Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do systemu common law

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-PS5-5WSC Kod Erasmus / ISCED: 10.005 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do systemu common law
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 5L stac.jednolite magisterskie studia prawnicze - przedmioty fakultatywne
PR.Stacj. 5 rok sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką podstawowych zagadnień związanych ze specyfiką systemu common law. Poszczególne zagadnienia omawiane będą głównie w świetle praktycznych rozwiązań stosowanych w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych.

Literatura:

1. Izabela Kraśnicka, Anna Ludwikowska, Wprowadzenie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych, Toruń 2012

2. Roman Tokarczyk, Prawo amerykańskie, Warszawa 2011

3. Materiały udostępniane przez wykładowcę w trakcie zajęć i na platformie

Efekty uczenia się:

WIEDZA, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG2 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (prawoznawstwo, logika prawnicza, teoria i filozofia prawa, doktryny polityczno-prawne, teoria prawa i demokracji), prawniczych dyscyplin historycznych (historia prawa polskiego, powszechna historia prawa, prawo rzymskie)

KA7_WG5 - ma pogłębioną wiedzę z zakresu innych dziedzin prawa i wybranych zagadnień z innych nauk społecznych

UMIEJĘTNOŚCI, absolwent potrafi:

KA7_UW2 - potrafi prawidłowo interpretować i wyjaśniać znaczenia określonych norm prawych oraz wzajemne relacje pomiędzy tymi normami w ujęciu interdyscyplinarnym

KA7_UW4 - wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów prawnych, spraw niejednoznacznych interpretacyjnie; potrafi wskazać możliwe rozwiązania,

z zachowaniem norm etycznych

KA7_UO2 - potrafi prognozować zmiany w prawie, wykorzystując metody badawcze stosowane w naukach prawnych

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

KA7_KR1 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

KA7_KK2 - prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu

Sposób weryfikacji efektów uczenia się: testy

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do końcowego zaliczenia konwersatorium jest posiadanie przez studenta wszystkich obecności na zajęciach. W przypadku nieobecności (z jakiejkolwiek przyczyny) jest on zobowiązany do odrobienia nieobecności poprzez opracowanie eseju (z zakresu materiału, który był opracowywany na przedmiotowych zajęciach) w uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia. Odrabianie nieobecności powinno nastąpić w terminie 2 tygodni od chwili ustania przyczyny nieobecności na zajęciach.

Forma zaliczenia:

- po trzech pierwszych konwersatoriach – test wielokrotnego wyboru (10 pytań). Skala ocen:

10-9-bdb

8- db+

7-6-db

5 - dst

4 i niżej - ndst

- dwa ostatnie moduły – e-learning z testem końcowym na platformie

Średnia z testu i punktów za dwa moduły e-learningowe daje ocenę końcową. Skala ocen od 2 do 5.

Wprowadza się możliwość zmiany formy zaliczenia w przypadku zmiany sposobu kształcenia na w pełni zdalne.

Wprowadza się możliwość zmiany formy zaliczenia w przypadku zmiany sposobu kształcenia na w pełni zdalne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kraśnicka
Prowadzący grup: Izabela Kraśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Kraśnicka
Prowadzący grup: Izabela Kraśnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.