Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS2-1LJN Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty lektoratowe
KRYM.Stacj. 1 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty

Założenia (opisowo):

Student posługuje się językiem niemieckim w mowie i w piśmie na poziomie B2 wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a także posiada umiejętności rozumienia i przekładu tekstów specjalistycznych.Skrócony opis:

Lektorat języka obcego na studiach 2 stopnia obejmuje doskonalenie praktycznych umiejętności językowych w zakresie czytania i rozumienia tekstów fachowych/specjalistycznych obejmujących dziedziny związane z kierunkiem studiów, analizę językową tych tekstów, doskonalenie umiejętności swobodnego wypowiadania się na ich temat w formie ustnej i pisemnej, w tym wyrażania opinii i ich uzasadniania, streszczenia głównych wątków/tez, prowadzenia ustnej dyskusji oraz rozwijania znajomości słownictwa fachowego z danej dziedziny.

Pełny opis:

Profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, przedmiot obowiązkowy, moduł ogólnouczelniany, nauki humanistyczne, językoznawstwo.

Liczba godzin: 30

Forma prowadzenia zajęć: ćwiczenia (w sali).

Liczba punktów ECTS: 2

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w zajęciach: 30 godzin

Przygotowanie do zajęć: 15 godzin

Przygotowanie do kolokwium/testu kontrolnego 3 godziny

Przygotowanie prezentacji 2 godziny

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 1 godzina

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 17

o charakterze praktycznym: 13

Literatura:

Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., "Aspekte neu Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch, Intensivtrainer, Hueber Verlag, 2015

Dallapiazza Rosa Maria, Tangram aktuell 3, edycja polska, Hueber Verlag, 2015

Perlmann-Baume Maria, Schwalb Susanne, EM neu, Brückenkurs, Hauptkurs, Abschlusskurs ,Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch und Arbeitsbuch, Hueber Verlag 2015

Deutsche Juristen im Gesprach: Textbuch (German Edition), München, 2000

Grabowska Małgorzata, Spychowska - Piotrowicz Monika, Grundwortschatz Recht, Poltext 2016

Bęza Stanisław, Kleinschmidt Anke, Deutsch im Büro, zebrania, raporty, prezentacje, negocjacje, referaty i streszczenia, Poltext, 2018

Tuora- Swiesskott Ewa, Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen, Polltex 2013

Masiulionyte Virginia, Plausianyte Lina, Rechtssprache Deutsch, Arbeitstbuch zum bürgerlichen Recht, Vilniaus Universiteetas, 2016

Ganczar M., Rogowska B., Prawo, język niemiecki. Ćwiczenia i słownictwo specjalistyczne, Hueber, 2009

wybrane artykuły z dziedziny prawa i kryminologii

Efekty uczenia się:

NIE_KA7_UK1: Ma umiejętności językowe zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego obszaru i poziomu kształcenia Polskiej Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego; umiejętność słuchania i mówienia na poziomie C1, umiejętność czytania i pisania na poziomie B2.

NIE_KA7_UK3: Potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny ze specjalistami w zakresie nauk prawniczych, jak i odbiorcami spoza grona specjalistów, oraz skutecznie wykorzystywać na rzecz własnego rozwoju

NIE_KA7_UK4: Porozumiewa się z osobami z różnych środowisk. i o różnej kondycji emocjonalnej, dialogowo rozwiązuje konflikty oraz tworzy dobrą atmosferę do komunikacji interpersonalnej

NIE_KA7_KR2: Ustala obszary swojej pracy wymagające modyfikacji i ciągłego doskonalenia.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach (dopuszczalna jest 1 nieobecność bez konieczności odpracowania), nieusprawiedliwione nieobecności odrabia się na konsultacjach. Oceniane jest regularne przygotowanie do zajęć i aktywność podczas zajęć; Zaliczenie na ocenę pozytywną (50%) testów oraz zaliczenie na ocenę pozytywną prezentacji ustnej umożliwiają przystąpienie do ustnego egzaminu końcowego.

Punktacja, skala ocen

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig, Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.