Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przeciwdziałanie przestępczości w cyberprzestrzeni

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KN2-2PPC
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przeciwdziałanie przestępczości w cyberprzestrzeni
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia kryminologia - przedmioty specjalizacyjne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe specjalizacyjne

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy, specjalizacyjny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 12 godz. konwersatorium ( w tym 4,7 godz. zdalnych asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - metoda konwersatoryjna., dyskusja moderowana, uzupełniana prezentacjami multimedialnymi, metoda pokazu

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 12 godz. (4,7 godz. zdalnych asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 17,7 godz. Razem godz. 50 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1pkt. ECTS.

Literatura:

B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2022

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E.M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, , W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019

J. Worona-Vlugt, Cyberprzestrzeń a prawo międzynarodowe. Status quo i perspektywy, Warszawa 2020

K. Chałubińska-Jentkiewicz, Cyberbezpieczeństwo – zagadnienia definicyjne. Cybersecurity and Law, 2(2), 7–23, 2019

W. Filipkowski, Cyberprzestępstwa o charakterze terrorystycznym w polskim prawie karnym, Prawo w Działaniu SPRAWY KARNE 55/2023

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej - KP7_WG1;

- w pogłębionym stopniu rolę organów i instytucji państwowych i organizacji społecznych w rozwiązywaniu problemów społecznych - KP7_WG2;

- w pogłębionym stopniu dylematy związane z instrumentami reakcji prawnej zarówno wobec sprawców, jak i ofiar przestępstw, a także sposobami reagowania na wyzwania globalne i regionalne w zakresie przestępczości - KP7_WK3;

- w pogłębionym stopniu aspekty ekonomiczne, prawne, organizacyjne i etyczne związane z funkcjonowaniem podmiotów sektora publicznego i prywatnego, międzynarodowych lub organizacji społecznych na rzecz bezpieczeństwa publicznego - KP7_WK4;

Umiejętności, absolwent potrafi:

- przygotować opracowania pisemne lub prowadzić debatę na tematy prawne i kryminologiczne - KP7_UK3;

- samodzielnie uzupełniać wiedzę i umiejętności w aspekcie interdyscyplinarnym - KP7_UU2;

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

- dokonywania pogłębionej i krytycznej oceny racjonalności, przydatności, a także efektywności obowiązujących rozwiązań prawnych oraz instytucjonalnych, dotyczących zapobiegania i zwalczania przestępczości - KP7_KK3;

- myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa - KP7_KO1;

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez systemową analizę profilaktyki przestępczości - KP7_KO2;

- inicjowania działań na rzecz interesu publicznego poprzez uwzględnianie kosztów społecznych i ekonomicznych przestępczości - KP7_KO3

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie:

- przygotowanie i wygłoszenie prezentacji na zadany temat.

- wykonanie zadań e-learningowych jest obowiązkowe. Brak wykonania zadań obniża ocenę o 0,5 stopnia.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Stachelska
Prowadzący grup: Aleksandra Stachelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)