Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura języka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-1IAR
Kod Erasmus / ISCED: 05.7 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kultura języka
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok SPC SJ sem.letni
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot pozwala wykorzystać zajęcia z emisji głosu do dalszej pracy nad słowną ekspresją, m.in. publiczną. Interpretacja utworu literackiego, zasady pracy nad tym tekstem, rozpoznawanie komunikatu spójnego, rola mowy niewerbalnej, doskonalenie sprawności artykulacyjnej to umiejętności, które student posiądzie podczas ćwiczeń. Dodatkowo pozna zasady skutecznego porozumiewania się, niezwykle istotne jako narzędzie w pracy z grupą.

Pełny opis:

Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku

Nazwa kierunku studiów Pedagogika.

Poziom kształcenia Studia pierwszego stopnia,

Profil studiów Ogólnoakademicki,

Forma studiów Stacjonarne

Kod przedmiotu 380-RS5-1IAR

Język przedmiotu polski.

Rodzaj przedmiotu Status przedmiotu – obowiązkowy

Rok studiów /semestr III rok, semestr VI

Liczba godzin zajęć dydaktycznych : 15 godzin konwersatorium

Punkty ECTS: 1 punkt

Bilans nakładu pracy studenta : Rodzaje aktywności

-udział w ćwiczeniach 15 h

- przygotowanie do prezentacji zaliczeniowych 7 h

-konsultacje 3 h

Wskaźniki ilościowe: Nakład pracy studenta związany z zajęciami: -wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela -18 h

-o charakterze praktycznym 7 h

Literatura:

G.Back, Wyższa szkoła skutecznej retoryki, Gliwice 2010

J. Krzyżanowski, Sztuka słowa, Warszawa 1984 K.

Bredemeier, Sekrety retoryki, Gliwice 2008

B. Ciecierska-Zajdel, Trening głosu.Praktyczny kurs dobrego mówienia,Warszawa 2012

W. Sierpiński, Poradnik młodego recytatora, Warszawa2004

B. Wieczorkiewicz, Sztuka mówienia, Warszawa 1985

B. Toczyska, Elementarne ćwiczenia dykcji, Gdańsk 2004

B. Toczyska, Dotkliwa artykulacja, Gdańsk 2011

R.Pawłowski red.,Made In Poland, Kraków2002

www.recytacja.art.plkształcenia

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył przedmiot:

KA7_WG11 - Posiada merytoryczną i metodyczną wiedzę o kształtowaniu emisji głosu ucznia

KA7_WK2 - Posiada wiedzę z zakresu kultury języka

KA7_WK3 - Zna zasady efektywnego posługiwania się narządem głosu

KA7_UK1 - Ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi komunikować się z użyciem języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie pedagogiki specjalnej, jak i osobami pochodzącymi z różnych środowisk

KA7_UK2 - Potrafi komunikować się w sposób spełniający wymagania norm językowych

KA7_KR4 - Charakteryzuje się poszanowaniem kultury języka

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne oraz ogólna forma zaliczenia przedmiotu

Prezentacje, konsultacje, warsztaty grupowe, sceny improwizowane.

Formy zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na ocenę na podstawie ocen poszczególnych zadań w czasie trwania ćwiczeń-zaliczanie ciągłe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Chomczyk
Prowadzący grup: Paweł Chomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Chomczyk
Prowadzący grup: Paweł Chomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Kulawik, Wersyfikacja i stylistyka w technice aktorskiej, PWST im. Ludwika Solskiego, Kraków 2005

S. Book, Podręcznik dla aktorów. Technika Improwizacji dla profesjonalnych aktorów filmowych, teatralnych i telewizyjnych, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2007.

M.A. Czechow, O technice aktora, Arche, Kraków 2000.

wybrane utwory dramatyczne prozą współczesną (np. J.Głowacki „Czwarta siostra”, P.Zelenka „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie”)

wybrane utwory wierszem klasycznym (np. A. Fredro „Śluby panieńskie”, A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Kulawik, Wersyfikacja i stylistyka w technice aktorskiej, PWST im. Ludwika Solskiego, Kraków 2005

S. Book, Podręcznik dla aktorów. Technika Improwizacji dla profesjonalnych aktorów filmowych, teatralnych i telewizyjnych, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2007.

M.A. Czechow, O technice aktora, Arche, Kraków 2000.

wybrane utwory dramatyczne prozą współczesną (np. J.Głowacki „Czwarta siostra”, P.Zelenka „Opowieści o zwyczajnym szaleństwie”)

wybrane utwory wierszem klasycznym (np. A. Fredro „Śluby panieńskie”, A. Mickiewicz „Pan Tadeusz”)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)