Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Język niemiecki cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1LJN1 Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Język niemiecki cz. I
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - lektoraty
PR.Stacj. 1 rok sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

lektoraty
obowiązkowe
ogólnouniwersyteckie

Wymagania (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. I 370-PS5-1LJN1

Założenia (lista przedmiotów):

Język niemiecki cz. I 370-PS5-1LJN1

Założenia (opisowo):

Zakłada się znajomość języka niemieckiego: słowmictwa ogólnego, struktur leksykalnych i gramatycznych na poziomie minimum B1, umożliwiającym kontynuowanie nauki na na poziomie B2.


Skrócony opis:

Celem lektoratu języka niemieckiego jest przygotowanie studentów do posługiwania się językiem niemieckim w kontaktach ze specjalistami jak również w komunikacji z osobami spoza grona specjalistów, zwłaszcza ćwiczeniaw zakresie przygotowanie do wystąpień ustnych. Istotnym elementem zajęć są wybrane zagadnienia i podstawowa terminologia z dziedziny prawa.

Pełny opis:

Kierunek: Prawo

Poziom kształcenia: jednolite magisterskie

Moduł 1: Język obcy

Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Moduł: ogólnouczelniany

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina: nauki humanistyczne

Dyscyplina: Językoznawstwo

Rok studiów/ semestr: I rok studiów (semestr I, II)

Wymagania wstępne: znajomość języka ogólnego na poziomie B 1

Liczba godzin: 60 w formie lektoratów (po 30 godzin w semestrze zimowym i letnim)

Punkty ECTS: część I - 3 punkty, semestr zimowy

część II - 3 punkty, semestr letni

Bilans nakładu pracy studenta związany z zajęciami w semestrze I:

- udział w zajęciach 30 godz., przygotowanie do zajęć 37,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 7,5 godz.

Razem: 75 godzin, co odpowiada 3 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe w semestrze I:

- nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 37,5 godz., co odpowiada 1,5 pkt ECTS.

Literatura:

Pilaski Anna, Fröhlich Brigitta, Bolte-Costabieei Christiane, Entdeckungsreise

D A CH Kursbuch zur Landeskunde, Klett, Stuttgart 2020

Bęza Stanisław, Eine kurze Landeskunde der Deutschsprachigen Länder, Poltext, 2014

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B1+, Klett 2018,

Koithan Ute, Schmitz Helen, Aspekte neu, Mittelstufe Deutsch, Lehrbuch, Arbeitsbuch B2, Klett 2018,

Perlmann-Baume Michaela, Schwalb Susanne, Niveau B1+ Sicher! Deutsch als Fremdsprache, Kursbuch, Arbeitsbuch, Hueber Verlag, 2018

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" B1/B2 , KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1+: , Cornelsen

https://www.dw.com/pl/start/s-11394

Efekty uczenia się:

efekty kierunkowe:

KA7_WK2 student zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą

KA7_UK2 student zna język obcy na poziomie B 2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego

KA7_KO1 rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi

inspirować i organizować proces uczenia się innych osób

KA7_KR1 student potrafi współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie na ocenę na podstawie:

1. ocen z testów i prac kontrolnych, min. 50% oraz wypowiedzi pisemnych i ustnych na ocenę

2. aktywnego udziału w zajęciach

3. obecności na zajęciach - student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności w semestrze, pozostałe powinny być zaliczone ustnie podczas konsultacji.

Punktacja, skala ocen

100% - 90% - bardzo dobry (5.0)

89% - 80% - dobry plus (4.5)

79% - 70% - dobry (4.0)

69% - 60% - dostateczny plus (3.5)

59% - 51% - dostateczny (3.0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Poskrobko
Prowadzący grup: Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" A 2, B 1, KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen

materiały specjalistyczne i popularnonaukowee online na poziomie B 1/ B 2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Harbig, Barbara Poskrobko, Dorota Żmudzka
Prowadzący grup: Anna Harbig, Barbara Poskrobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" A 2, B 1, KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen

materiały specjalistyczne i popularnonaukowee online na poziomie B 1/ B 2

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Sander, Braun, Doubek, Fuegert, Vitale u.a. " DaF kompakt" A 2, B 1, KLETT

Funk, Kuhn, Demme, Winzer u.a. " studio d B 1: , Cornelsen

materiały specjalistyczne i popularnonaukowee online na poziomie B 1/ B 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.