Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS1-1PRW
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawoznawstwo
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład stanowi wprowadzenie o charakterze metodologicznym, a także wprowadzenie do poszczególnych gałęzi prawa. Jego celem jest przybliżenie studentom podstawowych kategorii pojęciowych języka prawnego i języka prawniczego. Celem przedmiotu jest zapoznanie ich z typową dla systemów prawa stanowionego zasadę rozdzielności sfer stanowienia i stosowania prawa; specyfikę systemu prawnego w odniesieniu do innych, pozaprawnych systemów normatywnych (w szczególności systemu moralnego). Podanie podstaw wiedzy na temat racjonalnego prawotwórstwa i sądowego stosowania prawa. Przedstawienie sposobu rekonstruowania norm prawnych z przepisów prawa i roli zasad prawa.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w postawy teoretyczne prawoznawstwa, w szczegółowe zagadnienia dotyczące poszczególnych problemów teoretyczno- i dogmatyczno-prawnych oraz zapoznaje z aparaturą pojęciową i metodologią nauk prawnych, a także specyfiką języka prawnego i prawniczego. Wykład stanowi wprowadzenie o charakterze metodologicznym, a także wprowadzenie do poszczególnych gałęzi prawa. Celem przedmiotu jest zapoznanie ich z typową dla systemów prawa stanowionego zasadę rozdzielności sfer stanowienia i stosowania prawa; specyfikę systemu prawnego w odniesieniu do innych, pozaprawnych systemów normatywnych (w szczególności systemu moralnego). Podanie podstaw wiedzy na temat racjonalnego prawotwórstwa i sądowego stosowania prawa. Przedstawienie sposobu rekonstruowania norm prawnych z przepisów prawa i roli zasad prawa.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu, w tym 15 godz. e-learningu.

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., w tym 15 godz. e-learningu, przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 33 godz., egzamin 2 godz. Razem: 90 godzin, co odpowiada 3 pk.t ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007

2. A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, St. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, LexisNexis, Warszawa 2016, wyd. 5

Literatura uzupełniająca:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, LexisNexis, Warszawa 2011, wyd. 2

2. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2019, wyd. 13

3. K. Pałecki, Prawoznawstwo, Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2003

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent zna i rozumie:

- charakter nauk prawnych i ich relacje do innych nauk - KA6_WK2;

- rodzaje stosunków społecznych, a także o roli człowieka w różnych instytucjach i strukturach społecznych - KA6_WK4;

Umiejętności - absolwent potrafi:

- właściwie dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia do rozwiązywania złożonych oraz nietypowych problemów tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne - KA6_UW3;

- komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu kryminologii i innych nauk społecznych i humanistycznych - KA6_UK2;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie - KA6_UU1;

- samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umiejętności, a także rozwijać je interdyscyplinarnie - KA6_UU2.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia zajęć:

- zasady dopuszczenia do zaliczenia - udział w zajęciach

- metoda oceniania - ocena na podstawie egzaminu pisemnego lub ustnego w formie odpowiedzi na pytania opisowe z podanej wcześniej listy zagadnień egzaminacyjnych, z uwzględnieniem wykonania zadań w e-learningu - w terminach wyznaczonych zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej w I i II terminie. Skala ocen od 2 do 5.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Andruszkiewicz
Prowadzący grup: Marta Andruszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w postawy teoretyczne prawoznawstwa, w szczegółowe zagadnienia dotyczące poszczególnych problemów teoretyczno- i dogmatyczno-prawnych oraz zapoznaje z aparaturą pojęciową i metodologią nauk prawnych, a także specyfiką języka prawnego i prawniczego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007

2. A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, St. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, LexisNexis, Warszawa 2016, wyd. 5

Literatura uzupełniająca:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, LexisNexis, Warszawa 2011, wyd. 2

2. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, wyd. 11

3. K. Pałecki, Prawoznawstwo, Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2003

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Andruszkiewicz
Prowadzący grup: Marta Andruszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w postawy teoretyczne prawoznawstwa, w szczegółowe zagadnienia dotyczące poszczególnych problemów teoretyczno- i dogmatyczno-prawnych oraz zapoznaje z aparaturą pojęciową i metodologią nauk prawnych, a także specyfiką języka prawnego i prawniczego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu, w tym 15 godz. e-learningu.

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., w tym 15 godz. e-learningu, przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 33 godz., egzamin 2 godz. Razem: 90 godzin, co odpowiada 3 pk.t ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007

2. A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, St. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, LexisNexis, Warszawa 2016, wyd. 5

Literatura uzupełniająca:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, LexisNexis, Warszawa 2011, wyd. 2

2. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, wyd. 11

3. K. Pałecki, Prawoznawstwo, Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2003

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w postawy teoretyczne prawoznawstwa, w szczegółowe zagadnienia dotyczące poszczególnych problemów teoretyczno- i dogmatyczno-prawnych oraz zapoznaje z aparaturą pojęciową i metodologią nauk prawnych, a także specyfiką języka prawnego i prawniczego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu, w tym 15 godz. e-learningu.

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., w tym 15 godz. e-learningu, przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 33 godz., egzamin 2 godz. Razem: 90 godzin, co odpowiada 3 pk.t ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007

2. A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, St. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, LexisNexis, Warszawa 2016, wyd. 5

Literatura uzupełniająca:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, LexisNexis, Warszawa 2011, wyd. 2

2. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, wyd. 11

3. K. Pałecki, Prawoznawstwo, Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2003

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot wprowadza w postawy teoretyczne prawoznawstwa, w szczegółowe zagadnienia dotyczące poszczególnych problemów teoretyczno- i dogmatyczno-prawnych oraz zapoznaje z aparaturą pojęciową i metodologią nauk prawnych, a także specyfiką języka prawnego i prawniczego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 30 godzin wykładu, w tym 15 godz. e-learningu.

Metody dydaktyczne – wykład, konsultacje.

Punkty ECTS - 3.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz., w tym 15 godz. e-learningu, przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 33 godz., egzamin 2 godz. Razem: 90 godzin, co odpowiada 3 pk.t ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1,0 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Breczko, A. Jamróz (red.), S. Oliwniak, Wstęp do prawoznawstwa, Temida2, Białystok 2007

2. A. Bator, W. Gromski, A. Kozak, St. Kaźmierczyk, Z. Pulka, Wprowadzenie do nauk prawnych. Leksykon tematyczny, LexisNexis, Warszawa 2016, wyd. 5

Literatura uzupełniająca:

1. A. Jamróz, Wprowadzenie do prawoznawstwa, LexisNexis, Warszawa 2011, wyd. 2

2. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2017, wyd. 11

3. K. Pałecki, Prawoznawstwo, Zarys wykładu, Difin, Warszawa 2003

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)