Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca korekcyjno-kompensacyjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-PIWS1-3GOK
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praca korekcyjno-kompensacyjna
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok 1st. PIW stac. sem. zimowy
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia obejmują problematykę dotyczącą specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się uczniów w młodszym wieku szkolnym, zaburzeń rozwojowych będących przyczyną trudności i niepowodzeń szkolnych oraz ich symptomów, zasad postępowania pedagogiczno-terapeutycznego w toku zajęć korekcyjno- kompensacyjnych; konstruowania i realizacji programów terapeutycznych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się; projektowania i organizacji zajęć korekcyjno- kompensacyjnych.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Organizacja pomocy dzieciom z trudnościami w uczeniu się. Identyfikowanie trudności szkolnych. Istota specyficznych trudności w uczeniu się-dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia. Istota pracy korekcyjnej i kompensacyjnej z dzieckiem młodszym w wieku szkolnym przejawiającym specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się. Zasady terapii pedagogicznej stosowane na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Organizacyjne i terapeutyczne zasady planowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Indywidualizacja pracy z dzieckiem. Metodyczne postępowanie przy realizacji celów edukacyjnych i terapeutycznych.

Pełny opis:

Wykład (15 godzin):

Teoretyczne podstawy terapii pedagogicznej. Organizacja pomocy dzieciom z trudnościami w uczeniu się. Istota pracy korekcyjnej i kompensacyjnej z dzieckiem młodszym w wieku szkolnym przejawiającym specyficzne i niespecyficzne trudności w uczeniu się. Zasady planowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Metody terapeutyczne w pracy z uczniem. Indywidualizacja pracy z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.

Ćwiczenia (15 godzin):

Zasady terapii pedagogicznej stosowane na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych. Identyfikowanie specyficznych (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia) i niespecyficznych trudności w uczeniu się uczniów klas 1-3. Metodyczne postępowanie przy realizacji celów edukacyjnych i terapeutycznych. Planowanie zajęć, konstruowanie scenariusza zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych ucznia. Dobór środków dydaktycznych do celów edukacyjnych i terapeutycznych.

- studia stacjonarne - 5 semestr;

- 4 punkty ECTS;

- nakład pracy studenta:

a) zajęcia zorganizowane z udziałem nauczyciela - 30 godzin

b) przygotowanie do zaliczenia - 40 godzin

c) konsultacje- 5 godzin

d) praca samodzielna studenta - 25 godzin

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bogdanowicz M., Borkowska A., Model rozpoznawania specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. w: Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Cz I, MEN, Warszawa 2010.Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Lublin 1994. Czajkowska I., Herda K.; Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole. WSiP - Wyd. 4. Warszawa 2001.Górniewicz E.; Pedagogiczna diagnoza specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu. Toruń 1994.Górniewicz E.; Trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000Gruszczyk- Kolczyńska E.; Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. WSiP, Warszawa 1994.Kaja B.; Zarys terapii dziecka, WSP, Bydgoszcz 2001.Oszwa U., Psychologia trudności arytmetycznych u dzieci. Kraków 2008Skorek E.M. (red.), Terapia pedagogiczna, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls", Kraków 2005.Literatura uzupełniająca:Grabałowska, K., Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu : poradnik metodyczny do terapii dzieci dyslektycznych. Dom Organizatora, .Toruń 2005: Skibińska, H., Praca korekcyjno-kompensacyjna z dziećmi z trudnościami w pisaniu i czytaniu: materiały pomocnicze dla nauczycieli i studentów nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego.: Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2001.Zakrzewska B. , Trudności w czytaniu i pisaniu: modele ćwiczeń. WSIP, Warszawa 1996

Efekty uczenia się:

W efekcie kształcenia student:

- zna podstawową terminologię z zakresu terapii pedagogicznej i metodyki pracy korekcyjno- kompensacyjnej;

- posiada podstawową wiedzę na temat zaburzeń rozwojowych będących przyczyną trudności w uczeniu się uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz wiedzę na temat metod pracy korekcyjno- kompensacyjnej z dzieckiem ze specyficznymi i niespecyficznymi trudnościami w uczeniu się;

- potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki w celu dokonania analizy trudności w uczeniu się uczniów w młodszym wieku szkolnym oraz ustalenia ich przyczyn;

- potrafi na podstawie symptomów zinterpretować rodzaj trudności w uczeniu się uczniów klas 1-3.

- potrafi dokonać analizy strategii działań praktycznych w odniesieniu do różnych kontekstów działalności pedagogicznej;

- potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi w celu projektowania strategii działań terapeutycznych i edukacyjnych na zajęciach korekcyjno- kompensacyjnych;

- potrafi uwzględnić metody pracy terapeutycznej adekwatnie do możliwości psychofizycznych dziecka w młodszym wieku szkolnym oraz specyfiki przejawianych trudności w uczeniu się;

- jest przygotowany do aktywnego realizowania działań pedagogicznych mających na celu pracę korekcyjno-kompensacyjną z dzieckiem z trudnościami w uczeniu się, a także jest zdolny do porozumiewania się z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w danej dziedzinie;

- odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne. Wykazuje się aktywnością i zaangażowaniem w przygotowywaniu się do zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Metody:

wykład, warsztaty grupowe, metoda ćwiczeniowa, problemowa, metoda projektu, dyskusja, metody aktywizujące

Zaliczenie na ocenę. Podstawą zaliczenia przedmiotu jest obecność na zajęciach (90%), wykonanie zadań samodzielnie i w grupie wynikających z omawianej tematyki, uzyskanie min. 51% punktów z kolokwium zaliczeniowego (z wykorzystaniem platformy Blackboard).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)