Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Krajowa administracja skarbowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 370-WS2-2RW Kod Erasmus / ISCED: 10.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Krajowa administracja skarbowa
Jednostka: Wydział Prawa
Grupy: 2L stac.II st.studia bezpieczeństwa i prawa- przedmioty specjalizacyjne
BiP.Stacj. 2 rok 2 stopnia sem. Letni
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalizacyjne

Założenia (opisowo):

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie:

- podstaw prawnych funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

- zadań KAS,

- struktury organizacyjnej KAS,

- kontroli celno-skarbowej, audytu, sprawdzeń urzędowych,

- uprawnień KAS i funkcjonariuszy Służby,

- pracy w KAS i Służbie celno-skarbowej (stanowisk, praw i obowiązków)

- odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje treści programowe w zakresie:

-zadań Krajowej Administracji Skarbowej,

-organów i jednostek organizacyjnych KAS,

-kontroli celno-skarbowej, audytu, sprawdzeń urzędowych,

-uprawnień KAS i funkcjonariuszy Służby,

-pracy w KAS i Służbie celno-skarbowej (stanowisk, praw i obowiązków oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej funkcjonariuszy)

Pełny opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów – stacjonarne

Rodzaj przedmiotu – specjalizacyjny

Dziedzina nauk społecznych, dyscyplina nauki prawne.

Rok studiów/sem. - rok II/sem.2

Wymagania wstępne - brak

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć – np. 20 godzin konwersatorium (w tym 10 godz. zdalne asynchroniczne w ramach e-learningu).

Metody dydaktyczne – wykład konwersatoryjny, ćwiczenia, konsultacje.

Punkty ECTS – 4.

Bilans nakładu pracy studenta – udział w zajęciach 20 godz. (w tym 10 godz. zdalnych asynchronicznych ), przygotowanie do zajęć i egzaminu 50 godz., udział w konsultacjach związanych z zajęciami 39 godz., zaliczenie 1 godz. Razem: 110 godzin, co odpowiada 4 pkt ECTS.

Wskaźniki ilościowe – nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godzin, co odpowiada 2,0 pkt ECTS oraz nakład pracy studenta, który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela 50 godz., co odpowiada 2,0 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz (red nauk. A. Melezini, K. Teszner), Warszawa 2018

2. Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej. Komentarz (red.nauk. L. Bielecki, A. Gorgol) Warszawa 2018

Literatura uzupełniająca:

1. M. Łoboda, D. Strzelec, Kontrola przestrzegania przepisów prawa podatkowego, Warszawa 2017

2. K. Różycki, Kontrola celno-skarbowa. Komentarz, wyd. II, Lex/el 2019

Efekty uczenia się:

KA7_WK2 - zna i rozumie ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania

działalności zawodowej w sektorze powiązanym z bezpieczeństwem

KA7_UW1 - potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

– właściwy dobór źródeł nauki i prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (aktów normatywnych, poglądów doktryny, orzecznictwa sądowego) i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych

informacji

KA7_KK2 - jest gotów do uznawania znaczenia nabytej wiedzy w rozwiązywaniu

problemów poznawczych z zakresu prawa związanego z obszarem bezpieczeństwo (materialnego, ustrojowego i procesowego) oraz przedmiotu działania organów i sądów realizujących zadania z obszaru bezpieczeństwo

KA7_KR1 - jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej

z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych związanych z funkcjonowaniem podmiotów (sądów, organów, funkcjonariuszy) związanych z obszarem bezpieczeństwo, w tym:

− rozwijania dorobku zawodu urzędnika zajmującego się problematyką bezpieczeństwa (w tym przepisami prawa obowiązującego w tym obszarze), funkcjonariusza publicznego,

− podtrzymywania etosu zawodu urzędnika, funkcjonariusza publicznego,

− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej urzędnika, funkcjonariusza publicznego oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne konwersatorium - warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie 60 % prawidłowych odpowiedzi z testu końcowego.

Ocena uzyskana z testu końcowego równoznaczna jest z oceną z zaliczenia, przy czym uzyskanie ponad 75% punktów za realizację zadań e-learningowych podnosi pozytywną ocenę końcową o 0,5 stopnia.

W zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej zastrzega się możliwość przeprowadzenia egzaminu końcowego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Teszner
Prowadzący grup: Krzysztof Teszner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.