Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Ochrona i zarządzanie granicami w Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-KS2-2SEMOG
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Ochrona i zarządzanie granicami w Unii Europejskiej
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia kryminologia - przedmioty seminaryjne
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Celem głównym jest przekazanie studentowi wiedzy z zakresu metodologii pracy naukowej, w tym w szczególności poszczególnych metod badawczych stosowanych w pracy magisterskiej, konstrukcji pracy wraz z jej aspektami formalnymi, a także przygotowanie pracy magisterskiej

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. W związku z tym celowe będzie nauczenie go analizy opracowań naukowych, głównie o charakterze prawnym i kryminologicznym oraz wykorzystania ich w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Zajęcia służą finalnemu przygotowaniu studenta do złożenia i obrony pracy magisterskiej oraz usystematyzowaniu wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego poprzez omówienie:

- problemów metodologicznych związanych z pisaniem pracy magisterskiej

- usterek merytorycznych i technicznych w pracy magisterskiej

- zagadnień egzaminacyjnych na obronę dyplomową.

Pełny opis:

omówienie:

- problemów metodologicznych związanych z pisaniem pracy magisterskiej

- usterek merytorycznych i technicznych w pracy magisterskiej

- zagadnień egzaminacyjnych na obronę dyplomową.

- zatwierdzenie ostatecznych wersji prac magisterskich.

profil studiów - ogólnoakademicki

forma studiów - stacjonarne

rodzaj przedmiotu - seminarium

dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne rok studiów/semestr - rok II/semestr III-IV

wymagania wstępne - brak

liczba godzin zajęć dydaktycznych - 60 godz. seminarium metody dydaktyczne - właściwe dla seminarium, konsultacje punkty ECTS - 8

bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium -60 godz.

- udział w konsultacjach - 40 godz.

- nakład samodzielnej pracy studenta - 100 godz. (przygotowanie do zajęć, samodzielna praca nad przygotowaniem pracy magisterskiej)

razem: 200 godz., co odpowiada 8 p. ECTS

wskaźniki ilościowe

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 100 godz. (seminarium, konsultacje),

co

odpowiada 4 pkt ECTS

- nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela - 100 godz., co odpowiada 4 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

2. R. Zenderowski, Praca magisterska. Licencjat, Warszawa 2009

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2017

4. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.

5. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, WN PWN, Warszawa 2012.

2. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.

3. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

4. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- w pogłębionym stopniu aspekty interdyscyplinarności kryminologii ze względu na szerokie spektrum badanych zjawisk społecznych zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i międzynarodowej - KA7_WG1;

- w pogłębionym stopniu metody, techniki i narzędzia badań społecznych dotyczących objawów, przyczyn oraz środków zapobiegania przestępczości - KA7_WG6;

- w pogłębionym stopniu zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego - KA7_WK5;

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- dobierać oraz stosować właściwe metody i narzędzia (w tym zaawansowane techniki informacyjno-komunikacyjne) służące wyjaśnianiu przebiegu procesów prawnospołeczno-gospodarczo-politycznych, ich wpływu na przestępczość oraz prognozować jej rozwój - KA7_UW3;

- formułować problemy badawcze i testować odpowiadające im hipotezy na podstawie analizy przyczyn oraz przebiegu zjawisk społecznych - KA7_UW4;

- przystosować istniejące lub opracować nowe metody i narzędzia związane z prognozowaniem rozwoju przestępczości - KA7_UW5;

- przygotować opracowania pisemne lub prowadzić debatę na tematy prawne i kryminologiczne - KA7_UK3;

- współdziałać z innymi osobami i podejmować wiodącą rolę podczas prac zespołowych w celu efektywnej realizacji postawionych zadań - KA7_UO1;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na podstawie obecności i przygotowanej pracy dyplomowej, zaakceptowanej przez promotora i złożonej w APD.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, nieobecność należy zaliczyć na najbliższym dyżurze (wyjątek-IOS). Zajęcia odbywają się stacjonarnie i zdalnie (synchronicznie)

Kryteria oceny:

- ocena prac studentów – indywidualnie,

- uczestnictwo w seminarium,

- przygotowanie poszczególnych części pracy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Doliwa-Klepacka
Prowadzący grup: Anna Doliwa-Klepacka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. W związku z tym celowe będzie nauczenie go analizy opracowań naukowych, głównie o charakterze prawnym i kryminologicznym oraz wykorzystania ich w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Zajęcia służą finalnemu przygotowaniu studenta do złożenia i obrony pracy magisterskiej oraz usystematyzowaniu wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego poprzez omówienie:

- problemów metodologicznych związanych z pisaniem pracy magisterskiej

- usterek merytorycznych i technicznych w pracy magisterskiej

- zagadnień egzaminacyjnych na obronę dyplomową.

Pełny opis:

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. W związku z tym celowe będzie nauczenie go analizy opracowań naukowych, głównie o charakterze prawnym i kryminologicznym oraz wykorzystania ich w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Zajęcia służą finalnemu przygotowaniu studenta do złożenia i obrony pracy magisterskiej oraz usystematyzowaniu wiedzy niezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego poprzez omówienie:

- problemów metodologicznych związanych z pisaniem pracy magisterskiej

- usterek merytorycznych i technicznych w pracy magisterskiej

- zagadnień egzaminacyjnych na obronę dyplomową.

Literatura:

Założeniem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej. W związku z tym celowe będzie nauczenie go analizy opracowań naukowych, głównie o charakterze prawnym i kryminologicznym oraz wykorzystania ich w przygotowaniu pracy magisterskiej.

Zajęcia służą finalnemu przygotowaniu studenta do złożenia i obrony pracy magisterskiej oraz usystematyzowaniu wiedzy nLiteratura podstawowa:

1. J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Wyd. Śląsk, Katowice 2020.

2. R. Zenderowski, Praca magisterska. Licencjat, Warszawa 2009

3. R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2017

4. J. Majchrzak, T. Mendel, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań 2009.

5. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych. Wskazówki metodyczne dla studentów, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. S. Nowak, Metodologia badań społecznych, WN PWN, Warszawa 2012.

2. R. Zenderowski, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2009.

3. R. Wojciechowska, Przewodnik metodyczny pisania pracy dyplomowej, Wyd. Difin, Warszawa 2010.

4. K. Wójcik, Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską, Wyd. Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2012.

iezbędnej do złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu magisterskiego poprzez omówienie:

- problemów metodologicznych związanych z pisaniem pracy magisterskiej

- usterek merytorycznych i technicznych w pracy magisterskiej

- zagadnień egzaminacyjnych na obronę dyplomową.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.2.0 (2024-02-26)