Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie uniwersalne - identyfikacja potrzeb osób z niepełnosprawnością

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS1-1JAJ Kod Erasmus / ISCED: 05.001 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie uniwersalne - identyfikacja potrzeb osób z niepełnosprawnością
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 1st. RES stac. sem. letni
Moduł kierunkowy - stac. I stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wprowadzenie w problematykę szeroko rozumianej dostępności przestrzeni edukacyjnej i społecznej, barier fizycznych i społecznych oraz wynikających z nich zróżnicowanych potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: Nauki społeczne - Pedagogika

Rok studiów/semestr: I rok/ 2 semestr

Wymagania wstępne:

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

5 godz. – wykłady;

10 godz. - ćwiczenia

Metody dydaktyczne: wykład, dyskusja, prezentacja multimedialna, metoda ćwiczeniowa, metoda symulacyjna

Punkty ECTS: 1 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaje aktywności:

Udział w wykładach - 5h

Udział w ćwiczeniach - 10h

Udział w konsultacjach związanych z zajęciami – 2h

Przygotowanie do ćwiczeń - 4h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej z ćwiczeń – 4h

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu - 5h

Razem: 30h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela - 17h (0,6 pkt ECTS)

- o charakterze praktycznym - 13h (0,4 pkt ECTS)

Literatura:

Literatura podstawowa:

•Błaszak M., Przybylski Ł., Rzeczy są dla ludzi. Niepełnosprawność i idea uniwersalnego projektowania. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010.

•Binczycka-Anholcer M. Zagrożenia zdrowotne, społeczne i socjalne osób niepełnosprawnych i ich implikacje. W: J. Lewandowski, J. Lecewicz-Bartoszewska (red.), Ergonomia niepełnosprawnym. Jakość życia. Łódź: Wyd. Politechniki Łódzkiej; 2001: 18–27.

•Chrzanowska I., Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2015.

•Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych. Opracowanie w tekście łatwym do czytania. PSOUU, Warszawa, www.psouu.org.pl.

•Kowalski K., Włącznik – projektowania bez barier. Fundacja Integracja. Warszawa www.integracja.org/wlacznik

•Osoby niewidome i słabowidzące w przestrzeni publicznej – zalecenia, przepisy, dobre praktyki. PZN, Warszawa 2009.

•Udział osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, kulturalnym oraz politycznym. Socius 2009, 3.

•Wysocki M. Projektowanie uniwersalne – równość praw poprzez dostępność. [w:] Rzecznik Praw Obywatelskich, Najważniejsze wyzwania po ratyfikacji przez Polskę Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych, Warszawa 2012.

Literatura uzupełniająca:

•Abramowska B. (red.) Włączanie osób ze znacznym i głębokim stopniem upośledzenia umysłowego. Inclusion Europe, Tłum. L. Czarkowska, Warszawa 2004.

•Becker- Pestka D, Kubiński G., Łojko M. Różne obszary wykluczenia społecznego w Polsce. Wybrane zagadnienia . Exante Wrocław 2017.

•Garbat M. Środowisko fizyczne i społeczne osób niepełnosprawnych. Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2003;1, 18–33.

•Kowal E. Problemy życia społecznego osób niepełnosprawnych. W: H. Ochonczenko, M.A. Paszkowicz (red.), Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. Oficyna Wyd.”Impuls”, Kraków; 2006.

•Małachowska G., Tarwacki M. Dostępne przedszkole, dostępna szkoła – co to znaczy? [w:] I. Chrzanowska, G. Szumski: Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Seria naukowa, TOM 7, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2019.

•Śmiechowska-Petrovskij E. Podręczniki dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W: E. Śmiechowska-Petrovskij, E. Kwiatkowska, Dzieci z trudnościami poznawczymi i emocjonalnymi w młodszym wieku szkolnym . Terapia i

•Zemło M. Sakowicz-Boboryko A, Bilewicz M, Dziekońska M, Otapowicz D, Szada-Boryszkowska J. W kierunku inkluzji społecznej. Potzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok, Wyd. Naukowe Katedra, Białystok-Gdańsk, 2018.

Efekty uczenia się:

KA6-WG5 - ma podstawową wiedzę na temat możliwości i ograniczeń w zakresie funkcjonowania osób o zróżnicowanych potrzebach zarówno w aspekcie biologicznym, jak i psychologicznym oraz społecznym;

KA6_UW2 - potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów związanych z dostępnością przestrzeni edukacyjnej i społecznej w odniesieniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością;

KA6_KO1 - ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku edukacyjnym i społecznym; jest świadomy obecności barier fizycznych i społecznych w kontekście marginalizacji i wykluczenia społecznego, ograniczenia podmiotowości, autonomii i niezależności życiowej osób ze szczególnymi potrzebami.

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę w formie pisemnej

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Otapowicz
Prowadzący grup: Dorota Otapowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.