Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody badań jakościowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-S2-1YGKH Kod Erasmus / ISCED: 05.002 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody badań jakościowych
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 1 rok 2st. Pedagogika stac. sem.letni
Moduł metodologiczny - stac. II stop. Pedagogika
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Cele przedmiotu:

Zapoznanie studentów z założeniami i specyfiką badań jakościowych; z głównymi szkołami, strategiami i metodami badań jakościowych; z mapą stanowisk i podejść metodologicznych w badaniach jakościowych. Kształtowanie umiejętności badawczych studentów w zakresie projektowania, prowadzenia badań, analizy, interpretacji i prezentacji empirycznych danych jakościowych. Przygotowanie studentów do podejmowania indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie planowania i realizacji jakościowych projektów badawczych.

Treści przedmiotu:

Specyfika badań jakościowych; Standardy etyczne w badaniach jakościowych; Przegląd głównych szkół, orientacji badawczych, strategii i metod badań jakościowych; Mapa stanowisk i podejść metodologicznych w badaniach jakościowych; Sposoby pozyskiwania materiałów empirycznych; Projektowanie badań jakościowych; Analiza i interpretacja empirycznych danych jakościowych; Raportowanie wyników badań jakościowych.

Pełny opis:

Profil studiów: Ogólnoakademicki

Forma studiów: Stacjonarne

Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy, Moduł metodologiczny

Dziedzina i dyscyplina nauki: Pedagogika, metodologia badań społecznych

Rok studiów/semestr: rok/ II semestr

Wymagania wstępne: Przedmiot wprowadzający: Metodologia badań społecznych

Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć: 10 h wykładów + 15 h ćwiczeń

Punkty ECTS: 3 pkt

Bilans nakładu pracy studenta:

Udział w wykładach - 10h; Udział w ćwiczeniach - 15h; Przygotowanie do ćwiczeń (czytanie wskazanej literatury) - 10h; Przygotowanie projektu badawczego z uwzględnieniem wszystkich elementów badań jakościowych- 25h; Przygotowanie prezentacji na zaliczenie - 5h; Przygotowanie do zaliczenia wykładów - 10h

Wskaźniki ilościowe

Nakład pracy studenta związany z zajęciami

Udział w wykładach - 10h, Udział w ćwiczeniach - 15h (suma 25 h = ECTS 1pkt)

o charakterze praktycznym

Przygotowanie do ćwiczeń (czytanie wskazanej literatury) -10h, Przygotowanie projektu badawczego z uwzględnieniem wszystkich elementów badań jakościowych- 25h; Przygotowanie prezentacji na zaliczenie - 5h; Przygotowanie do zaliczenia wykładów - 10h (suma 50 h = ECTS 2 pkt).

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA

Charmaz K. (2013), Teoria ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, tłum. B. Komorowska, PWN, Warszawa.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.) (2010), Metody badań jakościowych, Tom 1, Tom 2, PWN, Warszawa.

Flick U. (2011), Jakość w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Flick, U. (2012), Projektowanie badania jakościowego, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Gibbs G. (2011), Analizowanie danych jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. M. Brzozowska-Brywczyńska, PWN, Warszawa.

Jemielniak D. (red.) (2012), Badania jakościowe. Metody i narzędzia, Tom 2, PWN, Warszawa.

Jemielniak D. (red.) (2012), Badania jakościowe. Podejścia i teorie, Tom 1, PWN, Warszawa.

Juszczyk, S. (2013). Badania jakościowe w naukach społecznych, UŚ, Katowice. (pdf dostępny u prowadzącego)

Kubinowski D. (2013), Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku. Idiomatyczność. Synergia. Emergencja, Makmed, Lublin.

Kubinowski, D. (2011), Jakościowe badania pedagogiczne. Filozofia-Metodyka-Ewaluacja, UMCS, Lublin.

Kunat, B. (2015), Pomiędzy sztuką a badaniem naukowym. Etnografia wizualna jako źródło wiedzy o rzeczywistości edukacyjnej,

Pogranicze. Studia Społeczne tom. 26, s.89-102.

Kunat, B.(2012), Doskonalenie warsztatu wywiadu narracyjnego – z doświadczeń młodego badacza, Rocznik Pedagogiczny Polskiej

Akademii Nauk, Komitetu Nauk Pedagogicznych nr 35, s. 263-273.

