Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Logika prawnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1LPA Kod Erasmus / ISCED: 10.001 / (0421) Prawo
Nazwa przedmiotu: Logika prawnicza
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty obowiązkowe
PR.Stacj. 1 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot ten łączy elementarne wiadomości z logiki formalnej i semiotyki logicznej w aspekcie poprawności rozumowań i skuteczności technik argumentacyjnych.

Logika formalna wprowadzona jest w zakresie kształcącym przede wszystkim umiejętność oceny poprawności rozumowań. Semiotyka logiczna obejmuje te informacje o języku, które decydują o spójności i poprawności tekstu językowego. Elementy retoryki pozwalają dostrzec praktyczny wymiar uniwersalnych reguł logiki i języka w dyskursie słownym.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok I/sem. II.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin wykładu i 24 godzin ćwiczeń.

Metody dydaktyczne - wykład, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS - 7.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 40 godz., przygotowanie do zajęć i egzaminu 87,5 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 45,5 godz., egzamin 2 godz. Razem: 175 godzin, co odpowiada 7 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godzin, co odpowiada 3,5 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 87,5 godz., co odpowiada 3,5 pkt ECTS.

Literatura:

Z. Ziembiński, Logika praktyczna, Warszawa 2002

S. Lewandowski, H. Machińska, A. Malinowski, J. Petzel, Logika dla prawników, Warszawa 2002

W. Patryas, Elementy logiki dla prawników, Poznań 1996

B. Stanosz, Ćwiczenia z logiki, Warszawa 2001

K. Szymanek, K. Wieczorek, A. Wójcik, Sztuka argumentacji. Ćwiczenia w badaniu argumentów, Warszawa 2003

T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach, Warszawa 2005

Efekty uczenia się:

Wiedza - absolwent ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych - KA7_WG5, zna i rozumie podstawową terminologię prawniczą - KA7_WK2, zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_WK6.

Umiejętności - absolwent rozumie i potrafi dokonać samodzielnej analizy przyczyn i przebiegu zmian zachodzących w prawie; poddaje merytorycznej ocenie wybrane regulacje, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych - KA7_UU1, posiada też umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł -KA7_UW5, posiada pogłębioną umiejętność przygotowywania wystąpień ustnych dotyczących materii prawnej oraz zagadnień z pogranicza prawa i wybranych innych dziedzin nauki, wykorzystując przy tym zdobytą wiedzę teoretyczną, korzystając z materiałów pozyskanych samodzielnie - KA7_UK1.

Kompetencje społeczne - absolwent jest gotów do współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role - KA7_KR1, potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania -KA7_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin pisemny, test

Warunkiem zaliczenia egzaminu jest zdobycie określonej, minimalnej liczby punktów.

Ćwiczenia - sprawdzian pisemny, aktywność na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Doliwa, Halina Święczkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Doliwa, Halina Święczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Święczkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Doliwa, Halina Święczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Święczkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Doliwa, Halina Święczkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.