Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo karne, cz. II - Nauka o karze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS1-2PKK Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne, cz. II - Nauka o karze
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
KRYM.Stacj. 2 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę o strukturze przestępstwa, ustawowych znamionach przestępstwa , okolicznościach wyłączających odpowiedzialność karną.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta że środkami reakcji prawnokarnej na przestępstwo.Omówione zostanie pojęcie kary i podstawowe racjonalizacje kary.Następnie zostanie scharakteryzowany katalog kar środków karnych. oraz środków kompensacyjnych.Uwaga zostanie także poświęcona środkom związanym z poddaniem sprawcy przestępstwa próbie. Student zdobędzie wiedzę na tema zasad i dyrektyw wymiaru kary. Omówione zostaną także środki zabezpieczające i przesłanki ich orzekania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obligatoryjny

Dziedzina i dyscyplina nauki :nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów II/sem. II

Wymagania wstępne; brak

Liczba godz. zajęć dydaktycznych 30 godz. wykład , 30 godz. ćwiczenia

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje

Punkty ECTS - 8 pkt.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 60 godz. , przygotowanie do zajęć i egzaminu 101 godz., udział w konsultacjach 39 godz. Razem 200 godz. , co odpowiada 8 pkt. ECTS

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.

Literatura:

1. T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, wyd. 4., Warszawa 2012

2. T. Bojarski (red. nauk.) , Kodeks karny, Komentarz 2016 LEX

3. M. Filar (red.), Kodeks Karny komentarz, Warszawa 2012.

4. W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, E. Zatyka, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2016.

5. L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2019.

6. A. Grześkowiak (red.), K. Wiak (red.), Prawo karne, Warszawa 2020.

7. V. Konarska-Wrzosek, A. Marek, Prawo karne, wyd. 12, Warszawa 2019.

M. Królikowski, R. Zawłocki, Prawo karne, Warszawa 2020

8. M. Mozgawa (red.), Prawo karne materialne. Część ogólna, Warszawa 2020

9. W. Wróbel (red.), A. Zoll (red.), Kodeks karny, komentarz, Warszawa 2013.

10. A. Zoll, W. Wróbel, Polskie prawo karne: część ogólna, Kraków 2016.

Efekty uczenia się:

WIEDZA absolwent:

- ma podstawową wiedzę o powiązaniach kryminologii z naukami penalnymi (K_W02)

ma podstawową wiedzę o instrumentach prawnych i instytucjonalnych w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, w tym przestępczości (K_W 05)

-zna podstawowe pojęcia i instytucje prawa karnego materialnego (K_W09)

- ma kryminologiczno-prawną wiedzę o wybranych kategoriach przestępczości (K_W10)

UMIEJĘTNOŚCI absolwent

- prawidłowo posługuje się normami prawa karnego materialnego (K_U06)

- potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów praktycznych (K_U07)

- ma umiejętność diagnozowania interpretowania zjawisk społecznych pod względem prawnym, etycznym, socjologicznym (K_U09)

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

-rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie (K_K01)

- prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu (K_K04)

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia/egzaminu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Szczygieł
Prowadzący grup: Marta Dzieniszewska, Grażyna Szczygieł
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.