Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna dla prawników

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-1TIP
Kod Erasmus / ISCED: 10.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0421) Prawo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna dla prawników
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat technologii informacyjnej dla prawników, w tym w szczególności przedstawienie edycji dokumentów w programie Microsoft Word, pracy z arkuszami kalkulacyjnymi w programie Microsoft Excel,

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych; dyscyplina: informatyka

Rok studiów/sem. - rok I/sem. I.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć - 16 godzin ćwiczeń(w tym 8 godz. e-learning).

Metody dydaktyczne - ćwiczenia,warsztaty komputerowe, konsultacje,zajęcia e-learningowe.

Punkty ECTS - 2.

Bilans nakładu pracy studenta - udział w zajęciach 16 godz.(w tym 8 godz. e-learning), udział w konsultacjach związanych z zajęciami 42 godz. Razem: 50 godzin, co odpowiada 2 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe - nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS.

Literatura:

ECDL 7 modułów Kompletny kurs, Wydanie: Mikołów, 1, 2013

Autor: Aleksander Bremer, Mirosław Sławik

ABC MS Office 2016 PL, Adam Jaronicki, 2016

Word 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne, Autor:Grzegorz Kowalczyk, Wydawnictwo:Helion, Rok wydania: 2015

Excel 2016 PL. Ćwiczenia praktyczne, Autor: Krzysztof Masłowski

Wydawnictwo:Helion, Rok wydania: 2015

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

- zna metody i narzędzia, w tym techniki, pozyskiwania danych właściwych dla nauk prawnych, metody badawcze stosowane w naukach prawnych- KA7_WK6,

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

- posiada umiejętności sporządzania podstawowych pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnych, wykorzystując w tym celu zdobytą wiedzę teoretyczną, docierając samodzielnie do różnych źródeł - KA7_UW5,

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób KA7_KO1,

- potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - KA7_KK1,

- potrafi samodzielni i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, rozszerzone o wymiar interdyscyplinarny - KA7_KK2

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia kończą się zaliczeniem pisemnym na ocenę, które polega na wykonaniu dwóch zadań na komputerze stacjonarnie( 20 punktów) plus realizacji zadań w formie e-learningowej na platformie blackboard ( 6 punktów) plus ewentualna aktywność na zajęciach stacjonarnych 2 punkty. Minimalna ilość punktów uprawniających do zaliczenia to 14 pkt.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)