Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium - Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WN2-2SEMMN
Kod Erasmus / ISCED: 10.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium - Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L niestac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty seminaryjne
Bezpieczeństwo i Prawo Niestacjonarne 2 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie: form metod i sposobów rozwiązywania problemów pracy dyplomowej oraz jej opracowania, organizacji warsztatu badawczego, opracowania rozdziałów pracy dyplomowej, form i zasad opracowywania oraz zamieszczania w pracy przypisów, załączników, spisu literatury, opracowania wstępu i zakończenia oraz końcowej formy edycji pracy dyplomowej, zasad funkcjonowania Otwartego Systemu Antyplagiatowego OSA.

Pełny opis:

Forma studiów – niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu – obowiązkowe seminarium magisterskie.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne i nauki prawne.

Rok studiów/semestr – rok II/sem. III i IV.

Wymagania wstępne – brak.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – 30 godziny seminarium (w tym 20 godz. zdalnych synchronicznych).

Metody dydaktyczne – dyskusja moderowana, konsultacje.

Punkty ECTS – 6.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 30 godzin seminarium (w tym 18 godz. zdalnych synchronicznych), przygotowanie do zajęć i zaliczenia 75 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 60 godz. Razem: 150 godzin, co odpowiada 6 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godzin, co odpowiada 3,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 75 godz., co odpowiada 3,0 pkt ECTS.

Literatura:

L. Kozioł, Z. Muszyński, Kompendium wiedzy o technice przygotowywania pracy dyplomowej, Toruń 2008,

A. Pułło, Prace magisterskie i licencjackie: wskazówki dla studentów, Warszawa 2006,

R. Zenderowski, Praca magisterska. Jak pisać i obronić? Wskazówki metodologiczne, Warszawa 2004,

B. Wierzbicki (red.), Praca magisterska od irytacji do satysfakcji, Białystok 2001.

Efekty uczenia się:

Wiedza, absolwent zna i rozumie:

- główne tendencje rozwojowe bezpieczeństwa oraz prawa (materialnego, ustrojowego i procesowego) związanego z obszarem bezpieczeństwo - KA7_WG5.

Umiejętności, absolwent potrafi:

- wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi - KA7_UW3,

- prowadzić debatę w zakresie kwestii związanych z problemami i prawem (materialnym, ustrojowym

i procesowym) obowiązującym w obszarze bezpieczeństwo - KA7_UK2.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE, absolwent jest gotów do:

- krytycznej oceny prezentowanych zagadnień problemowych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo - KA7_KK1.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie seminarium na podstawie pracy magisterskiej przygotowanej przez studenta, zatwierdzonej przez promotora i złożonej w APD.

Na ocenę końcową wpływ ma terminowe oddawanie poszczególnych części pracy oraz ocena aktywności i wkładu studenta w przygotowanie do zajęć i napisanie pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anetta Breczko
Prowadzący grup: Anetta Breczko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)