Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-N2-1YSEM
Kod Erasmus / ISCED: 05.002 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika niestac.
Moduł dyplomowy - niestac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Treści programowe realizowane w trakcie seminarium są zróżnicowane w zależności od zainteresowań badawczych. Wymagania stawiane publikacji naukowej (pracy dyplomowej) – struktura, język, zawartość merytoryczna, strona formalna i etyczna pracy. Dobór i wykorzystanie źródeł. Przypisy bibliograficzne. Przygotowanie i analiza indywidualnych metodologicznych koncepcji badawczych. Opracowanie narzędzi badawczych i przygotowanie do badań terenowych. Przygotowanie i analiza rozdziału teoretycznego, zawierającego prezentację badanej problematyki w świetle literatury przedmiotu. Charakterystyka wyników własnych badań w kontekście problemów badawczych. Przygotowanie empirycznej części pracy zawierającej charakterystykę terenu badań, badanej próby, instytucji, dyskusję wyników analizy danych, wnioski z badań oraz aneksy. Przygotowywanie wniosków z badań i formułowanie wypowiedzi na temat realizacji celów teoretycznych (poznawczych). Przygotowanie projektów, programów, propozycji konkretnych działań w odpowiedzi na cel praktyczny własnych badań. Przygotowanie i przedstawienie do oceny pierwszej wersji pracy magisterskiej. Poprawianie i przygotowanie ostatecznej wersji pracy.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Pełny opis:

Kierunek: pedagogika

Profil studiów: ogólnoakademicki

ECTS: 13

Język przedmiotu: polski

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z pedagogiki oraz metodologii prowadzenia badań społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 100h (50 h na I roku + 50h na II

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Przewiduje się następujące rodzaje prac magisterskich:

- empiryczne badania jakościowe lub ilościowe realizowane w terenie;

- badania jakościowe realizowane na podstawie studiowania literatury naukowej, dokumentów, źródeł (praca badawcza z określeniem celów, problemów, hipotez, metod analizy danych, itp.) – rozdział metodologiczny jest konieczny, choć jego struktura jest swoista i nie musi odpowiadać strukturze typowej pracy badawczej o charakterze ilościowym.

Zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej przez Radę Wydziału powinno nastąpić nie później, niż z dniem rozpoczęcia ostatniego semestru danego cyklu kształcenia.

Literatura:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Tłum. W. Betkiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin, N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010). Metody badań jakościowych, Tom 1, Tom 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Denzin, N.K., Lincoln, Y.S. (red.). (2010). Metody badań jakościowych, t. 1 i 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Flick, U. (2012). Projektowanie badania jakościowego. Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Konarzewski, K. (2000). Jak uprawiać badania oświatowe: metodologia praktyczna. Warszawa: WSiP.

Krajewska A. (2001). Statystyka dla pedagogów: wybrane zagadnienia. Białystok: Trans Humana.

Krajewska A. (2010). Badania ilościowe w pedagogice – podstawowe właściwości i koncepcja badań, (w:) A. Krajewska (red.) Przemiany w kształceniu pedagogów, Olecko.

Kruger, H. H. (2005). Wprowadzenie w teorie i metody badawcze nauk o wychowaniu. Tł. D. Sztobryn. Gdańsk: GWP.

Kubinowski, D. (2011). Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Łobocki M. (1999). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych, Warszawa.

Łobocki M. (2000). Metody i techniki badań pedagogicznych, Warszawa.

Miles M. B, Huberman A. M. (2000). Analiza danych jakościowych. tłum. S. Zabielski, Białystok: Trans Humana.

Palka S. (2018). Wiązanie podejść metodologicznych w pedagogice teoretyczno-praktycznej. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Palka, S. (2006). Metodologia. Badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: GWP.

Pilch T., Bauman T. (2001). Zasady badan pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Żak.

Rubacha, K. (2008). Metodologia badań nad edukacją. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Silverman D. (2012). Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

oraz literatura polecana przez Osobę prowadzącą seminarium.

Efekty uczenia się:

a) Student posiada wiedzę na temat specyfiki przedmiotowej i metodologicznej pedagogiki, zna orientacje badawcze, strategie i metody badań w naukach społecznych i humanistycznych – ocena aktywności studenta w czasie dyskusji na zajęciach, ocena referatów metodologicznych, ocena rozdziału metodologicznego pracy magisterskiej.

b) Student posiada umiejętności badawcze, formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i narzędzia badawcze, opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań w wybranej subdyscyplinie pedagogicznej – ocena aktywności studenta w czasie dyskusji na zajęciach, ocena referatów metodologicznych, ocena rozdziału metodologicznego pracy magisterskiej

c) Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, odczuwa potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności badania i analizowania problemów pedagogicznych – aktywność studenta na zajęciach, ocena referatów, dyskusja.

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę

Do zaliczenia po pierwszym roku wymagane są:

• Obecność oraz aktywność na seminariach,

• Wybór tematu pracy dyplomowej,

• Opracowanie struktury pracy dyplomowej (spis treści),

• Opracowanie przynajmniej struktury rozdziału teoretycznego,

• Opracowanie części metodologicznej pracy,

• Przygotowania narzędzia badawczego (o ile potrzeba).

Do zaliczenia po drugim roku wymagane są:

• Obecność oraz aktywność na seminariach,

• Opracowanie ostatecznej wersji pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 50 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Wioleta Danilewicz, Joanna Dąbrowska, Andrei Harbatski, Łukasz Kalisz, Karol Konaszewski, Marta Kowalczuk-Walędziak, Elwira Kryńska, Andrzej Proniewski, Krzysztof Sawicki
Prowadzący grup: Katarzyna Borawska-Kalbarczyk, Wioleta Danilewicz, Joanna Dąbrowska, Andrei Harbatski, Łukasz Kalisz, Karol Konaszewski, Elwira Kryńska, Andrzej Proniewski, Krzysztof Sawicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)