Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kryminologia porównawcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-2KPO
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kryminologia porównawcza
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Kryminologia Niestacjonarna 2 rok 2 stopnia sem.Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Na wykładzie zostanie dokonana porównawcza analiza przestępczości i polityki kryminalnej w perspektywie europejskiej i międzynarodowej. Studenci zostaną zapoznani z różnicami w definicjach i systemach rejestracji przestępstw, podejrzanych, skazań i uwięzionych umożliwia właściwą interpretację porównawczą. Omówione zostaną różnice i podobieństwa w rozmiarach, dynamice i strukturze przestępczości oraz polityce karnej.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 16 godz. wykładu (w tym 6 godz. zdalnych synchronicznych i 2 godz. zdalne asynchroniczne).

Metody dydaktyczne - metoda heurystyczna, metoda problemowa (w ramach wykładu), metoda pokazu (w ramach zajęć asynchronicznych), dyskusja moderowana (w ramach konsultacji).

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 16 godz. (w tym 6 godz. zdalnych synchronicznych i 2 godz. zdalne asynchroniczne), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 9 godz., egzamin 2 godz. Razem godz. 75 godz., co odpowiada 3 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt. ECTS.

Literatura:

- E. W. Pływaczewski, S. Redo, E.M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, , W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019

- B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2022

- Gruszczyńska B., Marczewski M., Siemaszko A., Ostaszewski P., Włodarczyk-Madejska J., Klimczak J., Atlas przestępczości w Polsce 6, Warszawa 2021

- Błachut J., Problemy związane z pomiarem przestępczości, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2007

- European Sourcebook of Crime and Criminal Justice Statistics 2014

- EUROSTAT Crime statistics

- Crime and Criminal Justice Systems in Europe and North America 1995-2004, HEUNI 2008

- Lisowska-Kierepka A., Przestępczość w przestrzeni – geograficzne badania zjawiska w wielkim mieście (przykład Wrocławia, Krakowa i Poznania), Wrocław 2019

- Criminal Victimisation in International Perspective, UNODC, 2004-2015

- Council of Europe Annual Penal Statistics – SPACE I & SPACE II Reports, 2018

- E. Jurgielewicz-Delegacz, Wybrane kategorie przestępczości w krajach członkowskich Unii Europejskiej w świetle danych statystycznych Eurostatu, Studia Prawnoustrojowe 52, 2021

- inne materiały wskazane przez wykładowcę

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej - KP7_WG1;

- w pogłębionym stopniu wpływ zmian prawnospołeczno-ekonomiczno-politycznych na ewolucję, skalę, dynamikę i skutki przestępczości - KP7_WG3;

- w pogłębionym stopniu dylematy związane z instrumentami reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposobami reagowania na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości - KP7_WK3;

Umiejętności, absolwent potrafi:

- we właściwy sposób dobierać źródła informacji o prawnych i

kryminologicznych aspektach przestępczości - KP7_UW1;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie - KP7_UU1;

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, dotyczących prawnych, politycznych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych przyczyn rozwoju przestępczości lub jej stanu na poziomie krajowym lub międzynarodowym - KP7_KK1;

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez systemową analizę profilaktyki przestępczości - KP7_KO2;

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny, stacjonarny, w sali Wydziału Prawa UwB, w postaci testu (25 pytań testowych). Uzyskanie co najmniej 51% punktów stanowi warunek pozytywnej oceny końcowej.

Skala ocen pozytywnych:

ocena 5.0: 91% - 100%

ocena 4.5: 81% - 90%

ocena 4.0: 71% - 80%

ocena 3.5: 61% - 70%

ocena 3.0: 51% - 60%

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Stachelska
Prowadzący grup: Aleksandra Stachelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Stachelska
Prowadzący grup: Aleksandra Stachelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)