Uniwersytet w Białymstoku - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychopedagogiczne aspekty trudności w uczeniu się

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 380-WN2-2AJP
Kod Erasmus / ISCED: 05.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychopedagogiczne aspekty trudności w uczeniu się
Jednostka: Wydział Nauk o Edukacji
Grupy: 2 rok 2st. PW niestac.
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej i dydaktyki.

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje: analizę psychologicznych i pedagogicznych aspektów związanych z trudnościami w uczeniu się uczniów; modeli pracy terapeutycznej i pedagogicznej, zasad konstruowaniu indywidualnych programów terapeutycznych (IPET) oraz projektowania zajęć terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zastosowaniem metod pracy terapeutycznej oraz założeń uniwersalnego projektowania przestrzeni edukacyjnej i społecznej dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zapoznanie studentów z teoretycznymi problemami dotyczącymi psychopedagogicznych aspektów trudności w uczeniu się; przyczynami trudności w uczeniu się i ich konsekwencjami dla funkcjonowania dziecka w szkole; modelami pracy terapeutycznej z uczniami należącymi do różnych grup specjalnych potrzeb edukacyjnych; zasadami konstruowania indywidualnych planów edukacyjno-terapeutycznych.

Ćwiczenia poświęcone są analizie trudności w uczeniu się uczniów wynikających z zaburzeń rozwoju i/lub niepełnosprawności, analizie indywidualnych przypadków dzieci ze SPE, konstruowaniu indywidualnych planów pracy edukacyjno-terapeutycznej, organizowaniu środowiska dla rozwoju i uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz przestrzeni edukacyjnej i społecznej zgodnie z założeniami uniwersalnego projektowania.

Literatura:

LITERATURA:

Cichocka-Segiet K.,Mostowski P., Rutkowski P. (2019), Uniwersalne projektowanie zajęć jako droga do zaspokajania zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. W: I. Chrzanowska, G.Szumski (red.) Edukacja włączająca

w przedszkolu i szkole. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.

Domagała-Zyśk E. (2015). Projektowanie uniwersalne w edukacji osób z

wadą słuchu. W: M. Nowak, E. Stoch, B. Borowska (red.) Z problematyki

teatrologii i pedagogiki. Lublin: Wydawnictwo KUL, 553-568.Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukacje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik.

Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2010.

Głodkowska J. (red.). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawa 2012.

Guza A., Krzyżyk D. (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012.

Jas M., Jarosińska M.,współpr. E. Wojdyła, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży: prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i

placówki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Paszkiewicz A., Łobacz Małgorzata, Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa

2013.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli, [aut. Emilia Wojdyła

et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Cz I, [aut. Emilia Wojdyła

et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. [aut. Barbara

Słupek Kazimierz, Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań.Wyd.Harmonia, Gdańsk 2018.

Trochimiak et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej], Warszawa 2010.

Skorek E.M. (red.), Terapia pedagogiczna, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls", Kraków 2005.

Thompson Jenny, Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli, (tłum. Jolanta Bartosik), Wydawnictwo Naukowe PWN,

Warszawa 2013.

Wyczesany J., Gajdzica Z., Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Wydawnictwo Naukowe

Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.

Efekty uczenia się:

Student ma pogłębioną wiedzę na temat prawidłowości poznawczego, emocjonalnego, społecznego i fizycznego rozwoju dziecka,

istotnych z punktu widzenia efektywności procesu nauczania i wychowania.

Student ma pogłębioną wiedzę na temat psychopedagogicznych aspektów trudności i niepowodzeń uczniów w procesie uczenia się oraz jego biopsychicznych i środowiskowych uwarunkowań. Student ma pogłębioną wiedzę o rodzajach zaburzeń rozwojowych stanowiących

przyczyny trudności i niepowodzeń w uczeniu się. Rozumie istotę funkcjonalności i dysfunkcjonalności, harmonii i dysharmonii, normy i

patologii w odniesieniu do dziecka w wieku szkolnym. Zna zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Student posiada

pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia oraz

specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się. Potrafi interpretować je z punktu widzenia istotności problemów edukacyjnych

oraz podejmowanych działań naprawczych. Student ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania oraz racjonalnego

oceniania sytuacji edukacyjnych, analizowania zachowania uczniów przejawiających trudności i niepowodzenia szkolne. Student potrafi

wybrać i zastosować właściwą dla pomocy psychologiczno-pedagogicznej strategię postępowania z uczniem ze specjalnymi potrzebami

edukacyjnymi. Potrafi planować pracę nauczyciela i uczniów na zajęciach specjalistycznych z uwzględnieniem adekwatnych do specyfiki

funkcjonowania dziecka metod pracy terapeutycznej. Umie wykorzystać założenia projektowania uniwersalnego do organizacji przestrzeni edukacyjnej i społecznej uczniów z SPE.

