Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka pracy w grupie zróżnicowanej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-RS5-3JDM Kod Erasmus / ISCED: 05.0 / (0110) Pedagogika
Nazwa przedmiotu: Metodyka pracy w grupie zróżnicowanej
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 3 rok SPC SJ sem. zimowy
Przedmioty obowiązkowe - stac. jednolite kier. Ped. Spec.
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Forma studiów: studia stacjonarne

Status przedmiotu: specjalnościowy

Rok studiów /semestr: 3 rok, semestr V

Wymagania wstępne:

Przedmioty wprowadzające, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu to przedmioty z modułu obejmującego przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład - 15 godzin

Ćwiczenia - 15 godzin

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Udział w konsultacjach – 10 godz.

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń i wykładów) – 15 godz.

Przygotowanie prezentacji – 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 45 godz. -1,5 ECTS

o charakterze praktycznym: 45 godz. – 1,5 ECTS

Literatura:

• Al-Khamisy D., Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, Wyd. APS, Warszawa 2013.

• Bernard H. S., MacKenzie K. R., Podstawy terapii grupowej, GWP, Gdańsk 2000.

• Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.

• Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Przewodnik: Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? MEN, Warszawa 2010.

• Flis, R., Specyfika postępowania z uczniami w klasach integracyjnych, IBnD.

• Florek A., Dziecko w grupie. Wyd. Pedagog, Warszawa 2010

• Głodkowska, J. (red.) Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyd. APS, Warszawa 2010.

• Głodkowska, J. (red.) Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych, PWN, Warszawa 2017.

• Głodkowska, J. (red.) Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa 2011.

• Głodkowska, J., Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. PWN, Warszawa 2017.

• Kozak, A., Proces grupowy: poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010.

• Kruszewski K. Przykłady modeli uczenia się i nauczania, WSiP, Warszawa 1999.

• Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, PWN, Warszawa 2004.

• Kujawiński J., Indywidualizowane nauczanie problemowo-grupowe w szkole podstawowej, Wyd. UAM, Poznań, 1978.

• Kuźma J., Morbitzer J. (red.), Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005.

• Lewowicki T., Indywidualizacja kształcenia : dydaktyka różnicowa, PWN, Warszawa 1977.

• Pawlik, J., Psychoterapia analityczna. Procesy i zjawiska grupowe. ENETEIA, Warszawa 2008.

• Preuss-Kuchta L., Indywidualizacja w praktyce dydaktycznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 1996.

• Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów. Burza mózgów i inne techniki w edukacji. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2000.

• Reid J, Forrestal P, Cook J; Uczenie się w małych grupach w klasie, WSiP, Warszawa 1996.

• Rozporządzenia MEN z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, (opublikowane w Dz. U. Nr 4, poz. 17 w dn. 15 stycznia 2009 r.), załączniki: 2, 3, 4.

• Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie z dn. 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1046) oraz z dn. 17 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 1491).

• Sajdak A., Indywidualizacja w nauczaniu [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.2, G-Ł / red. Ewa Różycka, Wyd. Żak, Warszawa 2003.

• Sipowicz, K., Pietras, T., Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej/włączającej. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2017.

• Szumski G., Firkowska-Mankiewicz A., Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010.

• Więckowski R., Nauczanie zróżnicowane, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975.

• Zińczuk M., Popławska A., Komunikacja „w grupie” i „z grupą”- ujęcie dydaktyczne, [w:] Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne, Z. Nęcki, K. Błaszczyk, R. Uździcki (red.), wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.

• Zińczuk M., Karpińska A., Indywidualizacja procesu nauczania – teoretyczno-dydaktyczne ujęcie problemu [w:] Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja – uzdolnienia – refleksja nauczyciela, E. Skrzetuska (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2011.

Efekty uczenia się:

W_01 Posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu organizacji i metodyki kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie włączającym i integracyjnym, w szczególności modeli współpracy pedagogów specjalnych z nauczycielami, specjalistami i rodzicami oraz modeli indywidualizacji lekcji, efektywnych strategii nauczania i uniwersalnego projektowania zajęć (KA7_WG9)

U_01 Potrafi komunikować się w sposób dostosowany do specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów i stosować metody wspomagające komunikowanie się (KA7_UK3)

U_02 Potrafi prowadzić zajęcia w grupie zróżnicowanej, indywidualizować zadania i dostosowywać metody i treści do potrzeb i możliwości uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, z uwzględnieniem uczniów szczególnie uzdolnionych) oraz wykorzystywać zasady i metody uniwersalnego i indywidualnego projektowania zajęć (KA7_UO2)

