nielegalnym przekroczeniem granicy Rzeczypospolitej Polskiej jako formą nielegalnej migracji, (w:) M. Musiał-Karg (red.) Bezpieczeństwo Europy i Unii Europejskiej w czasach kryzysu, Poznań 2016, s. 59-68.

M. Perkowska, Przestępczość graniczna cudzoziemców, Warszawa 2013.

E.W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys, Nielegalne wprowadzenie towarów akcyzowych na obszar Unii Europejskiej, Warszawa 2015.

E.W. Pływaczewski, E. Kowalewska-Borys (red.), Zwalczanie przemytu. Zbiór dobrych praktyk, Różne perspektywy wspólny cel, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące przestępczości - KA6_WG1;

- podstawowe pojęcia i instytucje wybranych gałęzi prawa - KA6_WG4;

- aspekty profilaktyki przestępczości i patologii społecznych - KA6_WG7;

- powiązania kryminologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki - KA6_WK3;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- formułować i rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi - KA6_UW2;

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa - KA6_UK3;

- planować i organizować pracę indywidualną oraz w ramach udziału w zespole (także o charakterze interdyscyplinarnym) - KA6_UO2;

- samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie - KA6_UU2;

KOMPTETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także dbać o dorobek i tradycje zawodu - KA6_KR1;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

- przygotowanie prezentacji na zadany temat.

- wykonanie zadań e-learningowych jest obowiązkowe. Brak wykonania zadań obniża ocenę o 0,5 stopnia.

Forma: pisemna lub ustna.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Stachelska
Prowadzący grup: Aleksandra Stachelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Dzieniszewska
Prowadzący grup: Marta Dzieniszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)