Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Proseminarium - Profilaktyka przestępczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-1PROPP
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Proseminarium - Profilaktyka przestępczości
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty seminaryjne
Kryminologia Niestacjonarna 1 rok 2 stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Poszerzenie wiedzy z prawa karnego materialnego, kryminologii i metodologii badań. Zapoznanie się z literaturą specjalistyczną dotyczącą przedmiotu analiz.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu - proseminarium magisterskie

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok I/ sem. II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godz. seminarium (5 godz. zdalnie synchronicznie i 3 godz. zdalnie asynchronicznie)

Metody dydaktyczne - proseminarium, konsultacje.

Punkty ECTS - 5

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz.(5 godz. zdalnie synchronicznie i 3 godz. zdalnie asynchronicznie), przygotowanie do zajęć i egzaminu 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 37 godz., Razem: 125 godz., co odpowiada 5 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS.

Literatura:

1. Podręczniki kierunkowe z zakresu prawa karnego materialnego i kryminologii.

2. Komentarze do kodeksu karnego.

3. Bazy orzeczeń.

4. Specjalistyczne monografie i artykuły przyczynkarskie dotyczące przedmiotu badań.

5. Wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii

Efekty uczenia się:

Absolwent:

wiedza

zna i rozumie

KP7_WG1 w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności

kryminologii ze względu na szerokie spektrum

badanych zjawisk społecznych zarówno na

płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej

KP7_WG6 w pogłębionym stopniu metody, techniki i narzędzia

badań kryminologicznych dotyczących objawów,

przyczyn oraz środków zapobiegania przestępczości

KP7_WK5 w pogłębionym stopniu zasady prawa autorskiego i

prawa własności przemysłowej

umiejętności

potrafi:

KP7_UW3, dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia

(w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne) służące wyjaśnianiu przebiegu

procesów prawno-społeczno-gospodarczo politycznych, ich wpływu na przestępczość oraz

prognozować jej rozwój

KP7_UW4, formułować problemy badawcze i testować

odpowiadające im hipotezy na podstawie analizy

przyczyn oraz przebiegu zjawisk społecznych

KP7_UW5, przystosować istniejące lub opracować nowe metody i

narzędzia związane z prognozowaniem rozwoju

przestępczości

KP7_UK3, przygotować opracowania pisemne lub prowadzić

debatę na tematy prawne i kryminologiczne

KP7_UO1współdziałać z innymi osobami i podejmować wiodącą

rolę podczas prac zespołowych w celu efektywnej

realizacji postawionych zadań

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach. Wykonywanie zleconych zadań i prezentacja wstępnej koncepcji pracy magisterskiej.

Ocena wystawiana na podstawie złożonej koncepcji pracy dyplomowej i wyników prac etapowych. Skala ocen standardowa.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Pawluczuk-Bućko
Prowadzący grup: Paulina Pawluczuk-Bućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

• weryfikacja i poszerzenie zdobytej wiedzy z zakresu profilaktyki przestępczości

• zdobycie umiejętności w zakresie stosowania kryteriów wyboru problematyki badań

• przygotowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej

Pełny opis:

Podczas seminarium planowane jest omówienie baz bibliograficznych i serwisów informacji

prawniczych (np. LEX), źródeł informacji o przestępczości (np. statystyki policyjne, sądowe),

wskazówek technicznych pisania pracy dyplomowej, metod, technik i narzędzi badawczych

właściwych kryminologii.

Literatura:

1. Podręczniki kierunkowe z zakresu prawa karnego materialnego i kryminologii.

2. Komentarze do kodeksu karnego.

3. Bazy orzeczeń.

4. Specjalistyczne monografie i artykuły przyczynkarskie dotyczące przedmiotu badań.

5. Wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Stachelska
Prowadzący grup: Aleksandra Stachelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

• weryfikacja i poszerzenie zdobytej wiedzy z zakresu profilaktyki przestępczości

• zdobycie umiejętności w zakresie stosowania kryteriów wyboru problematyki badań

• przygotowanie wstępnej koncepcji pracy dyplomowej

Pełny opis:

Podczas seminarium planowane jest omówienie baz bibliograficznych i serwisów informacji

prawniczych (np. LEX), źródeł informacji o przestępczości (np. statystyki policyjne, sądowe),

wskazówek technicznych pisania pracy dyplomowej, metod, technik i narzędzi badawczych

właściwych kryminologii.

Literatura:

1. Podręczniki kierunkowe z zakresu prawa karnego materialnego i kryminologii.

2. Komentarze do kodeksu karnego.

3. Bazy orzeczeń.

4. Specjalistyczne monografie i artykuły przyczynkarskie dotyczące przedmiotu badań.

5. Wskazówki dotyczące pisania prac magisterskich w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)