U_03 Ma rozwiniętą umiejętność dostosowywania się do specyfiki funkcjonowania uczniów i wdrażania efektywnych programów zwiększających ich umiejętności poznawcze i kompetencje społeczne oraz programów poprawiających integrację rówieśniczą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (KA7_UO4)

K_01 Jest przekonany o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań pedagogicznych w środowisku społecznym; promowanie praw dziecka, ucznia i osób dorosłych z niepełnosprawnością oraz włączenia społecznego, jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w realizacji indywidualnych i zespołowych zadań profesjonalnych wynikających z roli nauczyciela (KA7_KO1)

Metody i kryteria oceniania:

Metody: dyskusja, praca z tekstem, wykład, metoda projektów

Zaliczenie na ocenę na podstawie: frekwencji (obecność obowiązkowa, dopuszcza się nieusprawiedliwioną nieobecność bez konieczności zaliczania na konsultacjach w wymiarze 2 godzin), testu, aktywności na zajęciach, zaliczenia zadań indywidualnych i grupowych.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Zińczuk
Prowadzący grup: Monika Zińczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Forma studiów: studia stacjonarne

Status przedmiotu: specjalnościowy

Rok studiów /semestr: 3 rok, semestr V

Wymagania wstępne:

Przedmioty wprowadzające, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu to przedmioty z modułu obejmującego przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład - 15 godzin

Ćwiczenia - 15 godzin

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Udział w konsultacjach – 10 godz.

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń i wykładów) – 15 godz.

Przygotowanie prezentacji – 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 45 godz. -1,5 ECTS

o charakterze praktycznym: 45 godz. – 1,5 ECTS

Literatura:

• Al-Khamisy D., Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, Wyd. APS, Warszawa 2013.

• Bernard H. S., MacKenzie K. R., Podstawy terapii grupowej, GWP, Gdańsk 2000.

• Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.

• Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Przewodnik: Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? MEN, Warszawa 2010.

• Flis, R., Specyfika postępowania z uczniami w klasach integracyjnych, IBnD.

• Florek A., Dziecko w grupie. Wyd. Pedagog, Warszawa 2010

• Głodkowska, J. (red.) Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyd. APS, Warszawa 2010.

• Głodkowska, J. (red.) Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych, PWN, Warszawa 2017.

• Głodkowska, J. (red.) Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa 2011.

• Głodkowska, J., Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. PWN, Warszawa 2017.

• Kozak, A., Proces grupowy: poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010.

• Kruszewski K. Przykłady modeli uczenia się i nauczania, WSiP, Warszawa 1999.

• Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, PWN, Warszawa 2004.

• Kujawiński J., Indywidualizowane nauczanie problemowo-grupowe w szkole podstawowej, Wyd. UAM, Poznań, 1978.

• Kuźma J., Morbitzer J. (red.), Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005.

• Lewowicki T., Indywidualizacja kształcenia : dydaktyka różnicowa, PWN, Warszawa 1977.

• Pawlik, J., Psychoterapia analityczna. Procesy i zjawiska grupowe. ENETEIA, Warszawa 2008.

• Preuss-Kuchta L., Indywidualizacja w praktyce dydaktycznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 1996.

• Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów. Burza mózgów i inne techniki w edukacji. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2000.

• Reid J, Forrestal P, Cook J; Uczenie się w małych grupach w klasie, WSiP, Warszawa 1996.

• Rozporządzenia MEN z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, (opublikowane w Dz. U. Nr 4, poz. 17 w dn. 15 stycznia 2009 r.), załączniki: 2, 3, 4.

• Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie z dn. 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1046) oraz z dn. 17 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 1491).

• Sajdak A., Indywidualizacja w nauczaniu [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.2, G-Ł / red. Ewa Różycka, Wyd. Żak, Warszawa 2003.

• Sipowicz, K., Pietras, T., Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej/włączającej. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2017.

• Szumski G., Firkowska-Mankiewicz A., Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010.

• Więckowski R., Nauczanie zróżnicowane, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975.

• Zińczuk M., Popławska A., Komunikacja „w grupie” i „z grupą”- ujęcie dydaktyczne, [w:] Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne, Z. Nęcki, K. Błaszczyk, R. Uździcki (red.), wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.

