Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-SPW-1JGD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi i uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Wsparcie Rodziny
WWR_rozkład_1rok
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

- Wprowadzenie w podstawowe problemy pedagogiki specjalnej jako nauki interdyscyplinarnej, zapoznanie z jej zakresem, aparaturą pojęciową, celami, zadaniami, a także z terminologią i zakresem poszczególnych subdyscyplin pedagogiki specjalnej.

- Zapoznanie z tradycyjnymi i współczesnymi kierunkami zmian w podejściu do niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością oraz ich funkcjonowania w wymiarze jednostkowym i społecznym;

- Kształtowanie umiejętności dokonywania merytorycznej analizy zjawisk społecznych, strategii działań praktycznych podejmowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością (w obszarze edukacji, opieki, wychowania , terapii, rehabilitacji i wsparcia społecznego)


Skrócony opis:

Ideą przedmiotu jest przygotowanie Słuchaczy do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Treści przedmiotu obejmują współczesne koncepcje w pedagogice specjalnej ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wymiaru pedagogiki specjalnej, aktualnych systemów kształcenia dzieci z niepełnosprawnością oraz zmian w podejściu do osób z niepełnosprawnością. Istotne będą również regulacje prawne dotyczące kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zagadnienia integracji i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.

Pełny opis:

Profil studiów: ogólnoakademicki

Forma studiów: niestacjonarne

Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Dziedzina i dyscyplina nauki: nauki społeczne, pedagogika

Rok/ semestr: I rok/ 1 semestr

Liczba godzin zajęć dydaktycznych: 20 godz. - wykłady; 40 godz. - ćwiczenia

Bilans nakładu pracy studenta:

Rodzaj aktywności - Liczba godzin:

- Udział w wykładach 20h

- Udział w ćwiczeniach 40h

- Przygotowanie do ćwiczeń 40h

- Przygotowanie zadania projektowego – 30h

- Udział w konsultacjach związanych z zajęciami 4h

- Przygotowanie do egzaminu i obecność na nim: 20+1 = 21h

Razem: 155h

Wskaźniki ilościowe:

Nakład pracy studenta związany z zajęciami:

- wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela 65h/ 2,5 pkt ECTS

- o charakterze praktycznym 90h/ 3,5 pkt ECTS

Literatura:

Literatura podstawowa:

Chrzanowska I. (2015), Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Chrzanowska I., Szumski G. (red.) (2019). Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole. Warszawa: Wyd. FRSE.

Dykcik W. (2010), Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej. Osiągnięcia naukowe i praktyka, Poznań: Wyd. Naukowe PTP.

Głodkowska J., Sipowicz K., Patejuk-Mazurek I. (red.) (2018), Tradycja i współczesność pedagogiki specjalnej w tworzeniu społeczeństwa dla wszystkich. Warszawa: Wydawnictwo APS.

Kijak ,R. J. (2013). Niepełnosprawność intelektualna. Między diagnozą a działaniem. Warszawa: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Kirenko J. (2004), Nie jesteś sam. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością. Lublin: Wyd. ROPSiZ UM w Lublinie.

Krause A. (2004), Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”.

Sękowska Z. (1998), Wprowadzenie do pedagogiki specjalnej. Warszawa: Wyd. WSPS.

Literatura uzupełniająca:

Barens, C., Mercer, G. (2008). Niepełnosprawność. tłum. P. Morawski, Warszawa: Wydawnictwo Sic!

Gajdzica Z. (red.) (2013), Człowiek z niepełnosprawnością w rezerwacie przestrzeni publicznej, Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”.

Kowalik S. (2007), Psychologia rehabilitacji, Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Rzedzicka K. D., Kobylańska A. (red.) (2003), Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny. Na pograniczach pedagogiki specjalnej, Kraków: Oficyna Wyd. „Impuls”(wybrane teksty).

Sakowicz-Boboryko A. (2016), Wspieranie rodziców w rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością słuchową. W kręgu odpowiedzialności. Warszawa: Wyd. Akademickie Żak.

Smith D. D. (2011), Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki 2, red. naukowa A. Firkowska-Mankiewicz, G. Szumski, Warszawa: Wyd. APS.

Zemło M., Sakowicz-Boboryko A., Bilewicz M., Dziekońska M., Otapowicz D., Szada-Borzyszkowska J., Mantur J. (2018), W kierunku inkluzji społecznej. Potrzeby osób z niepełnosprawnością w mieście Białystok, Białystok – Gdańsk: Wyd. Naukowe Katedra.

Efekty uczenia się:

C3W1 - Zna współczesne tendencje w pedagogice specjalnej oraz systemy kształcenia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

C3W2 - Zna zakresy pedagogiki specjalnej oraz przyczyny, rodzaje niepełnosprawności, jak również funkcjonalne następstwa niesprawności dla rozwoju dziecka.

C3W3 - Zna regulacje prawne w zakresie kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz sytuację rodziny małego dziecka z niepełnosprawnością.

C3U1 - Potrafi identyfikować i interpretować złożone zjawiska i systemy wsparcia dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zasoby środowiska.

C3U5 - Potrafi rozpoznać i zinterpretować potrzeby i zasoby rodziny dziecka zagrożonego niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością.

C3K1 - Jest gotów do organizowania i udzielania wsparcia dla dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i z niepełnosprawnością, ich rodzin oraz środowiska pozarodzinnego.

C3K3 - Jest gotów do ciągłego dokształcania zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody asymilacji wiedzy (wykład, prezentacja multimedialna), metody poszukujące (dyskusja, giełda pomysłów), metoda projektu

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin pisemny

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Prowadzący grup: Urszula Bielecka, Małgorzata Bilewicz, Piotr Chlebowski, Rafał Kuczyński, Anna Młynarczuk-Sokołowska, Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 3 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bilewicz, Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Prowadzący grup: Agnieszka Sakowicz-Boboryko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)