Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo karne, cz. II - Nauka o karze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS1-2PKK
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo karne, cz. II - Nauka o karze
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 3L stac.I st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
KRYM.Stacj. 2 rok 1 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta że środkami reakcji prawnokarnej na przestępstwo.Omówione zostanie pojęcie kary i podstawowe racjonalizacje kary.Następnie zostanie scharakteryzowany katalog kar środków karnych. oraz środków kompensacyjnych.Uwaga zostanie także poświęcona środkom związanym z poddaniem sprawcy przestępstwa próbie. Student zdobędzie wiedzę na tema zasad i dyrektyw wymiaru kary. Omówione zostaną także środki zabezpieczające i przesłanki ich orzekania.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma: studia stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obligatoryjny

Dziedzina i dyscyplina nauki :nauki społeczne i nauki prawne

Rok studiów II/sem. IV

Wymagania wstępne; brak

Liczba godz. zajęć dydaktycznych 30 godz. wykład (w tym 14 godz. zdalnych asynchronicznych), 15 godz. ćwiczenia (w tym 6 godz. zdalne asynchroniczne)

Metody dydaktyczne - wykład, konsultacje, analiza materiałów e-learningowych, dyskusja, rozwiązywanie kazusów

Punkty ECTS - 8 pkt

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 45 (30 godz. wykład/ w tym 14 zdalnych asynchronicznych) i 15 godz. ćwiczenia/ w tym 6 zdalne asynchroniczne), przygotowanie do zajęć i egzaminu 100 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 75 godz. Razem 200 godz., co odpowiada 8 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Filipkowski, E. Guzik-Makaruk, K. Laskowska, Przewodnik po prawie karnym, Warszawa 2022.

L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2023.

J. Kulesza (red.), Prawo karne materialne. Nauka o przestępstwie, ustawie karnej i karze, Warszawa 2023.

J. Warylewski, Prawo karne, Część ogólna, Warszawa 2021.

A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2023.

V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2023.

A. Grześkowiak (red.), Kodeks karny. Komentarz 2023.

R. A. Stefański, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2023.

M. Filar (red.), Kodeks Karny komentarz, Warszawa 2020.

J. Giezek, P. Kardas, Nowe ujęcie zasad i dyrektyw sądowego wymiaru kary. Kilka uwag na tle uchwalonych zmian normatywnych, Prokuratura i Prawo 2023, nr 7-8 .

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie:

KP6_WG1 -rozwiązania prawne i instytucjonalne dotyczące

przestępczości

KP6_WG4 - podstawowe pojęcia i instytucje wybranych gałęzi

prawa

KP6_WG8 - zagadnienia związane z reakcją prawnokarną

na przestępstwo

KP6_WK3 - powiązania kryminologii z innymi dziedzinami

i dyscyplinami nauki

Absolwent potrafi:

KP6_UW2 - formułować i rozwiązywać złożone

oraz nietypowe problemy związane z procesami

prawno-społeczno-polityczno-ekonomicznymi

KP6_UK3 - komunikować się z użyciem specjalistycznej

terminologii z zakresu prawa

KP6_UK4 - przedstawiać oraz oceniać różne opinie

i stanowiska związane z instytucjonalnym

aspektem stosowania prawa, a także dyskutować

o nim

KP6_UU1 - samodzielnie planować i realizować własne

uczenie się przez całe życie

Absolwent jest gotów do:

KP6_KO1 - działania na rzecz interesu publicznego poprzez

opracowywanie i inicjowanie programów

w zakresie zapobiegania przestępczości

lub patologiom społecznym

KP6_KR1 - przestrzegania zasad etyki zawodowej

i wymagania tego od innych, a także dbania

o dorobek i tradycje zawodu

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin pisemny, ocena dostateczna od 50% plus min.1 punkt.

Ćwiczenia - zaliczenie pisemne na ocenę, ocena dostateczna 50% plus 1 punkt

Brak rozwiązywania zadań na platformie e-learningowej może wpłynąć na obniżenie oceny o pół stopnia.

W zależności od obowiązujących regulacji zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Marta Dzieniszewska, Grażyna Szczygieł, Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Perkowska, Ewelina Wojewoda
Prowadzący grup: Marta Dzieniszewska, Ewelina Wojewoda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Pawluczuk-Bućko
Prowadzący grup: Paulina Pawluczuk-Bućko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)