Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka zawodowa funkcjonariuszy organów ścigania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS2-1EZO
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodowa funkcjonariuszy organów ścigania
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty obowiązkowe
KRYM.Stacj. 1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy z zakresu teoretycznych i praktycznych podstaw etyki zawodowej funkcjonariuszy organów ścigania (Policja, Żandarmeria Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Straż Graniczna, Służba Celno-Skarbowa) ukazującej kwestie rozwiązywania dylematów natury moralno-prawnej występujących w praktyce.

Pełny opis:

Profil studiów – ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowy.

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 15 godzin wykładu.

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, metoda heurystyczna, metoda problemowa.

Punkty ECTS – 2.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 15 godz., przygotowanie do zajęć i zaliczenia 25 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 10 godz . Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godzin, co odpowiada 1 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 25 godz., co odpowiada 1pkt ECTS.

Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Itrich-Drabarek, Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

E. Wiszowaty, Etyka policji. Między prawem, moralnością i skutecznością, Warszawa 2011

K. Jerzyna, J. Gałkowski, M. Kalinowski (red.), Etyka żołnierska. Etyka w służbie ojczyźnie, Warszawa 2008

I. Bogucka, T. Pietrzykowski, Etyka w administracji publicznej, Warszawa 2009

A. Pawłowski, Etyka polskiej policji. Próba zestawienia głównych problemów, (w) A. Szymaniak, W. Ciepiela (red.), Policja w Polsce – stan obecny i perspektywy, Poznań 2007

M. Sułek, J. Świniarski, Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego. Podręcznik akademicki, Warszawa 2006

Z. Kępa, A. Szerauc (red.), Ku etycznym zasadom służb mundurowych, Płock 2009

H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, Warszawa 2008 (t.2 – 2011, t.3 – 2013)

H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Edukacja etyczna prawników – cele i metody 1-3, Warszawa 2010-2013

P. Steczkowski (red.), Etyka. Deontologia. Prawo, Rzeszów 2008

J. Perry, Tortury. Bezpieczeństwo narodowe i normy etyczne, Kraków 2008

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu rolę organów i instytucji państwowych z punktu widzenia etyki zawodowej ich funkcjonariuszy w rozwiązywaniu problemów społecznych – KP7_WG2;

- w pogłębionym stopniu aspekty ekonomiczne, prawne, organizacyjne i zwłaszcza etyczne związane z funkcjonowaniem podmiotów sektora publicznego (w szczególności ich funkcjonariuszy) na rzecz bezpieczeństwa publicznego - KP7_WK4.

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców na tematy specjalistyczne, dotyczące funkcjonowania publicznego sektora bezpieczeństwa (zwłaszcza w zakresie etyki jego funkcjonariuszy) z wykorzystaniem języka prawniczego – KP7_UK1;

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie - KP7_UU1.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych funkcjonariuszy organów ścigania z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz ich przestrzegania – KP7_KR1;

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych funkcjonariuszy organów ścigania związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym rozwijania dorobku zawodu oraz podtrzymywania jego etosu - KP7_KR2.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie końcowe - zaliczenie pisemne lub ustne.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)