Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika resocjalizacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-2PER
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika resocjalizacyjna
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Celem zajęć jest

- zapoznanie studentów z podstawami pedagogiki resocjalizacyjnej, jej specyfiką (jako interdyscyplinarnego obszaru wiedzy) w systemie nauk o wychowaniu, a w szczególności:

-zapoznanie z teoretycznymi i teleologicznymi podstawami oddziaływań resocjalizacyjnych

- analiza doświadczeń z zakresu realizacji oddziaływań resocjalizacyjnych w wymiarze instytucjonalnym oraz pozainstytucjonalnym w Polsce i za granicą

- przybliżenie problematyki nieprzystosowania społecznego w wymiarze etiologii oraz symptomatologii i profilaktyki


Studenci powinni posiadać podstawy wiedzy z zakresu podstaw filozofi, psychologii i socjologii.i

Skrócony opis:

Treści obejmują charakterystykę pedagogiki resocjalizacyjnej jako subdyscypliny pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nieprzystosowania społecznego w sferze etiologii, symptomatologii oraz typologii zachowań z jednoczesnym określeniem wymiarów działalności diagnostycznej i metodycznej w obszarach: opieki, wychowania i terapii ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań resocjalizacyjnych skierowanych do nieletnich i dorosłych przebywających w instytucjach totalnych.

Pełny opis:

przedmiot obejmuje takie takie zagadnienia, jak:

1. Przedmiot, cele, zadania funkcje, zakres oraz podstawowa terminologia pedagogiki resocjalizacyjnej

2. Interdyscyplinarność pedagogiki resocjalizacyjnej,

3. Działy pedagogiki resocjalizacyjnej

4. Nieprzystosowanie społeczne i jego specyfika (definiowanie, etiologia, koncepcje, typologie)

5. Dzieje resocjalizacji. Historia i współczesność

6. Systemy wychowania resocjalizującego

7. Prawny wymiar oddziaływań resocjalizacyjnych w kontekście standardów międzynarodowych

8. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy oddziaływań resocjalizacyjnych

9. Resocjalizacja penitencjarna i jej specyfika

10. Readaptacja i reintegracja

Literatura:

Urban B., Stanik M. (red), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 2007, t.1-2.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2007

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998

Urban B., Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001.

Pospiszyl K., Psychopatia, Warszawa 2000

T. Ward, S. Maruna, Rahabilitation. Beyond the risk paradigm, Routledge, Taylor & Francis, New York 2007

Kalinowski M., Pełka J., Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1996

Węgliński A., Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich: analiza pedagogiczna. Lublin 2000

Kalinowski M.: Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1991

Kozaczuk F., Radochoński M:. (red.) Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej. Rzeszów 2000.

Marczak M.(red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

G. Robinson, I. Crow, Offender Rehabilitation. Theory, Research and Practice, Sage, Los Angeles 2009.

J.Burfeind, D. J., Bartusch, Juvenile Delinquency. An integrated approach

Third edition, Routledge Taylor&Francis, London dna New York 2016

K. Sawicki, Relacje nieletnich z policją w środowisku otwartym w perspektywie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Resocjalizacja Polska 2018 nr 15, str 93-103.

M. Bernasiewicz, Religia i konwersja jako potencjał w resocjalizacji, Resocjalizacja Polska 2017 nr 14, str. 29-39.

K. Szafrańska, Usamodzielnianie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Resocjalizacja Polska 2016 nr 12, str 59-75.

T. Ward, S. Maruna (2007) , Rehabilitation, London and New York: Routledge.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna elementarną terminologię stosowaną w pedagogice

resocjalizacyjnej oraz rozumie jej zakres i przedmiot.

- ma uporządkowaną wiedzę teoretyczną dotyczącą przyczyn, dynamiki i specyfiki zjawiska nieprzystosowania społecznego oraz rozumie różnorodne jego uwarunkowania.

- potrafi wykorzystać podstawową interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej w celu rozpoznawania, analizowania i interpretowania motywów i wzorów ludzkich zachowań , a także specyficznych problemów społecznych w celu wskazania propozycji rozwiązań zapobiegawczych i naprawczych (prognozując przebieg ich rozwiazywania oraz przewidując skutki planowanych działań stosowanych w praktyce rozwiązywania problemów społecznych).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie ustnej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Chańko-Kraszewska
Prowadzący grup: Anna Chańko-Kraszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Treści obejmują charakterystykę pedagogiki resocjalizacyjnej jako subdyscypliny pedagogicznej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii nieprzystosowania społecznego w sferze etiologii, symptomatologii oraz typologii zachowań z jednoczesnym określeniem wymiarów działalności diagnostycznej i metodycznej w obszarach: opieki, wychowania i terapii ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań resocjalizacyjnych skierowanych do nieletnich i dorosłych przebywających w instytucjach totalnych.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje takie takie zagadnienia, jak:

