Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Edukacja polonistyczna z metodyką

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-PIWS1-3EPM
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja polonistyczna z metodyką
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. PIW stac. sem. zimowy
Moduł specjalnościowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wskazana wiedza z zakresu nauki o języku i języka polskiego (na poziomie szkoły średniej), psychopedagogicznych podstaw edukacji, psychologii rozwojowej, pedagogiki wczesnoszkolnej

Skrócony opis:

Profil studiów Ogólnoakademicki

Forma studiów stacjonarne

Kod przedmiotu 380-PIWS1-3EPM

Język przedmiotu Język polski

Rodzaj przedmiotu Przedmiot specjalnościowy M_5

Dziedzina i dyscyplina nauki nauki społeczne, pedagogika

Rok studiów /semestr drugi rok/czwarty semestr

Wymagania wstępne (tzw. sekwencyjny system zajęć i egzaminów)

Wskazana wiedza z zakresu nauki o języku i języka polskiego (na poziomie szkoły średniej), psychopedagogicznych podstaw edukacji, psychologii rozwojowej, pedagogiki wczesnoszkolnej

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zaję 20 godzin wykładu i 30 godzin ćwiczeń

Pełny opis:

Założeniem przedmiotu jest opanowanie przez Studentów treści niezbędnych do prowadzenia zajęć z edukacji polonistycznej i klasach I-III, a dotyczących: wspomagania rozwoju mowy i umiejętności słuchania i wypowiadania się; kultury języka; metodyki nauki czytania i pisania; kształtowania elementarnych umiejętności wypowiadania się na piśmie; rozwijania kompetencji, zainteresowań i nawyków czytelniczych; stymulowania ekspresji werbalnej i teatralnej dziecka - będących podstawą konstruowania wiedzy, umiejętności oraz kompetencji językowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Dobrowolska D. Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym. Podręcznik dla studentów i początkujących nauczycieli (2015

Czelakowska D. Metodyka edukacji polonistycznej w wieku wczesnoszkolnym (2010)

Filipiak E. Konteksty rozwoju aktywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym (2002)

Filipiak E.: Aktywność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym (1996)

Literatura uzupełniająca:

Dagiel M.(2011) Pozwólmy dzieciom bawić się słowami. Z doświadczeń językowych trzecioklasistów, CKE, Warszawa.

Tanajewska, A. (2015) Metodyka nauczania gramatyki z elementami wiedzy o języku Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia

Czelakowska D. (2005), Stymulacja kreatywności językowej dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków.

Szefler E.(2003) Kompetencje czytelnicze uczniów w młodszym wieku szkolnym, t. 1, 2, Wyd. Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz.

Nowicka M. (2000), Sprawność komunikacyjna dzieci w interakcjach szkolnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.

Pomirska Z. (2011) Wokół czytania. Proces czytania i jego zaburzenia oraz drogi do efektywnego czytania,

Jurek A. (2012) Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów, Wyd. Harmonia Universalis, Gdańsk

Efekty uczenia się:

1. Student wykazuje się wiedzą merytoryczną i metodyczną niezbędną do planowania działalności w obszarze edukacji polonistycznej - K_W09

K_W16

2. Student planuje pracę nauczyciela i uczniów w wybranych obszarach edukacji językowej i polonistycznej - K_U02

K_U10

3. Student rozumie potrzebę dokształcania się i doskonalenia umiejętności w

trakcie realizowania zadań z zakresu edukacji polonistycznej - K_K01

K_K08

Metody i kryteria oceniania:

wykład, warsztaty grupowe, dyskusja, ćwiczenia

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę, egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)