Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy medycyny sądowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS1-1PMS
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy medycyny sądowej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty fakultatywne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami medycyny sądowej zajmującej się zagadnieniami ujawniania, zabezpieczenia oraz analizowania śladów przestępstwa pozostawionych na ciele ofiary lub zwłokach, a także opracowywanie zagadnień mechaniki ich powstawania oraz zasad sporządzania opinii biegłych w tym zakresie.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - fakultatywny

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki medyczne

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu (w tym 15 godz. zajęć asynchronicznych) i 30 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, praca w grupach, konsultacje, e-learning.

Punkty ECTS - 8

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. wykładu (w tym 15 godz. zajęć asynchronicznych) i 30 godz. ćwiczeń, przygotowanie do zajęć i egzaminu 85 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 53 godz., egzamin 2 godz. Razem: 200 godzin, co odpowiada 8 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. V. J. DiMaio, D. DiMaio, Medycyna sądowa [z angielskiego tłumaczyli T. Jurek, K. Maksymowicz, R. Susło, H. Szatny, Ł. Szleszkowski], Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2016.

2. T. Marcinkowski, Medycyna sądowa dla prawników. T. 1 i 2, "Ars boni et aequi", Poznań 2000.

Literatura uzupełniająca:

1. Z. Marek, M. Kłys, Opiniowanie sądowo-lekarskie i toksykologiczne, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent zna i rozumie:

KAG_WK3 - powiązanie kryminologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki

KAG_WK6 - biologiczno-psychologiczno-społeczne uwarunkowania i skutki zachowań człowieka

Umiejętności: absolwent potrafi:

KAG_UK2 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu kryminologii i innych nauk społecznych lub humanistycznych

KAG_UU2 - samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny 3 pytania opisowe lub egzamin w formie zdalnej polegające na napisanie testu w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy e-learningowej. Skala ocen od 2 do 5.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie oceny pozytywnej z ćwiczeń.

Ocena ćwiczeń jest średnią ocen za wykonanie pisemnie lub zdalnie 8 zadań za pośrednictwem platformy e-learningowej. Skala ocen od 2 do 5.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Udział w wykładzie nie jest obowiązkowy.

Udział w ćwiczeniach jest obowiązkowy.

Nieobecność na zajęciach ćwiczeniowych zaliczana jest podczas konsultacji osoby je prowadzącej, liczba godzin nieobecności kwalifikujących do niezaliczenia przedmiotu: 4.

Analogicznie odrabiane jest niewykonanie zadań w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)