Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1EKO Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 1 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przekazania wiedzy z zakresu ekonomii, w tym mechanizmów funkcjonowania gospodarki w skali mikro- i makroekonomicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny, MK_9

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: nauki prawne (2,25 pkt ECTS) oraz ekonomia i finanse (0,75 pkt ECTS)

Rok studiów: 1, sem.2

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne: Dyskusja z elementami wykładu

Zajęcia wymagają czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzącego, czytania zadanych tekstów oraz przygotowywania prac domowych.

Konsultacje indywidualne

Liczba punktów ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w konwersatoriach 15 godz.

Przygotowanie do konwersatoriów 37,5 godz.

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 22,5 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. (1,5 pkt ECTS)

- niewymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz. (1,5 pkt ECTS)

Literatura:

Podstawowa:

1. Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. M. Bednarski, J. Wilkin, Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", Warszawa 2008.

2. Ekonomia ogólna, red. K.Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy współczesności, red. S. Marciniak, PWN, Warszawa 2013.

4. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2016

5. P.A. Samuleson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 2017.

6. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Uzupełniająca

Ekonomia jest piękna? red. Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015

Efekty uczenia się:

KA7_WG5 Student ma pogłębioną wiedzę z zakresu ekonomii, rozumie mechanizmy mikro- i makroekonomiczne funkcjonowania gospodarki

KA7_UU2 Student potrafi wskazać i omówić związki między podstawowymi kategoriami ekonomicznymi oraz rozumie wpływ procesów ekonomicznych na funkcjonowanie społeczeństwa

KA7_KK2 Student potrafi samodzielnie poszerzać swoją wiedzę, wykazuje krytyczną postawę wobec teorii ekonomicznych, poszukuje rozwiązań problemów ekonomicznych

KA7_KO3 Student wykazuje postawę przedsiębiorczą. Rozumie zasadę racjonalnego działania oraz znaczenie przedsiębiorczości i innowacyjności w gospodarce.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia konwersatorium jest nieprzekroczenie limitu jednej nieobecności na zajęciach. W przypadku opuszczenia przez studenta (z jakiejkolwiek przyczyny) więcej niż jednych zajęć, jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez odpowiedź ustną na dyżurze lub pisemną drogą mailową z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Zaliczenie pisemne w formie pytań testowych.

Skala ocen od 2 do 5.

Aktywny udział w zajęciach może podnieść ocenę końcową z przedmiotu o maksymalnie 0,5 stopnia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Prowadzący grup: Wioleta Hryniewicka-Filipkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treści merytoryczne przedmiotu ekonomia prezentują podstawowe pojęcia i prawa ekonomiczne, zarówno z perspektywy mikro-, jak i makrogospodarczej.

Założenia: realizacja przedmiotu prowadzi do uzyskania wiedzy i informacji umożliwiających rozumienie i interpretację procesów gospodarczych zarówno na poziomie mikro- jak i makroekonomicznym.

Główny cel to wykształcenie postawy osoby świadomie podejmującej decyzje w sferze gospodarowania, niezależnie od tego, czy dotyczą one postępowania konsumenta, producenta, czy przedstawiciela organów władzy publicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny, MK_9

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, sem.2

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne: Dyskusja z elementami wykładu

Zajęcia wymagają czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzącego, czytania zadanych tekstów oraz przygotowywania prac domowych.

Konsultacje indywidualne

Literatura:

Podstawowa:

1. Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. M. Bednarski, J. Wilkin, Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", Warszawa 2008.

2. Ekonomia ogólna, red. K.Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy współczesności, red. S. Marciniak, PWN, Warszawa 2013.

4. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2016

5. P.A. Samuleson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 2017.

6. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Uzupełniająca

Ekonomia jest piękna? red. Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Drabarz
Prowadzący grup: Anna Drabarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Treści merytoryczne przedmiotu ekonomia prezentują podstawowe pojęcia i prawa ekonomiczne, zarówno z perspektywy mikro-, jak i makrogospodarczej.

Założenia: realizacja przedmiotu prowadzi do uzyskania wiedzy i informacji umożliwiających rozumienie i interpretację procesów gospodarczych zarówno na poziomie mikro- jak i makroekonomicznym.

Główny cel to wykształcenie postawy osoby świadomie podejmującej decyzje w sferze gospodarowania, niezależnie od tego, czy dotyczą one postępowania konsumenta, producenta, czy przedstawiciela organów władzy publicznej.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Fakultatywny, MK_9

Dziedzina: nauki społeczne, dyscyplina: ekonomia i finanse

Rok studiów: 1, sem.2

Wymagania wstępne: brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 15 godzin konwersatorium

Metody dydaktyczne: Dyskusja z elementami wykładu

Zajęcia wymagają czynnego uczestnictwa studentów, w tym: odpowiedzi ustnych, wspólnego omawiania zagadnień zadawanych przez prowadzącego, czytania zadanych tekstów oraz przygotowywania prac domowych.

Konsultacje indywidualne

Literatura:

Podstawowa:

1. Ekonomia dla prawników i nie tylko, red. M. Bednarski, J. Wilkin, Wydawnictwo Prawnicze "LexisNexis", Warszawa 2008.

2. Ekonomia ogólna, red. K.Meredyk, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2007.

3. Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy współczesności, red. S. Marciniak, PWN, Warszawa 2013.

4. M. Nasiłowski, System rynkowy. Podstawy mikro i makroekonomii, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 2016

5. P.A. Samuleson, W.D. Nordhaus, Ekonomia, PWN, Warszawa 2017.

6. J. E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Uzupełniająca

Ekonomia jest piękna? red. Ł. Hardt, D. Milczarek-Andrzejewska, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2015

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.