1. Przedmiot, cele, zadania funkcje, zakres oraz podstawowa terminologia pedagogiki resocjalizacyjnej

2. Interdyscyplinarność pedagogiki resocjalizacyjnej,

3. Działy pedagogiki resocjalizacyjnej

4. Pojęcie normy i jej znaczenie w procesie resocjalizacji koncepcje, typologie)

5. Dzieje resocjalizacji. Historia i współczesność

6. Systemy wychowania resocjalizującego

7. Prawny wymiar oddziaływań resocjalizacyjnych w kontekście standardów międzynarodowych

8. Instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy oddziaływań resocjalizacyjnych

9. Resocjalizacja penitencjarna i jej specyfika

10. Readaptacja i reintegracja

Literatura:

Urban B., Stanik M. (red), Resocjalizacja: teoria i praktyka pedagogiczna, Warszawa 2007, t.1-2.

Pytka L., Pedagogika resocjalizacyjna. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne, Warszawa 2000

Konopczyński M., Metody twórczej resocjalizacji, Warszawa 2007

Pospiszyl K., Resocjalizacja. Teoretyczne podstawy oraz przykłady programów oddziaływań, Warszawa 1998

Urban B., Dewiacje wśród młodzieży : uwarunkowania i profilaktyka, Kraków 2001.

Pospiszyl K., Psychopatia, Warszawa 2000

T. Ward, S. Maruna, Rehabilitation. Beyond the risk paradigm, Routledge, Taylor & Francis, New York 2007

Kalinowski M., Pełka J., Zarys dziejów resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1996

Węgliński A., Mikrosystemy wychowawcze w resocjalizacji nieletnich: analiza pedagogiczna. Lublin 2000.

Braithwaite, J. (1989). Crime, Shame and Reintegration. Cambridge: Cambridge University Press.

Wysocka, E. (2015). Diagnoza pozytywna w resocjalizacji. Model teoretyczny i metodologiczny. Kraków: Wydawnictwo UŚ.

Wysocka, E. (2006). Wybrane problemy diagnozy niedostosowania społecznego – obszary, modele, zasady i sposoby rozpoznawania zjawiska. Chowanna, 2(27), 7–37.

K. Sawicki, Diady, kliki, gangi. Młodzież nieprzystosowana społecznie w perspektywie współczesnej pedagogiki resocjalizacyjnej, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2018.

Kalinowski M.: Europejskie systemy resocjalizacji nieletnich, Warszawa 1991

Kozaczuk F., Radochoński M:. (red.) Aktualne problemy pedagogiki resocjalizacyjnej i patologii społecznej. Rzeszów 2000.

Marczak M.(red.), Resocjalizacyjne programy penitencjarne realizowane przez służbę więzienną w Polsce, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

G. Robinson, I. Crow, Offender Rehabilitation. Theory, Research and Practice, Sage, Los Angeles 2009.

J.Burfeind, D. J., Bartusch, Juvenile Delinquency. An integrated approach

Third edition, Routledge Taylor&Francis, London dna New York 2016.

United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty (1990). www.

unodc.org/pdf/criminal_justice/United_Nations_Rules_for_the_Protection_

of_Juveniles_Deprived_of_their_Liberty.pdf.

K. Sawicki, Relacje nieletnich z policją w środowisku otwartym w perspektywie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, Resocjalizacja Polska 2018 nr 15, str 93-103.

Przybyliński, S. (2005). Podkultura więzienna: wielowymiarowość rzeczywistości penitencjarnej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Muskała, M. (2016). „Odstąpienie od przestępczości” w teorii i praktyce resocjalizacyjnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Ostrowska, K. (2008). Psychologia resocjalizacyjna. W kierunku nowej specjalności psychologii.

Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne „Fraszka”.

M. Bernasiewicz, Religia i konwersja jako potencjał w resocjalizacji, Resocjalizacja Polska 2017 nr 14, str. 29-39.

Council of Europe. Recommendation Rec(2003)20 of the Committee of Ministers to

member states concerning new ways of dealing with juvenile delinquency and the

role of juvenile justice. Adopted by the Committee of Ministers on 24 September

2003 at the 853rd meeting of the Ministers’ Deputies, Rec(2003)20 (2003). https://

search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805df0b3.

K. Szafrańska, Usamodzielnianie wychowanków Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Resocjalizacja Polska 2016 nr 12, str 59-75.

T. Ward, S. Maruna (2007) , Rehabilitation, London and New York: Routledge.

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)