Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika rodziny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-ON1-2PRO
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pedagogika rodziny
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 1st. POW niestac.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

specjalnościowe

Założenia (opisowo):

- uzyskanie przez studentów wiedzy dotyczącej współczesnej rodziny,

- ukazanie przemian zachodzących w strukturze i funkcjonowaniu rodziny,

- rozbudzanie zainteresowań problematyką dotyczącą rodziny,

- wdrażanie do samodzielnego studiowania literatury z zakresu obszarów zainteresowań przedmiotu Pedagogika rodziny.


Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali

Skrócony opis:

Profil studiów - ogólnoakademicki.

Forma studiów - niestacjonarne.

Rodzaj przedmiotu - specjalnościowy.

Dziedzina i dyscyplina nauki - nauki społeczne.

Rok studiów/semestr - rok II, semestr IV.

Podstawą do realizacji przedmiotu: Pedagogika rodziny jest wiedza dotycząca środowiska rodzinnego, środowiska wychowawczego oraz przemian jakie zachodzą we współczesnej rodzinie.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: wykład 8

Metody dydaktyczne:

wykład: wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, konsultacje.

Punkty ECTS: 3

Pełny opis:

1. Przedmiot, zadania, funkcje pedagogik irodziny.

2. Podstawowe pojęcia. Rodzina - funkcje rodziny. Przemiany rodziny i jej funkcji.

3. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego.

4. Rodzina dysfunkcyjna - pojęcie, typologia.

5. Sieroctwo jako skutek zaburzeń prawidłowego funckcjonowania rodziny.

6. Dom rodzinny, dzieciństwo. Dzieciństwo zagrożone.

7. Metody poznawania rodziny.

8. Rządowe i pozarządowe formy pomocy dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym.

Literatura:

1. M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz (red.): Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Toruń 2010.

2. W. Danilewicz (red.), Oblicza współczesności w perspektywie pedagogiki społecznej, Warszawa 2009.

3. T. Sosnowski, Ojciec we współczesnej rodzinie. Kontekst pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2011.

4. T. Pilch, T. Sosnowski, Zagrożenia człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

5. M. Sobecki, W. Danilewicz, T. Sosnowski, Szkoła – Kultura – Tożsamość. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

6. W. Danilewicz, M. Sobecki, T. Sosnowski, Środowisko – Zasoby- Profesjonalizacja. Pedagogika społeczna wobec zmian przestrzeni życia społecznego, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2013.

7. W. Danilewicz, Rodzina ponad granicami : transnarodowe doświadczenia wspólnoty rodzinnej, Białystok 2010.

8. W. Danilewicz, J. Izdebska, B. Krzesińska-Żach, Pomoc dziecku i rodzinie w środowisku lokalnym, Białystok 1995.

9. W. Danilewicz, W. Theiss (red.), Pedagogika społeczna wobec zagrożeń człowieka i idei sprawiedliwości społecznej, Warszawa 2014.

10. S. Kawula, J. Brągiel, A. W. Janke, Pedagogika rodziny. Obszary i panorama problematyki, Toruń 2007.

11. D. Kornas- Biela (red.), Oblicza ojcostwa, Lublin 2001.

12. A. Kwak, Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT, 2014.

13. W. Muszyński, E. Sikora (red.), Małżeństwo i rodzina w ponowoczesności. Szanse – zagrożenia – patologie, Toruń 2008.

14. M. Sikorska (red.): Być rodzicem we współczesnej Polsce. Nowe wzory w konfrontacji z rzeczywistością, Warszawa 2009.

15. K. Slany (red.), Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej, Kraków 2013.

16. T. Sołtysiak, M. Gołembowska (red.), Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin, Włocławek 2007.

17. B. Krzesińska-Żach, Pedagogika rodziny. Przewodnik do ćwiczeń, Białystok 2007.

18. J. Żebrowski (red.), Rodzina polska na przełomie wieków, Gdańsk 2001

Efekty uczenia się:

K_W06 – Student ma podstawową wiedzę o rodzajach więzi społecznych i o rządzących nimi prawidłowościach. Posiada podstawową wiedzę dotyczącą rodzajów więzi zachodzących we współczesnej rodzinie i determinujących je uwarunkowaniach.

K_W10 – Student ma podstawową, uporządkowaną wiedzę o różnych środowiskach wychowawczych, ich specyfice i procesach w nich zachodzących. Student definiuje pojęcia dotyczące rodziny, dziecka, dzieciństwa, rozumie specyfikę funkcjonowania współczesnej rodziny, klasyfikuje i zna metody pracy z rodziną.

K_U01 – Student potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej. Potrafi dokonać obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych dotyczących współczesnej rodziny; analizuje ich powiązania z różnymi obszarami działalności pedagogicznej.

K_K02 - docenia znaczenie nauk pedagogicznych dla utrzymania i rozwoju prawidłowych więzi w środowiskach społecznych i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań zawodowych. Docenia znaczenie nauk pedagogicznych w funkcjonowaniu rodziny we współczesnym świecie oraz w relacji ze środowiskiem społecznym i odnosi zdobytą wiedzę do projektowania działań na rzecz rodziny.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin z przedmiotu: Pedagogika rodziny jest w formie pisemnej i obejmuje treści realizowane zgodnie z sylabusem. Na egzaminie dodatkowo wymagana jest znajomość treści jednej wybranej przez Studenta książki zaproponowanej na pierwszym wykładzie jako literatura dodatkowa.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kasprzak
Prowadzący grup: Tomasz Kasprzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wioleta Danilewicz
Prowadzący grup: Wioleta Danilewicz, Tomasz Śliwowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)