Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawno-karna ochrona RP

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN2-2RC
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawno-karna ochrona RP
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty obowiązkowe
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem. Zimowy
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przekazanie wiedzy na temat podstawowych zasad odpowiedzialności za przestępstwa oraz ustawowych znamion przestępstwa. Omówienie Rzeczpospolitej Polskiej jako dobra chronionego prawem. Analiza znamion przestępstw przeciwko: Rzeczpospolitej Polskiej, porządkowi publicznemu, pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne, obronności oraz działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. wykładu (w tym 7 godz. w ramach e-learningu - 4 godz. zajęcia synchroniczne i 3 asynchroniczne).

Metody dydaktyczne - wykład z prezentacją (w sali), dyskusja, analiza przepisów, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. w ramach e-learningu - 4 godz. zajęcia synchroniczne i 3 asynchroniczne), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 36 godz., egzamin 2 godz. Razem godz. 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura:

A. Grześkowiak, K. Wiak, Prawo karne, Warszawa 2020.

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021.

R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2021.

V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

KA7_WG5 - główne tendencje rozwojowe bezpieczeństwa oraz prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego) związanego z obszarem bezpieczeństwo

Umiejętności, absolwent potrafi:

KA7_UK2 - prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami i prawem (materialnym, ustrojowym i procesowym) obowiązującym w obszarze bezpieczeństwo

Komptetencje społeczne, absolwent jest gotów do:

KA7_KK2 - uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: egzamin pisemny. Pozytywna ocena z egzaminu od 51% przewidzianej liczby punktów.

W zależności od obowiązujących regulacji, zastrzega się możliwość przeprowadzenia zaliczenia końcowego lub egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Filipkowski
Prowadzący grup: Wojciech Filipkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Płońska
Prowadzący grup: Emilia Płońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie:

- aktów prawnych chroniących niepodległy byt oraz interesy państwa polskiego,

- poszczególnych rodzajów przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,

- przestępstw przeciwko obronności państwa,

- przestępstw godzących w działalność instytucji państwowych oraz samorządu

terytorialnego,

- przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu i porządkowi publicznemu,

- wykroczeń godzących w porządek publiczny.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. wykładu (w tym 7 godz. w ramach e-learningu zajęcia synchroniczne).

Metody dydaktyczne - wykład z prezentacją (w sali), dyskusja, analiza przepisów, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. w ramach e-learningu - zajęcia synchroniczne ), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 36 godz., egzamin 2 godz. Razem godz. 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura:

A. Grześkowiak, K. Wiak, Prawo karne, Warszawa 2020.

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021.

R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2021.

V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa 2021.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Konikowska-Kuczyńska
Prowadzący grup: Justyna Konikowska-Kuczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie:

- aktów prawnych chroniących niepodległy byt oraz interesy państwa polskiego,

- poszczególnych rodzajów przestępstw przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,

- przestępstw przeciwko obronności państwa,

- przestępstw godzących w działalność instytucji państwowych oraz samorządu

terytorialnego,

- przestępstw przeciwko bezpieczeństwu publicznemu i porządkowi publicznemu,

- wykroczeń godzących w porządek publiczny.

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - stacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - obowiązkowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem. III.

Wymagania wstępne - brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 15 godz. wykładu (w tym 7 godz. w ramach e-learningu zajęcia synchroniczne).

Metody dydaktyczne - wykład z prezentacją (w sali), dyskusja, analiza przepisów, konsultacje.

Punkty ECTS - 4.

Bilans nakładu pracy studenta: udział w zajęciach 15 godz. (w tym 7 godz. w ramach e-learningu - zajęcia synchroniczne ), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 36 godz., egzamin 2 godz. Razem godz. 100 godz., co odpowiada 4 pkt. ECTS.

Wskaźniki ilościowe: nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt. ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2 pkt. ECTS.

Literatura:

Literatura:

A. Grześkowiak, K. Wiak, Prawo karne, Warszawa 2020.

A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2021.

R. A. Stefański (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, Warszawa 2021.

V. Konarska-Wrzosek (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2020.

M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Komentarz. Warszawa 2021.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)