Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cyberkryminologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS1-2CYB
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyberkryminologia
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
KRYM.Stacj. 2 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu zjawisk patologicznych i przestępczości występujących w Internecie poprzez ukazanie ich skali, cech, tendencji powiązanych z rozwojem technologii teleinformatycznych (w tym sztucznej inteligencji) oraz etiologii w ujęciu teorii kryminologicznych, a także prawnych i instytucjonalnych rozwiązań służących ich zwalczaniu.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godz. wykładu (w tym 7 godz. zajęć asynchronicznych) oraz 15 h ćwiczeń (w tym 7 godz. zajęć asynchronicznych).

Metody dydaktyczne - metoda heurystyczna, metoda problemowa (w ramach wykładu), metoda heurystyczna, metoda problemowa, dyskusja moderowana (w ramach ćwiczeń, również w ramach konsultacji), metoda pokazu (w ramach zajęć zdalnych asynchronicznych).

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym 14 godz. zajęć asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i egzaminu 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 59 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, E. Zatyka, Kryminologia, WoltersKluwer, Warszawa 2019.

2. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gdańsk 2004.

3. J. Widacki, W. dadak, M. Grzyb, A. Szuba-Boroń, Kryminologia, Zarys systemu, C.H. Beck, Warszawa 2022.

4. J. Kosiński, Paradygmaty cyberprzestępczości, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. E. Drzazga, M. Grzyb, Nowe kierunki w kryminologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2018.

2. M. Kuć, Kryminologia, Warszawa 2013.

3. B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2016.

4. K. Kamak, Rewolucja cyfrowa a prawo karne, Kraków 2019

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KP6_WG2 - strukturę i dynamikę przestępczości lub patologii społecznych, a także zachodzące między nimi zależności.

KP6_WG5 - wybrane kategorie przestępczości w ujęciu prawno-ryminologicznym.

KP6_WK3 - powiązania kryminologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki.

KP6_WK5 - prawno-społeczno-polityczno-ekonomiczne uwarunkowania przestępczości.

Umiejętności, absolwent potrafi:

KP6_UK1 - przedstawiać wyniki prowadzonych analiz z użyciem specjalistycznej terminologii.

KP6_UK5 -komunikować się z użyciem terminologii specjalistycznej, w tym redagować opracowania pisemne lub przygotowywać wystąpienia ustne z zakresu przedmiotów studiowanego kierunku.

KP6_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie.

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KP6_KO1 - działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowanie i inicjowanie programów w zakresie zapobiegania i przestępczości lub patologiom społecznym.

KP6_KO2 - wypełniania zobowiązań społecznych i współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego, inicjowania działań na rzecz interesu publicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ocenę w postaci odpowiedzi na pytania w formie opisowej lub też w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.

Warunkiem przystąpienia do niego jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę oraz wykonanie zadań w ramach zajęć zdalnych.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach, wykonanie zadań w ramach zajęć zdalnych oraz przygotowanie indywidualnie lub w grupie referatu na zadany temat.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski, Aleksandra Stachelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski, Aleksandra Stachelska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)