Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Kryminalistyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS1-2KRO Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kryminalistyka ogólna
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
KRYM.Stacj. 2 rok 1 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Według jednej ze współczesnych i stosunkowo najszerszej definicji kryminalistyki autorstwa prof. Kasprzaka jest to nauka praktyczna wykorzystywana w procedurach prawnych, obejmującą technikę, taktykę i strategię zwalczania przestępczości oraz innych niekorzystnych społecznie zjawisk. Kryminalistyka zajmuje się poznawaniem metod popełniania przestępstw, wykrywaniem faktu ich popełnienia oraz wykrywaniem sprawców, a także metodom zapobiegania przestępstwom. Wiedza z zakresu kryminalistyki na poziomie akademickim jest nieodzowna dla studentów, którzy chcieliby służyć w organach ścigania i służbach specjalnych.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów - stacjonarne

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 15 godz. wykładu (w tym 7 godz. zajęć asynchronicznych) oraz 15 h ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, e-learning, prezentacje multimedialne, praca w grupach.

Punkty ECTS - 4

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 30 godz. (w tym 7 godz. zajęć asynchronicznych), przygotowanie do zajęć i egzaminu 18 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 50 godz., egzamin 2 godz. Razem: 100 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1 pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Kasprzak J., Młodziejowski B., Kasprzak W., Kryminalistyka, Zarys systemu, Difin, Warszawa 2015

Gruza E., Goc M., Moszczyński J., Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne,

Warszawa 2020.

Literatura uzupełniająca:

Czeczot Z., Tomaszewski T., Kryminalistyka ogólna, Wyd. “Comer”, Toruń 1996.

Gutekunst W., Kryminalistyka: zarys systematycznego wykładu, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1974.

Hanausek T., Kryminalistyka. Zarys wykładu, Wydawnictwo “Zakamycze”, Kraków 2005.

Hołyst B., Kryminalistyka, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2017.

Kędzierska G., Kędzierski W., Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szczytno

2011.

Kulicki M., Kwiatkowska-Wójcikiewicz V., Stępka L., Kryminalistyka: wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej, Wydawnictwo

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2009.

Widacki J., Kryminalistyka, C.H.Beck, Warszawa 2018.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA6_WG1 - rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące przestępczości.

KA6_WG7 - aspekty profilaktyki przestępczości i patologii społecznych

KA6_WK3 - powiązania kryminologii z innymi dziedzinami i dyscyplinami nauki.

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA6_UW3 - właściwie dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia do rozwiązywania złożonych oraz nietypowych problemów, w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne,

KA6_UK3 - komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii z zakresu prawa.

KA6_UO2 - planować i organizować pracę indywidualną oraz w ramach udziału w zespole (także o charakterze interdyscyplinarnym)

Kompetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA6_KO1 - działania na rzecz interesu publicznego poprzez opracowanie i inicjowanie programów w zakresie zapobiegania i przestępczości oraz patologiom społecznym,

KA6_KR1 - przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych, a także dbać o dorobek i tradycje zawodu.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny na ocenę w postaci odpowiedzi na pytania w formie opisowej lub też w formie zdalnej przy wykorzystaniu platformy e-learningowej.

Obecność na wykładzie nie jest obowiązkowa.

Warunkiem przystąpienia do niego jest zaliczenie ćwiczeń na ocenę.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie indywidualnie lub w grupie prezentacji na zadany temat.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa.

W zależności od sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski, Piotr Mroczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.