Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody badań kryminologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS1-2MBK
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań kryminologicznych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
KRYM.Stacj. 2 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy z zakresu metod badań stosowanych w kryminologii ukazującej poszczególne metody badawcze, stosowane techniki i narzędzia, sposoby analizy danych i kwestie organizacji badań, a także wskazanie wad i zalet każdej z omawianych metod oraz nauka uzyskiwania i analizy danych za pomocą stosowanych w kryminologii metod badawczych, krytycznego podejścia do źródeł badawczych oraz prezentowania wyników własnych badań.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. IV

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych - 30 godzin wykładu (w tym 10 zdalnie asynchronicznie), 15 ćwiczeń (w tym 6 godz. zdalnych asynchronicznych)

Metody dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS – 6

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 45 godz., (w tym 16 zdalnych asynchronicznych) przygotowanie do zajęć i zaliczenia 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 44 godz., egzamin 2 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 2 pkt ECTS.

Literatura:

Obowiązkowa:

E. W. Pływaczewski, S. Redo, E. M. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, W. Filipkowski, E. Glińska, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, Kryminologia. Stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2019.

B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2016.

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

E. Babbie, Badania społeczne w praktyce, Warszawa 2005.

Uzupełniająca:

T. Szymanowski, Przestępczość i polityka karna w Polsce w świetle faktów i opinii społeczeństwa w okresie transformacji, Warszawa 2012.

P. Horoszowski, Kryminologia, Warszawa 1965.

J. Błachut, Problemy związane z pomiarem przestępczości, Warszawa 2007.

L. Lernell, Zarys kryminologii ogólnej, Warszawa 1978.

J. Bafia, Problemy kryminologii : dialektyka sytuacji kryminogennej, Warszawa 1978.

A. Siemasszko (red.) Atlas prezstępczosci 5, Warszawa 2015.

S. Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa 2011.

L. Tyszkiewicz, Kryminologia (zarys systemu), Katowice 1986.

S. Kamiński, Nauka i metoda. Pojęcie nauki klasyfikacja nauk, Lublin 1981.

R. A. Podgórski, Metodologia badań socjologicznych, Bydgoszcz, 2007.

Ch. Frankford-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Poznań 2001.

M. G. Maxfield, E. Babbie, Basics of research method for criminal justice and criminology,Boston 2016.

G. Babiński, Wybrane zagadnienia z metodologii socjologicznych badań empirycznych, Kraków 1986.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- KP6_WG6 - metody, techniki i narzędzia badań społecznych,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KP6_UW1 - właściwie dobierać informacje i ich źródła, dokonywać ich oceny, krytycznej analizy i syntezy,

KP6_UW3 - właściwie dobierać oraz stosować metody i narzędzia adekwatne do rozwiązywania złożonych oraz nietypowych problemów (w tym zaawansowane techniki informacyjno- komunikacyjne),

KP6_UK1 - przedstawiać wyniki prowadzonych analiz, z użyciem specjalistycznej terminologii oraz dyskutować o nich,

KP6_UO1 - współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym),

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KP6_KK1 - samodzielnego oceniania znaczenia źródeł informacji, dokonywania ich krytycznej oceny oraz zasięgać opinii ekspertów.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: w formie 5 pytań otwartych. Skala ocen standardowa (2-5). Aby zaliczyć student musi w pełni odpowiedzieć minimum na 3 pytania. Brak rozwiązywania zadań e-learningowych może wpłynąć na obniżenie oceny o pół stopnia.

W zależności od obowiązujących zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perkowska
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Magdalena Perkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kryński
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Marta Dzieniszewska, Marcin Kryński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Płońska
Prowadzący grup: Marta Dąbrowska, Emilia Płońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)