Student utożsamia się z wartościami, celami i zadaniami realizowanymi w praktyce pedagogicznej, odznacza się rozwagą, dojrzałością i

zaangażowaniem w projektowaniu, planowaniu i realizowaniu działań pedagogicznych mających na celu pomoc dziecku z trudnościami w

uczeniu się.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę w formie odpowiedzi ustnej oraz na podstawie efektów pracy indywidualnej i grupowej na zajęciach. Zaliczenie przedmiotu w formie egzaminu pisemnego (uzyskanie minimum 51% możliwych punktów).

Skala ocen:

bardzo dobry - bdb - (co najmniej 91%)

dobry plus - 4,5 -(co najmniej 81%)

dobry - 4 - (co najmniej 71%)

dostateczny plus - 3,5 - (co najmniej 61%)

dostateczny - 3 - (co najmniej 51%)

Obecność na zajęciach min 90%. Nieobecność należy zaliczyć w ciągu trzech tygodni od nieobecności - w formie ustnej lub pisemnej (zgodnie z ustaleniami z prowadzącym zajęcia).

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Szada-Borzyszkowska
Prowadzący grup: Katarzyna Nadachewicz, Jolanta Szada-Borzyszkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia przedmiotu:

mieszany: w sali i zdalnie
w sali

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje analizę psychologicznych i pedagogicznych aspektów związanych z trudnościami w uczeniu się uczniów; diagnozę pedagogiczną i funkcjonalną uczniów z grupy SPE; modele pracy terapeutycznej i pedagogicznej; zasady planowania i realizacji pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pełny opis:

Przedmiot obejmuje analizę psychologicznych i pedagogicznych aspektów związanych z trudnościami w uczeniu się uczniów; diagnozę pedagogiczną i funkcjonalną uczniów z grupy SPE; modele pracy terapeutycznej i pedagogicznej; zasady planowania pracy terapeutycznej z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Studenci zapoznają się z rozszerzoną wiedzą na temat organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej udzielanej dziecku ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z zasadami projektowania uniwersalnego - przestrzeni edukacyjnej dla uczniów z różnymi niepełnosprawnościami. Część praktyczna koncentruje się na analizie trudności w uczeniu się z uwzględnieniem specyfiki rozwoju i funkcjonowania dzieci z różnych grup SPE, planowaniu pracy terapeutycznej - dostosowanej do indywidualnego przypadku ucznia z trudnościami w uczeniu się; konstruowaniu indywidualnych programów terapeutycznych IPET oraz projektowaniu zajęć terapeutycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z zastosowaniem metod pracy terapeutycznej oraz zasad uniwersalnego projektowania przestrzeni edukacyjnej i społecznej.

Literatura:

Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukacje uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Przewodnik.

Wyd. Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa 2010.

Głodkowska J. (red.). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej Warszawa 2012.

Guza A., Krzyżyk D. (red.), Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2012.

Jas M., Jarosińska M.,współpr. E. Wojdyła, Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży: prawne ABC dyrektora przedszkola, szkoły i

placówki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Kaja B. Zarys terapii dziecka, WSP, Bydgoszcz 2001.

Paszkiewicz A., Łobacz Małgorzata, Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa

2013.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały dla nauczycieli, [aut. Emilia Wojdyła

et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe. Cz I, [aut. Emilia Wojdyła

et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.

Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 2. [aut. Barbara

Słupek Kazimierz, Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań.Wyd.Harmonia, Gdańsk 2018.

Trochimiak et al.], Ministerstwo Edukacji Narodowej], Warszawa 2010.

Skorek E.M. (red.), Terapia pedagogiczna, Oficyna Wydawnicza ,,Impuls", Kraków 2005.

Thompson Jenny, Specjalne potrzeby edukacyjne. Wskazówki dla nauczycieli, (tłum. Jolanta Bartosik), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.

Wyczesany J., Gajdzica Z., Uwarunkowania edukacji i rehabilitacji uczniów o specjalnych potrzebach w rozwoju, Wydawnictwo Naukowe

Akademii Pedagogicznej, Kraków 2006.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet w Białymstoku.
ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok tel: +48 85 745 70 00 (Centrala) https://uwb.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)