Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Kryminologiczne aspekty przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN1-3SEMKA
Kod Erasmus / ISCED: 10.003 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Kryminologiczne aspekty przestępczości
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L niestac.I st.studia kryminologia - przedmioty seminaryjne
Kryminologia Niestacjonarna 3 rok 1stopnia sem. Zimowy
Kryminologia Niestacjonarna 3 rok 1stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Założenia (opisowo):

Założeniem seminarium jest finalne przygotowanie studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowanie wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Zajęcia służą finalnemu przygotowaniu studenta do złożenia i obrony pracy dyplomowej oraz usystematyzowaniu wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu licencjackiego poprzez omówienie:

- problemów metodologicznych związanych z pisaniem pracy licencjackiej

- usterek merytorycznych i technicznych w pracy licencjackiej

- zagadnień egzaminacyjnych na obronę dyplomową.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - seminarium licencjackie

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/semestr - 3/sem. V i VI

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 32 godzin seminarium (w tym 14 godz. zdalnych synchronicznych i 2 godz. zdalnych asynchronicznych)

Metody dydaktyczne – metoda seminaryjna, metoda heurystyczna, metoda problemowa, dyskusja moderowana (również w ramach konsultacji), metoda pokazu (w ramach zajęć zdalnych synchronicznych).

Punkty ECTS – 8.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 32 godz. (w tym 14 godz. zdalnie synchronicznie i 2 godz. zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i przygotowanie pracy 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 70 godz. Razem: 200 godz., co odpowiada 8 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Literatura:

Wskazówki dotyczące przygotowywania prac dyplomowych w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii na Wydziale Prawa UwB.

B. Hołyst, Kryminologia na świecie, Warszawa 1979.

B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2021.

B. Gruszczyńska, M. Marczewski, A. Siemaszko, P. Ostaszewski, J. Włodarczyk-Madejska, J. Klimczak, Atlas przestępczości 6, Warszawa 2021.

Ch. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2003.

E. Glińska, Specyfika metodologiczna nauk społecznych, (w:) B. Poskrobko (red.), Metody badań naukowych z przykładami ich zastosowania, Białystok 2012.

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia, Wolters Kluwer 2019.

I. Andrejew, Z zagadnień metodologii nauk prawa karnego, (w:) J. Wróblewski (red.), Zagadnienia metodologiczne prawoznawstwa: materiały z sesji naukowej, Łudź 27-28 marca 1980, Wrocław 1982.

J. Apanowicz, Metodologia ogólna, Gdynia 2002.

J. Apanowicz, Metodologiczne elementy procesu poznania naukowego w teorii organizacji i zarządzania, Gdynia 2000.

J. Apanowicz, Metodologiczne uwarunkowania pracy naukowej. Prace doktorskie. Prace habilitacyjne, Warszawa 2005.

J. Bafia, Problemy kryminologii : dialektyka sytuacji kryminogennej, Warszawa 1978.

J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2007.

J. Błachut, Problemy związane z pomiarem przestępczości, Warszawa 2007.

J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Poznań 1999.

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

J. W. Creswell, Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Kraków 2013.

L. Lernell, Zarys kryminologii ogólnej, Warszawa 1978.

L. Tyszkiewicz, Kryminologia (zarys systemu), Katowice 1986.

M. Borucka-Arctowa, Badania socjologiczno-prawne a dogmatyka prawa, (w:) J. Wróblewski (red.), Zagadnienia metodologicznej prawoznawstwa. Materiały z sesji naukowej. Łódź 27-28 marca 1980 r., Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.

M. Borucka-Arctowa, Podejście socjologiczne, (w:) A. Łopatka (red.), Metody badania prawa, Wrocław 1973.

M. Iwański, A. Papierz, M. Stożek, K. Bułat, P. Czarniak, A. Gorzelak, K. Grabowski, M. Grzyb, P. Jakubek, J. Jodłowski, M. Małek, S. Młodawska-Mąsior, Kryminologia. Repetytorium, Warszawa 2012.

M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2015.

M. Łobocki, Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Kraków 2007.

P. Horoszowski, Kryminologia, Warszawa 1965.

R. Kolman, K. Szczepańska, Doktoraty i habilitacje. Poradnik realizacji, Toruń 2011.

S. Juszczyk, Badania ilościowe w naukach społecznych, Katowice 2005

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

KA6_WG6 - metody, techniki i narzędzia badań społecznych

KA6_WK7 - podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego

Umiejętności: absolwent potrafi:

KA6_UW2 - formułować oraz rozwiązywać złożone oraz nietypowe problemy związane z procesami prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi

KA6_UW3 - właściwie dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia do rozwiązywania złożonych oraz nietypowych problemów (w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne)

KA6_UK5 - komunikować z użyciem terminologii specjalistycznej, w tym redagować opracowania pisemne i przygotowywać wystąpienia ustne z zakresu przedmiotów studiowanego kierunku

KA6_UO1 - współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym)

KA6_UU2 - samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie

Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do:

KA6 _KK1- samodzielnego oceniania znaczenia źródeł informacji, dokonywania ich krytycznej oceny oraz zasięgać opinii ekspertów

Metody i kryteria oceniania:

Metody: konsultacje prowadzone w grupie oraz – w zależności od postępów prac studentów – indywidualnie, w tym zdalnie.

Zaliczenie na podstawie obecności i przygotowanej pracy dyplomowej, zaakceptowanej przez promotora i złożonej w APD.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, nieobecność należy zaliczyć na najbliższym dyżurze. Zajęcia odbywają się stacjonarnie i zdalnie (synchronicznie)

Kryteria oceny:

- ocena prac studentów – indywidualnie,

- uczestnictwo w seminarium,

- przygotowanie poszczególnych części pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Pawluczuk-Bućko
Prowadzący grup: Paulina Pawluczuk-Bućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)