• Zińczuk M., Karpińska A., Indywidualizacja procesu nauczania – teoretyczno-dydaktyczne ujęcie problemu [w:] Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja – uzdolnienia – refleksja nauczyciela, E. Skrzetuska (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2011.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

Forma studiów: studia stacjonarne

Status przedmiotu: specjalnościowy

Rok studiów /semestr: 3 rok, semestr V

Wymagania wstępne:

Przedmioty wprowadzające, których wcześniejsze zaliczenie jest niezbędne do realizowania treści danego przedmiotu to przedmioty z modułu obejmującego przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć:

Wykład - 15 godzin

Ćwiczenia - 15 godzin

Punkty ECTS: 3

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach – 15 godz.

Udział w ćwiczeniach – 15 godz.

Udział w konsultacjach – 10 godz.

Przygotowanie do zajęć (ćwiczeń i wykładów) – 15 godz.

Przygotowanie prezentacji – 15 godz.

Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu – 10 godz.

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela: 45 godz. -1,5 ECTS

o charakterze praktycznym: 45 godz. – 1,5 ECTS

Literatura:

• Al-Khamisy D., Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym, Wyd. APS, Warszawa 2013.

• Bernard H. S., MacKenzie K. R., Podstawy terapii grupowej, GWP, Gdańsk 2000.

• Dryden G., Vos J., Rewolucja w uczeniu, Wyd. Zysk i S-ka, Poznań 2003.

• Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Przewodnik: Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? MEN, Warszawa 2010.

• Flis, R., Specyfika postępowania z uczniami w klasach integracyjnych, IBnD.

• Florek A., Dziecko w grupie. Wyd. Pedagog, Warszawa 2010

• Głodkowska, J. (red.) Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wyd. APS, Warszawa 2010.

• Głodkowska, J. (red.) Dydaktyka specjalna. Od systematyki do projektowania dydaktyk specjalistycznych, PWN, Warszawa 2017.

• Głodkowska, J. (red.) Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa 2011.

• Głodkowska, J., Dydaktyka specjalna. Od wzorca do interpretacji. PWN, Warszawa 2017.

• Kozak, A., Proces grupowy: poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2010.

• Kruszewski K. Przykłady modeli uczenia się i nauczania, WSiP, Warszawa 1999.

• Kruszewski K., Sztuka nauczania. Czynności nauczyciela, PWN, Warszawa 2004.

• Kujawiński J., Indywidualizowane nauczanie problemowo-grupowe w szkole podstawowej, Wyd. UAM, Poznań, 1978.

• Kuźma J., Morbitzer J. (red.), Edukacja - szkoła - nauczyciele : promowanie rozwoju dziecka, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2005.

• Lewowicki T., Indywidualizacja kształcenia : dydaktyka różnicowa, PWN, Warszawa 1977.

• Pawlik, J., Psychoterapia analityczna. Procesy i zjawiska grupowe. ENETEIA, Warszawa 2008.

• Preuss-Kuchta L., Indywidualizacja w praktyce dydaktycznej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Słupsku, Słupsk 1996.

• Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów. Burza mózgów i inne techniki w edukacji. Oficyna Wydawnicza G&P, Poznań 2000.

• Reid J, Forrestal P, Cook J; Uczenie się w małych grupach w klasie, WSiP, Warszawa 1996.

• Rozporządzenia MEN z dn. 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, (opublikowane w Dz. U. Nr 4, poz. 17 w dn. 15 stycznia 2009 r.), załączniki: 2, 3, 4.

• Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie z dn. 20 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 1046) oraz z dn. 17 listopada 2010 r. (Dz. U. Nr 228, poz. 1491).

• Sajdak A., Indywidualizacja w nauczaniu [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T.2, G-Ł / red. Ewa Różycka, Wyd. Żak, Warszawa 2003.

• Sipowicz, K., Pietras, T., Wprowadzenie do pedagogiki inkluzyjnej/włączającej. Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2017.

• Szumski G., Firkowska-Mankiewicz A., Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych, Wyd. APS, Warszawa 2010.

• Więckowski R., Nauczanie zróżnicowane, Nasza Księgarnia, Warszawa 1975.

• Zińczuk M., Popławska A., Komunikacja „w grupie” i „z grupą”- ujęcie dydaktyczne, [w:] Komunikacja i negocjacje a współdziałanie interpersonalne, Z. Nęcki, K. Błaszczyk, R. Uździcki (red.), wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009.

• Zińczuk M., Karpińska A., Indywidualizacja procesu nauczania – teoretyczno-dydaktyczne ujęcie problemu [w:] Problemy edukacji wczesnoszkolnej. Indywidualizacja – uzdolnienia – refleksja nauczyciela, E. Skrzetuska (red.), Wyd. UMCS, Lublin 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.