Kvale S. (2004), Inter Views. Wprowadzenie do jakościowego wywiadu badawczego, tłum. S. Zabielski, Trans Humana, Białystok.

Kvale S. (2012), Prowadzenia wywiadów, Niezbędnik Badacza, tłum. A. Dziuban, PWN, Warszawa.

Malewski, M. (2017). Badania jakościowe w naukach społecznych. O potrzebie metodologicznej wyobraźni. Teraźniejszość – Człowiek –

Edukacja Tom 20, numer 4(80), http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2017_80_7.pdf

Miles M. B, Huberman A. M. (2000), Analiza danych jakościowych, Trans Humana, Białystok.

Nowotniak J. (2012), Etnografia wizualna w badaniach i praktyce pedagogicznej, „Impuls”, Kraków.

Silverman D. (2012), Interpretacja danych jakościowych, tłum. M. Głowacka-Grajper, J. Ostrowska, PWN, Warszawa.

Silverman D. (2012), Prowadzenie badań jakościowych, tłum. J. Ostrowska, , PWN, Warszawa.

Urbaniak-Zając, D., Kos, E. (2013), Badania jakościowe w pedagogice, PWN, Warszawa.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Banks M. (2009), Materiały wizualne w badaniach jakościowych, Niezbędnik Badacza, tłum. P. Tomanek, PWN, Warszawa.

Hammersley M., Atkinson P. (2000), Metody badań terenowych, Zysk i S-ka, Poznań.

Kędzierska H., (red.) (2010). Jakościowe inspiracje w badaniach edukacyjnych, UWM, Olsztyn.

Konecki T. (2000), Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa.

Lalak D. (2009), Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, „Żak”, Warszawa 2010.

Lofland J., Snow D.A., Anderson L., Lofland L.H. (2009), Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach

jakościowych, SCHOLAR, Warszawa.

Rose G. (2010), Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metodologia badań nad wizualnością, tłum. E. Klekot, PWN, Warszawa.

Urbaniak-Zając D., Piekarski J. (red.) (2001). Jakościowe orientacje w badaniach pedagogicznych, UŁ, Łódź.

Efekty uczenia się:

1. Zna główne szkoły, orientacje badawcze, strategie i metody badań jakościowych stosowanych w naukach społecznych i

humanistycznych; zna mapę stanowisk i podejść metodologicznych w badaniach jakościowych, rozumie postulat

wieloparadygmatyczności prowadzenia badań w pedagogice (K_W04)

2. Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę o metodologicznych powiązaniach pedagogiki z innymi dyscyplinami nauk (K_W02)

3. Posiada rozwinięte umiejętności badawcze: formułuje problemy badawcze, dobiera adekwatne metody, techniki i konstruuje narzędzia

badawcze; opracowuje, prezentuje i interpretuje wyniki badań, wyciąga wnioski, wskazuje kierunki dalszych badań (K_U06)

4. Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej

natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów edukacyjnych (K_U01)

5. Wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań

profesjonalnych w zakresie planowania i realizacji pedagogicznych (jakościowych) projektów badawczych (K_K02)

Metody i kryteria oceniania:

Formy zaliczenia przedmiotu:

wykład – zaliczenie na ocenę;

ćwiczenia – zaliczenie na ocenę;

Zaliczenie cząstkowe:

Ćwiczenia:

•ocena aktywności studenta na ćwiczeniach (zadania warsztatowe),

•ocena efektów pracy zespołowej,

•ocena za prezentację projektu badawczego z uwzględnieniem wszystkich elementów badań jakościowych

Wykłady:

• test pisemny (pytania zamknięte)

Liczba punktów wymagana do zaliczenia (51% maksymalnej liczby punktów możliwych do uzyskania).

Punktacja/oceny:

28-30 – bdb

25-27 – db plus

22-24 – db

19-21– dst plus

16-18 – dst

< 15 – ndst

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Korzeniecka-Bondar
Prowadzący grup: Alicja Korzeniecka-Bondar, Marta Kowalczuk-Walędziak, Beata Kunat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Korzeniecka-Bondar
Prowadzący grup: Alicja Korzeniecka-Bondar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.